2016: Store omorganiseringer i den sentrale helseforvaltningen

Kilde: link til nettsiden til Dagens Medisin
Publisert: 2015-12-28 Mari Rian Hanger

– Omorganiseringen er en del av regjeringens innsats for å forenkle, forbedre og effektivisere den sentrale forvaltningen, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Med de årsverkene som kommer inn, følger oppgaver og ansvar som styrker Helsedirektoratets rolle som fag- og myndighetsorgan, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttets rolle som kunnskapsleverandør skal også rendyrkes.

SAK overføres
350 årsverk skal ut av Helsedirektoratet, og nesten 200 nye årsverk inn. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell overføres i sin helhet til direktoratet 1. januar.

Denne overføringen skal styrke arbeidet med autorisasjon og godkjenning, bidra til mer helhetlig arbeid, færre beslutningsnivåer og kortere avstand mellom saksbehandling og myndighetsrollen, ifølge direktoratet. Det nye nettstedet blirwww.helsedirektoratet.no/autorisasjon

Meldesystemene overflyttes
Seksjon for meldesystemer i Kunnskapssenteret blir overflyttet til direktoratet.

Da flyttes også ansvaret for behandling av 3-3-meldinger. Meldeseksjonens nettsider vil samles på helsedirektoratet.no/meld-uonsket-hendelse.

For helsepersonell vil ikke dette medføre noen endring, man skal fortsatt melde på samme måte som tidligere.

Nasjonalt råd for prioritering
Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten i Kunnskapssenteret overflyttes til Helsedirektoratet.

Departementet har lagt til grunn at sekretariatets faglige uavhengighet og saksbehandlingsform videreføres selv om de flytter. Rådet beholder dagens nettsted.

Strålevernet
Statens strålevern organiseres som en etat i Helsedirektoratet, og direktoratet får faglig og administrativt ansvar.

Strålevernet beholder dagens forvaltnings- og tilsynsoppgaver.

Nytt direktorat for e-helse
Bakgrunnen for å etablere et eget direktorat for e-helse er å sikre en sterkere og mer koordinert IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet etableres med utgangspunkt i dagens e-helsedivisjon i Helsedirektoratet og forblir lokalisert i Oslo.

Mer informasjon om det nye direktoratet finnes på www.ehelse.no.

Nytt nasjonalt klageorgan
Klagesaker overføres fra direktoratet til det nye nasjonale klageorganet for helsetjenesten.Formålet er en mer effektiv klagebehandling.

Klageorganet skal lokaliseres i Bergen.

Folkehelseinstituttet
Fra 2016 samles også bibliotektjenestene i etatene i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet får et utvidet samfunnsoppdrag som omfatter kunnskapsproduksjon for hele helsetjenesten, ikke bare folkehelse.

Les også om nye lover og regler innen helsefeltet i 2016.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn