Endringene i det Gule Heftet pr. 16.2.2018

Endringene og kommentarer til endringene i det “Gule heftet” finner du nedenfor. De vesentligste endringer og presiseringer er på innslagspunkt 4 og innslagspunkt 14. 

Hele det gjeldende gule heftet i søkbar versjon finner du her:

“Det gule heftet” pr. 16.februar 2018 - Dette er det gjeldende, komplette "Gule heftet". Endringene er markert med rødt i teksten.

 


20180130 bruk av innslagspunkt 14

Helsemyndighetene har imøtekommet innspill fra de faglige odontologiske miljøer ved å reversere noen av presiseringene som ble gjort 20.desember 2017. Men i sum har vi fått en tydelig innstramming de fleste tannleger trolig ikke er fornøyd med.
Helseministeren sa tidlig at “Hvis du har odontofobi, går du ikke til tannlegen – da trenger du behandling for selve odontofobien først.” 
Reaksjonene på offentliggjøring av tallene “Bruk av innslagspunkt 14” indikerer at det store, store flertall av tannlegene ikke er engasjert i odontofobi-spørsmålet, og gir Helseministeren rett.

Hva gjelder presisering (og innskrenking) av bruken av innslagspunktene 14 og 4, så presiseres 🙂 God dokumentasjon og journalføring, og innhenting av ekstern dokumentasjon der det er nødvendig. HVA som skal gis refusjon, er en del av et spill der tannlegene gjennom sin forening må fremstå som troverdige. Det hjelper ikke å dytte pasientene foran seg…

Husk: “Odontofobi” er ikke lenger noe som skal behandles i privatpraksis 

I Rundskrivet 1/7-2017 av 16.2.2018 fremhever HOD:

“Helfo har gjort en bred analyse av samtlige elektronisk innsendte krav på stønad etter pkt. 14 for perioden 2012- 2015, i alt om lag 88 000 innsendte krav. Analysen viser at det er innsendt krav for behandlinger som ikke er i samsvar med vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 14.

Vilkårene for stønad er strenge. I høringsnotatet til forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege, som trådte i kraft 1. januar 2008, går det fram at revmatisme, lammelse, hjerneskade og alvorlig psykisk lidelse er eksempler på varige sykdommer/tilstander som har medført sterkt nedsatt evne til egenomsorg, dvs evne til selv å kunne ivareta det daglig munnstell/kroppsstell, og som omfattes av stønadsordningen.
Fra 2011 har Stortinget bevilget midler til etablering og oppbygging av tannhelsetilbud i regi av fylkeskommunene/de regionale odontologiske kompetansesentre til personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, eller som har odontofobi. Når tilbud til pasienter med odontofobi bygges opp i regi av fylkeskommunene, basert på Stortingets budsjettvedtak, yter ikke folketrygden stønad til tannbehandling for de samme lidelser.”

 


Følgende endringer gjelder fra 1. januar 2018:

Endringer i regelverket. (Endringer er i rødt; se nedover i artikkelen). Du finner endringsfargen i hele “Det gule heftet”, se link øverst på bildet.

* Forskriften § 1, andre ledd; tallet 4 er fjernet, jf. også merknadene til pkt. 4. (revidert versjon 16. februar 2018).
* Avsnitt seks i merknadene til pkt. 4 er strøket (revidert versjon 16. februar 2018).
* Andre avsnitt og siste del av tredje setning i fjerde avsnitt i merknadene til pkt. 14 er strøket (revidert versjon 16. februar).
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 4 (s. 8-9), § 1 pkt. 7c (s. 10) og § 1 pkt. 8, b7 (s 11) er justert.
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 14 (s.14-15) er presisert.

Justeringer av takster mv; se nederst i artikkelen

>>>

§1. Stønadsberettiget undersøkelse og behandling

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd nr. 1, 4, 6 og 14. (Fjernet nr. 4)

>>>

4     Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

Personens tilstand og risikovurdering skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter.

Tannlegen/tannpleier er ansvarlig for at den tannbehandling som det gis stønad for, er en behandling som hindrer infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen, (og som kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for personen).

Det kan da ytes stønad ved følgende medisinske tilstander og behandlinger:

 1. hjerteoperasjon
 2. dialysebehandling
 3. organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling
 4. beinmargstransplantasjon
 5. stamcellebehandling
 6. høydose cellegiftbehandling
 7. HIV/AIDS
 8. kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter
 9. strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose

Som hovedregel gis ikke stønad til generell rehabilitering av tannsettet. Unntak er tilfeller der tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen. I slike unntakstilfeller dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering.

FJERNET:
Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd, der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for pasienten.

Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Behandling av marginal periodontitt for personer med rett til stønad etter pkt. 4, dekkes etter takster under pkt. 6 a.

Øvrige utgifter dekkes etter honorartakstene.

>>>

14   Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne.
FJERNET: Med sterkt nedsatt evne til egenomsorg menes her at personen på grunn av alvorlig nedsatte funksjonelle eller kognitive egenskaper må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstell/kroppsstell.
Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til egenomsorg over tid, minimum ett år.

Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder  FJERNET: og at den aktuelle lidelsen eller nedsatte funksjonsevnen har ført til at personen må ha bistand til det daglige munnstell/kroppsstell. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse.

Før stønadsberettiget behandling igangsettes skal det foreligge dokumentasjon på at personen ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten.

Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med “tannlegeskrekk” e.l. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har odontofobi, omfattes heller ikke av stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene, finansiert over kapittel 770, post 70.

Personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c, og personer som mottar legemiddelassistert behandling (LAR), omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Disse gis tilbud om tannbehandling fra fylkeskommunene, finansiert gjennom de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader som følge av sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling. Dersom tenner går/er gått tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.

Det skal journalføres og dokumenteres hvorfor tenner eventuelt går tapt/ikke kan beholdes. Begrunnet prognose for tenner/tannsett som følge av planlagt behandling skal journalføres.

Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

>>>

TAKSTENDRINGENE er ikke satt i rødt:

Justeringer av takster mv:
Takstene 304, 308, 421, 422, 702 og 703 er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak.
De øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets budsjettvedtak.
Det er gjort endringer i merknadene til takst 9.
Tidsangivelsene i takstene 604a – 604d er fjernet, og det er gjort endringer i merknadene til disse takstene.

[post-views]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn