Kjære NTF: Hva går medlemskontingenten til? 2015FTH

tannlegeforeningen, hva gaar medlemskontigenten til_ny     En profilert og respektert tannlege, mangeårig medlem av sentrale råd og utvalg, meldte seg i tidlig i 2015 ut av foreningen med begrunnelse “For å være medlem er det avgjørende for meg at jeg kan stille meg bak foreningens politikk og til dels være enig i de”. (Ref. Tidende 5/2015)   Dråpen som fikk begeret til å flyte over, var en sak NTF frontet mot Hordaland Fylkeskommune i Gulating Lagmannsrett.   SAKEN ER: En tannlegestudent utdannet i Polen får midlertidigi lisens (=Lisenstannlege), og ansettelse i Hordaland Fylkeskommune. Etter forholdsvis kort tid måtte Hordaland fylkes-kommune konstatere at saksøker, selv etter omfattende veiledning, ikke oppfylte de minimums-krav til faglig dyktighet som er nødvendig for å kunne ha det ansvar og de oppgaver som en tannlegestilling krever.   Oppsigelsen ble meddelt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Oppsigelsen er begrunnet i arbeidsmiljølovens særskilte vilkår for opp-sigelse av prøvetidsansatte, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. I dette tilfelle er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakers manglende faglige dyktighet. Saksøker ble ansatt på prøvetid. Arbeidsgiver har ikke påtatt seg en forpliktelse til å bringe Zaidi frem til autorisasjon som tannlege.   Da trer NTF inn og støtter lisenstannlegen 100%, i realiteten slik at veiledende tannlege, mangeårig medlem av NTF blir utskjelt motpart. NTF uttaler at ansatte tannleger i offentlig stilling må søke bistand hos arbeidsgiver, og vil ikke støtte vedkommende.   Vi siterer tannlege Gaardens “åpent brev” til NTF “Likevel anvendes medlemskontingenten til å bruke NTFs advokatfullmektig i en rettssak der NTF prosederte og støtter anke for å få tannhelsetjenesten til å trekke oppsigelsen av en tannlege med lisens som manglet helt grunnleggende ferdigheter som gjør det mulig å behandle pasienter på en faglig forsvarlig måte. En slik politikk ønsker jeg ikke å understøtte med min medlemskontingent. Arbeidsgivers ønske om høy kvalitet i tilbudet ble ikke tillagt vekt fra NTFs side. Tannlegeforeningen synes å mene at offentlig tannhelsetjeneste kan ta seg av å tilføre manglende utdannelse på hvilken som helst klinikk uten noen form for kvalitetssikret faglig opplegg. Meg bekjent er det universitetenes oppgave å sørge for utdanning som kvalifiserer for yrkesutøvelse.   Det er selvsagt en tragedie for unge mennesker som med statlig støtte gjennom lånekassen gjennomfører utdanning som ikke kvalifiserer til å starte yrkeskarriere, og der de etter dekanus Pål Barkvolls oppfatning kun har en utvei: starte nytt utdanningsløp med unntak av noen teoretiske eksamina som kan godkjennes. Tannlegeforen-ingen burde arbeide aktivt mot KUD for å få stoppet statlig finansiering av utdanning som kvalitetsmessig ikke holder mål. Unge mennesker kan søke utdanning ved hvilket universitet som helst, men en kan unnlate å gi statlig økonomisk støtte til utdanning som ikke er kvalitetsmessig god nok i forhold til yrkesutøvelse.”   Bergen Tingretts DOM: Det er alltid kunnskap og gode detaljer å hente i Domsslutninger. Det er Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen og advokatfullmektig John Frammer som tar ut stevning og prosederer for Lisenstannlegen. Tannlege Asmyhr fra NTFs administrasjon blir hyret som sannhetsvitne og fagkonsulent, og uttaler til retten at Lisenstannlegens rbeider så “greie” ut. I tillegg konstruerer man at arbeidsgivers reelle begrunnelsen for oppsigelse er en personkonflikt og ressurshensyn.   NTF etiske salto blir ikke trodd av retten: Hordaland Fylkeskommune frifinnes enstemmig av Bergen tingrett. NTF anker til lagmannsretten, og hyrer inn adv. Selbo for å bistå tannlegen ved anken. Hvor er advokat Galaasen og fullmektig Frammer?   Skifte til A-advokat hjalp likevel ikke: Hordaland Fylkeskommune frifinnes ENSTEMMIG av Gulating Lagmannsrett   Nå har NTF anket til Høyesterett, og NÅ er det på tide med veiledning til sekretariatet: Det må oppfattes som misbruk av medlemmenes penger både å hyre inn advokater og å anke en sak som er tapt med enstemmighet i to retts-instanser. Dessuten må det diskuteres om en lisenstannlege skal ha like rettigheter som fullverdige medlemmer. Det bør kunne hevdes at i medlemssammenheng er en lisestannlege et studentmedlem. Medlemmene, gjennom Representantskapet, bør kunne trekke tilbake anken til Høyesterett. Vi vet ikke hvor mye NTF betaler av dette, men tannlegen er i begge rettsinstanser pålagt både egne og fylkets omkostninger, hvilket er kr. 350.000 pluss egne/NTFs saksomkostninger og utgifter. Vi vet heller ikke hvem som besluttet anke til Høyesterett, da ingen Hovedstyreprotokoller etter juni 2015 er synlige på NTFs nettsted.   Privatprasis får heller ikke hjelp: Colosseumklinikken ansatte en “Tannlege” som var utdannet i Polen. Haken var bare det at lisenstannlegen ikke fortalte at hun var lisens-tannlege. Colosseumklinikken ba rutinemessig om kopi av autorisasjonen, men lisenstannlegen klarte å hale dette ut i måneder. Da Colosseumklinikken endelig forsto at lisenstannlegen ikke var faglig kompetent, ville de si henne opp. DA trådte NTF til med Advokatene sine, og forsvarte den svikefulle lisenstannlegen. MOT Colosseumklinikkens NTF-tannleger som måtte vitne om faglig udyktighet. Enda værre blir denne saken: Til tross for at tannlegen som ikke visste at han var veileder for lisenstannlegen fordi han ikke visste at hun var lisenstannlege (!) skriftlig overfor SAK har forklart at han ikke kunne gå god for denne tannlegens kunnskaper, så fikk hun autorisasjon som tannlege! Så hun går løs i en eller annen praksis nå.   Er det dette vi vil bruke medlemskontingenten til? Domsslutningene er på www.focustema.no   «Klippene du aldri fant på tannlegeforeningen.no» NTF versus Hordaland Fylkeskommune 07.11.2014 Dom i Bergen tingrett, Saksnr.: 14-065613TVI-BBYR/02 NTF versus Hordaland Fylkeskommune 16.9.2015 Dom i Gulating lagmannsrett, Saknr. LG-2015-9837   [button link=”http://fliphtml5.com/rkni/oxyq” type=”big” color=”orange” newwindow=”yes”] Trykk for link til Focus-artikkelen[/button]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn