Rundskriv 4/2016

Informasjon fra HELFO januar 2017:

Fra 1. januar er regelverk og takster endret. «Det gule heftet», produseres ikke lenger i papirutgave: Du finner den elektroniske oppdaterte, søkbare versjonen her i pdf-format. 

Regelverksendringene påvirker refusjonskravene du sender til Helfo:

Oppdatert informasjon om regelverk og takster for tannlege på helfo.no.

Oppdatert informasjon om regelverk og takster for tannpleier på helfo.no.

  1. Sjelden medisinsk tilstand

Informasjon fra HELFO 15.februar 2017:

NTF meldte i Nyhetsbrev at de fikk endringer i det Gule Heftet samme dag som endringene ble gjort gjeldende.  

De mindre endringene som er gjort:
(Brun farge for tillegg i angjeldende takst; Rød for fjernet tekst)

Takst 9: Tilleggstakst ved behandling under narkose
Taksten skal dekke ekstrautgifter til narkose i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6.

Takst 9 kan repeteres 1 gang. Ytterligere repetisjoner skal begrunnes og jornalføres, og dekkes med 50 pst av
hhv honorartakst eller refusjonstakst.

Fjernet: Takst 9 kan repeteres hver time pasienten er under behandling eller oppvåkning.

Takst 404: Incisjon av abscess
Taksten kan ikke kombineres med takst 405, takst 406, takst 407 eller takst 410.
Takst 405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot
Taksten omfatter operativ fjerning av tann eller av tanns rot/røtter der det er behov for oppklapping, fjerning av
kjeveben, eventuelt deling av tann/røtter, fjerning av annet vev med utskraping, sårtoilette mv. og suturering.
Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 410 eller takst 418,
Takst 410: Cystostomi/eksplorasjon
Taksten kan også brukes ved undersøkende kirurgisk oppklapping hvor diagnosen er ukjent (eksplorasjon).

Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 405, takst 406 eller takst 407.

Takst 415: Cystectomi/decortikering
Taksten kan brukes ved operativ fjerning av store cyste som ikke faller inn under takst 405, dvs for kjevecyste
over et område som i størrelse tilsvarer mer enn 1 tann.
Hvis tann fjernes i samme seanse debiteres fjerningen av tann med 50% av refusjons-/honorartakst.

Takst 418:
Taksten kan brukes ved fjerning av fibrøs kjevekam, hypertrofisk fibrøst bindevev ved benresorpsjon mv.
Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takst 405.

Taksten kan ikke brukes ved frilegging av prepareringsgrenser eller tilhelingsskruer ved implantatbehandling

rundskrivtopp HOD

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017

Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade.

Generelt om regelverk om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
Forskrift 16. desember 2014 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom gir nærmere regler for når det skal ytes stønad. Forskriften inneholder overordnede vilkår som må være oppfylt for å få stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I forskriften er Helsedirektoratet gitt myndighet til å gi utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer for når stønad skal ytes. Rundskriv til § 5-6 og § 5-6 a gir slike regler.

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av departementet i et eget takstdokument. Departementets takster består av honorartakst, refusjonstakst og egenandel. Utgifter som medlemmet har utover departementets fastsatte takster dekkes ikke av trygden. Dersom tannlegens eller tannpleierens priser er høyere enn de fastsatte takstene, må medlemmet betale det overskytende selv.

Takster fastsatt av departementet gjelder også for undersøkelse og behandling i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, jf. tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd og for tannbehandling som er mottatt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) i henhold til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

De viktigste endringer gjeldende fra 1. januar 2017:

Endringer i egenandelstak 2
Fra 1. januar 2017 innføres automatisert frikort egenandelstak 2. Dette innebærer at i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling utløser godkjent egenandel skal godkjent egenandel fra takstheftet innrapporteres, se s. 15 under Takster for tannbehandling, Innledning.

Endringer i regelverket

  • klagebestemmelser (s. 6)
  •  * vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 3 (s. 8) og pkt. 4 (s.8)
  • presisering av oligodonti (s. 10)
  • henvisning til kjeveortoped (s. 12)
  • pkt. 10 Hyposalivasjon og stønad til kroneterapi (s. 13)
  • vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 (s. 14) * vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 15 (s.14-15)
  • definisjoner (s. 18-19)

Justeringer av takster mv
Takstene 304, 320, 421, 422, 424, 513, 514 og 604 b-d og f er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak. Takst 805 er fjernet. I tillegg er det gjort presiseringer i vilkårene for takstene 4, 405, 415 og 811.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070. Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE: 800 43 573.

Med vennlig hilsen
Kjell Røynesdal e.f. avdelingsdirektør
Tone Eva Christiansen seniorkonsulent

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn