Tag: LISENSTANNLEGE-SAKEN

NORSKE BUDAPEST-STUDENTER NEKTES PRAKSIS I NORGE

I oktober 2016 ble det skrevet om at også psykologistudenter har problemer med å få godkjent sin utdannelse i utlandet, og derfor også bli “Lisenspsykolog” i Norge. Om enn situasjonen ikke er direkte sammenliknbar, så har den store likhetstrekk med ordningen “Lisenstannlege”, og kan være nyttig referanseinformasjon. IKKE oppdatert etter 2016

Stockholmsyndromet?

“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger.

NTF’s anke til Høyesterett ble avvist

Tirsdag 24.november avgjorde Norges Høyesterett at anken fra tannlege Zaidi (Les Den norske tannlegeforening) ikke tillates fremmet for Høyesterett: Hordaland Fylkeskommunes oppsigelse av en «Lisenstannlege» i prøvetiden er gyldig. Domsslutningen finner du her:

Hva er en lisenstannlege? – 2015FTH

Hva er Lisenstannlege? En “Lisenstannlege” er en tannlege som etter vedtak fra SAK må gjennomføre klinisk praksis for å få autorisasjon, en ordning som kalles “veiledet praksis” og som forutsetter […]

Lisenstannlege Dom i Gulating Lagmannsrett 16.9.2015

Saken gjelder: Anke over Bergen Tingretts enstemmige dom i sak om Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning,
Gulating Lagmannsretts dom: Anken forkastes. Dommen er enstemmig. A dømmes til å betale 141 913 kroner

Lisenstannlege Dom i Bergen Byrett 7.11.2014 -2015FTH

Saken gjelder: Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning. Syed Mohammad Arib Zaidi Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen v/advokatfullmektig John Frammer mot Hordaland fylkeskommune v/Advokat Svein Aage Valen.
Domsslutning: 1. Hordaland fylkeskommune frifinnes.
2. Syed Mohammad Arib Zaidi dømmes til å betale kr. 208.305,- i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune.