NIOM ble solgt til NORCE for “slikk og ingenting”

Innleggene står i UNIFORUM, nettavis for UiO

Les også RIKSREVISJONENS artikkel “Flere departementer har svak styring og oppfølging av statlige selskaper

 

Opprinnelig artikkel 8.11.2018

Det statlige aksjeselskapet Nordisk institutt for odontologiske materialer AS- NIOM – kan bli solgt til forskningsselskapet Norce for 100 000 kroner. – Jeg finner det litt utrolig og uforståelig, sier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

Utdrag av artikkelen:

HALVERT: – Biomaterialmiljøet i Oslo blir halvert og me gir bort NIOM til Bergen for ein slikk og ingenting, seier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas om moglege planar om å selja Nordisk institutt for odontologiske materialer AS til forskingsselskapet Norce i Bergen.

Etter det Uniforum kjenner til frå sikre kjelder kan det statlege aksjeselskapet Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM)  bli selt til forskingsselskapet Norce Norwegian Research Centre AS på Sør- og Vestlandet.  Hovudeigaren er Universitetet i Bergen, medan Universitetet i Stavanger, og Universitetet i Agder er medeigarar i selskapet. I dag eig UiO 51 prosent medan Helse- og omsorgsdepartementet eig 49 prosent av aksjane i selskapet NIOM som til saman har ein pålydande verdi på 100 000 kroner.

————–

Sakspapira og innkallinga vert haldne hemmelege

Alle sakspapir i saka er unntatt frå offentleg innsyn etter paragraf 23 i Offentleglova. Det stadfestar både styreleiar Ragnhild Hennum i Unirand AS og administrerande direktør Jon E. Dahl i Nordisk institutt for odontologiske materialer AS. Alle styremedlemane i NIOM fekk i ein epost av 29. oktober også beskjed om at alle saksdokumenta til den ekstraordinære generalforsamlinga er unntatt frå offentleg innsyn.

Om selskapet blir selt til Norce for pålydande aksjeverdi, slik Uniforum har fått signal om, vil Universitetet i Oslo få 51 000 kroner, medan Helse- og omsorgsdepartementet vil sitja igjen med 49 000 kroner. Også Norce er eigd av det offentlege gjennom Universitetet i Bergen og forskingselskapa til Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Slik sett vil selskapet halda fram som eit statleg selskap, sjølv om det blir selt for ein symbolsk sum til forskingsselskapet Norce som står for Norwegian Research Centre AS.

………

– Utruleg og uforståeleg

Ståle Petter Lyngstadaas forstår ikkje kvifor selskapet vert selt for ein så låg pris, og til ein konkurrent. – Eg finn det litt utruleg og uforståeleg at UiO vil selja NIOM til ei konkurrerande verksemd for symbolske handpengar. Styret er ved lov forplikta til å forvalta selskapet til beste for aksjonærane, og dette kan neppe vera tilfellet her. Om UiO skal selja selskapet bør og må det skje til minst 51 prosent av realverdien av selskapet, gir han uttrykk for overfor Uniforum.

Han trekkjer fram at både SINTEF, Nordisk institutt for odontologiske materialer AS og Avdeling for biomaterialar ved Det odontologiske fakultetet i dag samarbeider om prosjekt og i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskingsmidlar. Lyngstadaas viser til at NIOM og Avdeling for biomaterialar er om lag jamstore og at dei har samarbeidt ved å bruka og låna utstyr av kvarandre, men også gjennom utveksling av ph.d.-kandidatar, rettleiing av doktorgradar og ved å samarbeida om forskingsløyvingar.

…….

Handsama mogleg sal i universitetsstyret

I universitetsstyret sitt første møte etter sommarferien, den 12. september, blei eit mogleg sal av dotterselskap i Unirand AS handsama bak stengde dører. Då var det truleg forslaget om det moglege salet av NIOM  medlemane i universitetsstyret blei rådde til å vedta.

Salet av Nordisk institutt for odontologiske materialer AS til forskingsinstituttet Norce i Bergen, vert  no truleg godkjent av den ekstraordinære generalforsamlinga i Nordisk institutt for odontologiske materialer AS torsdag 8. november klokka 13.00. Men salet kjem ikkje heilt i mål før det skal handsamast i generalforsamlinga til Unirand AS den 19. november.

DELTAR: Odontologidekan Pål Barkvoll er styreleiar for Nordisk institutt for odontologiske materialer AS og deltar på den ekstraordinære generalforsamlinga i Lucy Smiths hus i ettermiddag. Der skal det altså  takast opp eit forslag om å selsja selskapet til Norce i Bergen.
Ny artikkel 19.11.2018

Unirand AS overdrar alle aksjer i selskapene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) og Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS) til Norce AS.

 

– Vi er tilfreds med at alt nå ligger til rette for en overdragelse av aksjer til NORCE som blir en god eier for begge selskapene. Salg av aksjer betyr ikke at selskapene flyttes, deres virksomhet forblir i Oslo og fortsetter som før, sier Ragnhild Hennum, styreleder i Unirand i pressemeldingen.

Salgsprisen er tilsvarende aksjekapitalen som er 100.000 for begge selskapene, NUBU eies 100 prosent av UniRand og NIOM eies 51 prosent av UniRand og 49 prosent av Helse- og omsorgsdepartementet. De berørte departement og selskaper har gitt sin tilrådning om Norce som ny eier fra 1. januar 2019.

Den nye eieren, forskningsselskapet Norce har tre universiteter inne på eiersiden: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, fra årsskiftet også UiT Norges arktiske universitet, og driver med forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

– For Norce er det er viktig å opprettholde disse gode fagmiljøene og sikre at de får et godt hjem. Denne løsningen styrker muligheten for synergi med eksisterende fagmiljøer i NORCE, som Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest og Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, sier Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse i Norce i pressemelding.

Bakgrunn for overdragelsen

Overdragelsen skjer med bakgrunn i en beslutning i universitetsstyret 19. juni 2018 om å avvikle det UiO-eide konsernet Unirand. I vedtaket ble det gjort klart at datterselskapene skulle bestå, men overføres til nye eiere.

På UiOs universitetsstyremøte den 12. september ble det vedtatt tilslutning til salg av to selskaper i UniRand portefølje, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) og Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS).

Informasjonen om salget har vært unntatt fra offentlighet inntil sluttføring av nødvendige prosesser i forbindelse med salget. På en ekstraordinær generalforsamling i Unirand den 19. november ble det besluttet at Unirand sluttet seg til Universitetsstyrets vedtak om salg og videre at informasjon kan offentliggjøres.
I Universitetsdirektørens saksfremlegg i Universitetsstyret vurderes det dithen at et salg vil ha marginale konsekvenser for de aktuelle datterselskaper i UniRand og at forskningsaktiviteten videreføres slik den er i dag.

Fakta om NIOM:

NIOM – Nordisk institutt for odontologiske materialer AS

Eigarskap: UiO: 51 prosent av aksjane og Helse og omsorgsdepartementet 49 prosent av aksjane. Samla pålydande verdi er 100 000 kroner, altså utgjer UiOs del 51 000 kroner, i fylgje Proff og Brønnøysundregisteret.

32 tilsette

Selskapet driv med forsking, utvikling og testing av odontologiske materialar.

I 2017 hadde selskapet ei driftsinntekt på 34 millionar kroner og eit resultat på 23 000 kroner

Hovudkvarter: Ullevål i Oslo

Selskapet blei grunnlagt av Nordisk ministerråd i 1972 før det blei overtatt av UiO og Helse- og omsorgsdepartementet i 2009.

 

Fakta om Norce:

NORCE Norwegian Research Centre AS blei stifta 3. juli 2017.

Universitetet I Bergen har 51 prosent av aksjane, resten er fordelte på forskingsselskapa til Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.

Selskapet eig i dag fem forskingssenter på Sør- og Vestlandet, som i løpet av 2018 blir integrerte i selskapet. Desse er Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS. Nyleg har selskapet også kjøpt opp NORUT, som er forskingsselskapet til Universitetet I Tromsø

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn