Avtale for direkte oppgjør med HELFO

HELFO har god informasjon til tannleger om HELFO sitt ståsted for avtaler med tannleger.- Link her.

Likevel er det slik at mange kolleger setter spørsmålstegn ved rettssikkerheten til den enkelte tannlege når utfordringene kommer: Tilbakebetalingskrav, manglende innbetaling til praksiseier, arbeide ved flere praksiser osv.

 

Vi skal kommentere enkelte punkter i den avtalen – med vedlegg – som tannlegen (som privatperson) må inngå med HELFO:

Orginalene fra NAV / Rettskildene er her:

Vedlegg 5a til § 5-6 og § 5-6 a – Mønsteravtale for direkte oppgjør
T
il tross for navnet, så er dette “Mønsteravtalen” vi skal forholde oss til. Vedleggene det henvises til, er fra Folketrygdloven; stønad til helsetjenester.

Vedlegg 1 til vedlegg 5a – Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6
H
er går man detaljert inn på oppgjørsmåter, unntak osv.  Viktig:

 1. Formelle vilkår
 2. Overgangsregler for plikt til fremsettelse av refusjonskrav over linje
 3. Unntaksregler
Spesielt er at de viktigste, praktiske utfordringer og bestemmelser IKKE er i Mønsteravtalen, men er et vedlegg til Mønsteravtalen:

1. Formelle vilkår
For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må tannlegen dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

 1. Nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell spesialiststatus
 2. Norsk fødselsnummer/D-nummer
 3. HPR-nummer
 4. Kontonummer i norsk bank
 5. Underskrevet mønsteravtale

2. Overgangsregler for plikt til fremsettelse av refusjonskrav over linje

 • Tannleger med rett til direkte oppgjørsavtale etter folketrygdloven § 22-2, eller vikar for denne, og som har avtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om direkte oppgjør, plikter fra og med 01.01.2011 å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje med en teknisk løsning som er godkjent av HELFO. Dette omfatter også korrigerte regninger. Norsk Helsenett er i dag den eneste aktuelle leverandøren med tilstrekkelig sikkerhetsnivå for innsending over linje.
 • Dersom tekniske løsninger for fremsettelse over linje ikke er tilgjengelig, vil hovedregelen for fremsettelse være elektronisk fremsettelse via CD/diskett eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium fra og med 01.01.2011. Det vil kun være adgang til fremsettelse av refusjonskrav ved CD/diskett så lenge forutsetningene for å levere elektronisk over linje ikke er tilstede.
 • Dersom det ikke er mulig å fremsette elektronisk krav via CD/diskett som følge av tekniske forhold hos tannlegen, må denne straks varsle HELFO og om nødvendig avtale annen måte å fremsette krav på.

3. Unntaksregler
Tannleger som unntas fra plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje etter reglene nedenfor må fremsette regninger elektronisk via godkjent elektronisk lagringsmedium (f.eks. cd eller minnepinne).

Unntak fra plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje gjelder i følgende tilfeller:

 • Tannleger som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger kr 20 000,- gjennomsnittlig per måned.
 • Tannleger som er født før 01.01.1945 og som ikke allerede er tilknyttet elektronisk linje.

I særlige tilfeller kan tannlegen søke om å sende manuelle oppgjør på papir. Eksempler på særlige tilfeller kan være:

 • når tannlegen planlegger opphør av praksisen innen kort tid (ca.1 år)
 • når tannlegens sykdom utelukker databruk (krever legeerklæring)

Tannlegen vil selv være ansvarlig for å fremsette krav i henhold til ovennevnte.

Dersom tannlegen er i tvil om denne omfattes av unntaksreglene, kan HELFO gi en forhåndsvurdering dersom tannlegen ber om det. Gyldigheten av vurderingen vil kun gjelde så lenge forutsetningene for vurderingene ikke endres. I de tilfeller tannlegens praksis endres slik at denne omfattes av kravet til elektronisk fremsettelse over linje, eller fremsettelse av krav via CD/ diskett vil HELFO gi tannlegen en rimelig frist til å tilpasse seg dette.

Krav som ikke fremsettes i henhold til ovennevnte og hvor unntaksreglene ikke kommer til anvendelse, vil bli avvist. Kravet kan fremsettes på nytt i tråd med denne mønsteravtalen innen avtalens frister.

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn