Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO) eller gingival hyperplasi, er en kjent og en relativt vanlig bivirkning av kalsiumantagonister, flere antiepileptika og av kalsineurinhemmere som ciklosporin (1). Blant kalsiumantagonistene er LIGO hyppigst rapportert for nifedipin, men det er ikke klarlagt om forekomsten er høyere som følge av høyt forbruk og høyere rapportering eller om den skyldes farmakologiske forskjeller som bl.a. fettløselighet (2,3).

For antiepileptika er LIGO svært vanlig, særlig for fenytoin der LIGO er beskrevet å ramme inntil 50 % av pasientene (1,4,5). LIGO er også rapportert for andre antiepileptika, men her mistenkes stor underrapportering og kunnskapsmangel, og ikke alle preparatomtaler nevner bivirkninger i munnhule eller tannkjøtt. I en henvendelse til RELIS beskrives et barn som utviklet betydelig LIGO etter bruk av vigabatrin (Sabrilex) og dette er ikke beskrevet i preparatomtalen for Sabrilex (4). Det foreligger kun et fåtalls bivirkningsmeldinger på verdensbasis, samt enkelte kasuistikker der vigabatrin assosieres med LIGO (4). Også om dette ikke er en livstruende bivirkning kan den få store konsekvenser for enkeltpasienter og det oppfordres til rapportering av LIGO for legemidler og pasientgrupper der kunnskapen er begrenset.

Overveksten gjelder spesifikt for gingiva og virkemekanismen(e) er ikke fullt ut klarlagt. Resultatet er en vekst av tannkjøttet som skyldes en kombinasjon av inflammasjon og fibrose i tannkjøttvevet, i større grad enn økt antall celler. Forholdet mellom graden av inflammasjon og fibrose er beskrevet å variere mellom ulike utløsende legemidler (1,5). Når tannkjøttet vokser skapes utfordringer både praktisk, hygienisk og kosmetisk. Gingival overvekst gir vanskelig plakkontroll og kan føre til sekundær inflammasjon. Milde til moderate tilfeller kan håndteres med intensivert munnstell og profesjonell tannbehandling (2,6). Uttalt overvekst kan opereres, men gir som oftest tilbakefall i løpet av måneder hvis legemidlet ikke seponeres. Dosereduksjon kan i noen tilfeller hjelpe, men den sikreste og ofte den eneste måten er å seponere utløsende legemiddel der dette er mulig (1,2).

www.relis.no vil søkeordet «gingival» vil gi treff på en rekke utredninger gjeldende legemidlers rolle ved gingival overvekst/hyperplasi.