Tag: AVGIFT TOLL OG MOMS på tenner

Merverdiavgiftsforholdene for norske tannteknikere

23.nov 2016/23330 Skatteetaten har etter henvendelse avgitt en prinsipputtalelse om rettstilstanden på området merverdiavgift på materialer i tanntekniske produkter. Etaten ønsker med en prinsipputtalelse også å unngå at reglene praktiseres forskjellig og hindre at ulik tolking forårsaker konkurransevridning. Utgangspunktet er mval. § 3-2 femte ledd som slår fast at tannteknikeres omsetning av egenproduserte tanntekniske produkter er unntatt fra loven. Slik omsetning er unntatt fra avgiftsplikt på lik linje med andre helsetjenester.

Avgiftsbehandlingen for (fjernbaserte) tjenester levert fra utlandet

23.nov 2016/23327: Aktuelt for tannleger som f.eks. via journalsystemet kjøper inn SMS-tjeneste fra utlandet. Tannlegen SKAL beregne moms på denne “fjernleverbare” tjenesten, selv om mva ikke faktureres. Slik avgift skal også beregnes på liknende type tjenester som trekkes fra som praksisutgift. Det kalles omvendt avgiftsplikt.