Disse skal styre HelseIT-Norge

Fra Nettsidene til Dagens Medisin
Publisert: 2016-02-09 09:12  Lasse Moe

Disse skal styre IKT-utviklingen i norsk helsevesen

Nasjonalt e-helsestyre har sitt første møte torsdag 11. februar. Direktoratet for e-helse opplyser at de vil innstille Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest RHF, som styrets leder.

– Én av de viktigste oppgavene styret får, er på sikt å samle kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bak en felles strategi for å realisere «én innbygger – én journal». Slik får vi et felles løp og en samordnet strategi, som sikrer at begge sektorene jobber mot et felles mål, sier Nilssen til Dagens Medisin.

Han har tidligere ledet utredningsarbeidet for å gjennomføre målene i stortingsmeldingen «Én innbygger – en journal» og forteller at en viktig oppgave for det nye styret, blir å samle kommune- og spesialisthelsetjenesten.
– Sømløs pasientinformasjon
Den ny-innstilte lederen forklarer at styrets hovedoppgaver blir å legge strategiske og operative målsetninger for e-helseutviklingen i Norge, slik at IKT-utviklingen i kommunene og sykehusene blir etter målene satt av styringsgruppen for én innbygger – én journal.

– Et eksempel på disse målene, er at pasientinformasjonen sikres sømløst i hele pasientforløpet. Informasjonen skal følge pasienten, uavhengig av om en behandles i nord eller sør, og skal følge pasientene fra kommune- til spesialisthelsetjenesten. Dette er et langsiktig og omfattende arbeidsmål. I første omgang skal vi gå i gang med en digitalløsning for hele kommunehelsetjenesten, sier han.

Nilssen understreker at konseptrapporten som skisserer gjennomføringen av den nye IKT-strategien én innbygger – én journal ligger til behandling og kvalitetssikring hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette er representantene direktoratet har utpekt i Nasjonalt e-helsestyre:

Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse

Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet

Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Herlof Nilssen, AD Helse Vest RHF

Cathrine M. Lofthus, AD Helse Sør-Øst RHF

Stig Slørdal, AD Helse Midt-Norge RHF

Lars Vorland, AD Helse Nord RHF

Arild Sundberg, Oslo kommune

Nina Mevold, kommunaldirektør på Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

Camilla Dunsæd, rådmann i Kvinesdal kommune

Kristin Wieland, direktør for digitalisering og IT, Bærum kommune

Inger Østensjø, områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS

Ivar Halvorsen, fastlegerepresentant

Anne-Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO

Styret har to utpekte observatører:

Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementet

Håkon Grimstad, direktør Norsk Helsenett

 

Direktoratet for e-helse oppsummerer at Nasjonalt e-helsestyre skal:

– Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske IKT-strategier og mål

– Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av ny funksjonalitet og nye løsninger samt raskere realisering av endringer og tilpasninger i eksisterende løsninger

– Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi

Skal styre 700 millioner
Han forteller også at e-helsestyret skal styre investeringsporteføljen, som Direktoratet for e-helse har til disposisjon.– Dette er i hovedsak midler fra staten, og bidrag fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunene. Porteføljen er på om lag 700 millioner kroner. Dette er penger som skal brukes for å utvikle digitale innbyggertjenester og for å nå de nasjonale målene om bedre samhandling på IKT-fronten, sier Nilssen.
Styret avgjør lederskapet
– Hva er din kommentar til at du blir innstilt som leder?

– Dette er en tillit jeg tar med meg. Det er en spennende jobb vi har gjort i styringsgruppen for én innbygger – én journal. For første gang har e-helsesektoren vært samlet og laget en felles strategi, og gitt sine anbefalinger til strategien. Dette er en stor del av arbeidet som vi skal fortsette med, i tillegg til å ha en generell styringsfunksjon for e-helseutviklingen i Norge, sier Nilssen.

Han presiserer overfor Dagens Medisin at det er Direktoratet for e-helse som har oppnevnt Nasjonalt e-helsestyre. Deretter må styret gi sin tilslutning på om de er enige i direktoratets forslag.
Åpne møter?
– Blir møtene til det Nasjonale e-helsestyret åpne?

– Jeg har reist dette spørsmålet, men har foreløpig ikke fått noe svar på det enda. Jeg kan ikke se hvorfor møtene skal være lukkede, sier Nilssen.

Dette sier direktøren for Direktoratet for e-helse seg enig i:

– Direktoratet for e-helse ønsker åpne og gode prosesser, også når det gjelder arbeidet i Nasjonalt e-helsestyre. Vi ønsker at møtene skal være åpne. Vi vil ikke alene bestemme dette. Dersom e-helsestyret ønsker å lukke hele eller deler av møtene, er dette noe styret må beslutte fra sak til sak, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse i en e-post til Dagens Medisin.

Direktoratet opplyser at formålet til Nasjonalt e-helsestyre er å styrke gjennomføringsevnen for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi nasjonal styring, og at styret har en rådgivende funksjon, overfor Direktoratet for e-helse.

Relaterte saker
E-helsedirektøren: – Skal gi bedre pengebruk og større utbytte av IKT-systemer
Slik blir toppbyråkratenes nye organisasjoner

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn