Blekemidler på det svenske marked

Av rapporten framgår att Läkemedelverket har kontrollerat mängden väteperoxid genom kemiska analyser och märkningen genom kontroll av förpackningarna. Vi har kontrollerat produkterna utifrån de regler som finns i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Så länge en råvara uppfyller kraven enligt förordningen är den tillåten oavsett dess ursprung. Vi ser inte av ingrediensnamnen hur en råvara har framställts. Huruvida den är genmodifierad eller inte kan vi således inte se av ingrediensförteckningen. Skulle framställningen av råvaror innebära ett säkerhetsproblem väcks sådana frågor i kommissionens arbetsgrupper för kosmetikafrågor d.v.s. Working Group on Cosmetic Products och Standing Committee om Cosmetic Products. Arbetsgången om en ingrediens säkerhet ifrågasätts är att ett vetenskapligt underlag tas fram utifrån den av industrin föreslagna användningen av ämnet. Detta underlag lämnas till den vetenskapliga kommittén SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) som yttrar sig om säkerheten utifrån det inlämnade underlaget och kommer med en rekommendation om ämnets reglering.

Vad gäller CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen)leder vissa klassningar i REACH till att ämnena ska regleras i kosmetikaförordningen.

Informationen om vilka de 6 produkterna är som inte har några anmärkningar alls är som du säger inte tydligt av rapporten. Läkemedelsverket har ansett det viktigt att redovisa analysresultaten avseende halten väteperoxid. Vad gäller märkningsbrister är resultaten mer övergripande redovisade. Detta på grund av att det i de flesta fall är en fråga om bristande översättning till svenska på förpackningarna. Det är ett krav som kommer in när produkter tillhandahålls slutanvändare av kosmetiska produkter. I Sverige ska den informationen vara på svenska. Av sekretesskäl kan vi inte lämna ut uppgifter om vilka som är anmälda eller inte till den europeiska databasen CPNP (Cosmetic Products Notifikation Portal). De 6 produkter som inte hade några brister för den svenska marknaden är:

  •         Brilliant Smile Whitening Evo Toothpaste
  •         BlanX White Shock formula light activated whitening mouthwash
  •         Iwhite Instant teeth whitening Whitening mouthwash
  •         Iwhite Instant teeth whitening Kit
  •         Premium Teeth Whitening Kit/ Beaming White
  •         Opalescence PF 16 % with potassium nitrate & 0,11 % Fluoride ion

För de produkter som vid analyserna har haft för hög halt väteperoxid har Läkemedelsverket vidtagit åtgärder i de fall det finns ett ansvarigt företag i Sverige. Finns det inte ett svensk företag bakom produktens försäljning i Sverige kan Läkemedelsverket inte vidta åtgärder i form av t.ex. saluförbud, polisanmälan eller miljösanktionsavgifter. Vilka åtgärder som vidtas beror på vilken brist produkten uppvisar vid tillsynen. Finns det ett europeiskt företag bakom och bristen är sådan att det är generellt för EU-marknaden, t.ex. för hög halt, kan Läkemedelsverket meddela den kompetenta myndigheten i det land där den ansvariga personen finns för att de ska kunna agera. Finns det ingen aktör inom EU har vi inga sätt att ingripa mot produkten.

Vilka de fyra produkterna är som hade för hög halt väteperoxid ser du av tabell 1 i laboratorierapporten:

  •         Crest 3D Whitestrips
  •         Opalescence boost 40 % (denna produkt är dock CE märkt enligt regelverket för medicintekniska produkter och resultatet är överlämnat till enheten för medicintekniskas produkter på Läkemedelsverket för eventuell åtgärd)
  •         Dissolving Teeth Whitening Strips Whitewash
  •         Brilliant Smile in office gel Perfect White Evo

I ett av fallen, Crest 3D White Whitestrips, fanns det ingen aktör inom europeiska unionen och det är den produkt som du frågar specifikt om. Läkemedelsverket har därför gått ut med ett pressmededelande för att informera konsumenter om att produkten har för hög halt, se information på länken https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Lakemedelsverket-varnar-for-tandblekningsprodukten-Crest-3D-White-Dental-whitening-strip-supreme-flexfit/  .Utöver pressmeddelandet har Läkemedelsverket också rapportera produkten via det europeiska systemet RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products)  


 

BLEKING Rapport Legemiddelverket-Sverige

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn