Lover og forskrifter bak Helsepersonelloven

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

§ 13.Markedsføring, lyder: Markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Ved markedsføring av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, gjelder dette tilsvarende.

Helsedirektoratets rundskriv (retningslinjer) til helsepersonelloven
Søk øverst til høyre:  § 13 Markedsføring , eller scroll nedover til Kapittel 2, der finner du  § 13 Markedsføring.
Helsedirektoratet rundskriv Helepersonelloven par. 13 Markedsføring, egen pdf
-> 
I vurderingen av markedsføring bør det også sees hen til normer innenfor den enkelte yrkesgruppe, som for eksempel de respektive profesjonenes yrkesetiske regler.
Forbrukertilsynet har tilsyn med markedsføringsloven

Markedsføringsloven

Helse- og omsorgstjenesten, krav til forsvarlig virksomhet, se
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2,
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1
tannhelsetjenesteloven § 1-3a.
Statens Helsetilsyn: Spørsmål om binding til forsikringsselskap er faglig forsvarlig

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Helsepersonellovens § 4.ForsvarlighetHelsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Statens Helsetilsyn: Pasientens rett til å velge behandlinger uten at den som yter helsetjenestene har bindinger, f.eks. til forsikringsselskap, jfr.
Pasient- og brukerrettighetsloven
Legeforeningens etiske retningslinjer
Tannlegeforeningens etiske retningslinjer
“§ 17 Markedsføring
En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.
En tannlege må ikke overfor publikum drive produktreklame for medikamenter og forbruksvarer til pasienter eller for utstyr til bruk i tannlegevirksomhet.
Faglig omtale av produkter og utstyr i artikler, foredrag o.l. beregnet på allmennheten og uten vinningsøyemed anses ikke som produktreklame. Salg av pasientrelaterte forbruksvarer fra praksis anses ikke som produktreklame”
Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep

forbyr markedsføring av kosmetiske inngrep ved hjelp av individuelt rettet elektronisk kommunikasjon som e-post og tekstmeldinger over telefon

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn