SYKEHJELPSORDNINGEN for praktiserende tannleger

Mer om Sykehjelpsordningen og bakgrunnsstoff:

I artikkelen til høyre er det tatt inn utdrag fra vedtektene for Sykehjelpsordningen. Utdraget gir svar på de fleste spørsmål som tannleger melder inn 🙂

Søknadsskjema sykehjelpsordningen Her laster du ned til din egen maskin et worddokument som du kan fylle ut på skjermen, eller skrive ut 

Søknadsskjema Sykehjelpsordningen (pdf) Her kommer det opp skjema i pdf spm du kan skrive ut eller laste ned

Vedtekter Sykehjelpsordningen

Styret Sykehjelpsordningen

Grunnbeløpet i folketrygden, info fra NAV

Medlemskap i folketrygden

Jobbe i utlandet og folketrygden

Opphold i utlandet og folketrygden

Fra Tannlegeforeningens nettside om Sykehjelpsordningen
Lettere omarbeidet pr. 10.2.2016 Lenker i dokumentet er uthevet

Sykehjelpsordningen

Absolutt alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, som betaler skatt til Norge og som er medlem i Folketrygden, er omfattet av Sykehjelpsordningen. Det er ikke krav om medlemskap i Tannlegeforeningen, og NTF administrerer sykehjelpsordningen som er under tilsyn av Helsedirektoratet. [box type=”info”]

 • Du MÅ søke Sykehjelpsordningen om tilskudd innen 6 måneder fra du ble sykmeldt.
 • Du må også sende krav om sykepenger til NAV. Størrelsen på utbetalingene fra Sykehjelpsordningen samordnes med det du får i sykepenger fra NAV.
 • Tilskudd fra Sykehjelpsordningen forutsetter arbeidsuførhet som følge av skade/sykdom på 50% eller mer
 • Sykehjelp etter Sykehjelpsordningen ytes fra 15. fraværsdag, og i inntil 250 vanlige arbeidsdager for samme sykdom.

Utbetalingene beregnes normalt på bakgrunn av fjorårets inntekt. Dersom du har fast lønn fra arbeidsgiver vil dette komme til fradrag. Men privatansatte tannleger vil ofte ikke ha fulle ytelser ved sykdom og vil derfor kunne få utbetalinger fra Sykehjelpsordningen i tillegg. Utbetalingene regnes ut i fra fjorårets inntekter, fra tannlegevirksomhet. Hvis du har inntekter fra eksempelvis tannlegerelatert kursvirksomhet fra året før, kan dette gi grunnlag for utbetaling. Som regel er den viktigste dokumentasjonen selvangivelse og næringsoppgave fra året før. Dersom det er tvil om grunnlaget kan annen dokumentasjon innhentes. Utbetalingene begrenser seg selv i og med at det utbetales for maks. 250 vanlige arbeidsdager for samme sykdom. Sykehjelpsordningen samordnes med sykepenger fra NAV. Sykehjelpsordningen regner med at den sykmeldte selv ordner opp med NAV og det legges til grunn at de får det de har krav på derfra. Det er satt en øvre grense på at utbetalingen fra NAV og Sykehjelpsordningen til sammen skal utgjøre max 80 % av fjorårets inntekt. Utbetalingene fra Sykehjelpsordningen reduseres derfor for noen som følge av denne begrensningen. Inntekter som finansinntekter og husleieinntekter gir ikke rett til sykepenger fra​​ ​Sykehjelpsordningen: Det skal være inntekter tilknyttet tannlegevirksomhet, og det vil jo normalt fremkomme av selvangivelsen.​ ​I tillegg er fødselspenger er en stor del av utbetalingene​​.​ Fødselspenger gis til både kvinner og menn​.​ Det er en betydelig del av oppgavene til ​Sykehjelpsordningens styre å ta avgjørelser der det er tvil om utbetalingene. Private forsikringer tegnet av en selv eller arbeidsgiver fører ikke til reduksjon i utbetalingene. Beløpet som kommer til utbetaling er skattbar inntekt. Du må selv sørge for at skatt av beløpet blir beregnet og innbetalt. Sykehjelpsordningen administreres av NTF og finansieres med tilskudd fra folketrygden. Søknad sendes NTFs sekretariat på eget skjema. – Last ned søknadsskjema her (Wordformat)

UTDRAG fra Vedtekter for Sykehjelpsordningen for tannleger ajour pr 1. januar 2014

Medlemmer av Sykehjelpsordningen er enhver tannlege som utøver tannlegeyrket her i riket. Som utøvelse av yrket, i vedtektenes forstand, regnes enhver virksomhet som har sitt grunnlag i odontologisk embetseksamen. Det er ikke et vilkår at medlemmet av Folketrygden er medlem i Den norske tannlegeforening. Sykehjelpsordningens formål er a) å yte sykehjelp, b) stønad ved nedkomst og c) pleiepenger til medlemmer av Sykehjelpsordningen. Ytelsene fastsettes i forhold til folketrygdens grunnbeløp til enhver tid (i det følgende kalt G). Sykehjelpsordningen står under tilsyn av Sosial- og helsedirektoratet. Sykehjelpsordningen ledes av et styre på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av representantskapet i NTF. Styrets formann velges av NTFs representantskap. Styret velgervaraformann. NTFs hovedstyre fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer. NTFs sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for Sykehjelpsordningen. Sekretariatet skaffer til veie de opplysninger som etter vedtektene kreves for fastsettelse av ytelser fra Sykehjelpsordningen. NTFs utgifter i forbindelse med Sykehjelpsordningen dekkes av Sykehjelpsordningen midler. Ytelser

 1. Medlem av Folketrygden som på grunn av sykdom eller skade er 50 prosent arbeidsufør eller mer, har rett til sykehjelp. Sykehjelp ytes for alle dager – dog ikke for de første 14 dager, og unntatt lørdager, søn- og helligdager, dager mellom julaften og nyttårsaften, mellompalmesøndag og 2. påskedag, samt 1. og 17. mai. Ved tilbakefall innen 3 måneder av samme sykdom (skade) ytes fortsatt sykehjelp uten ny karenstid.
 2. Sykehjelp ytes for inntil 250 dager, maksimalt ett kalenderår for samme sykdom (skade), dog begrenset til 90 dager etter at Medlemet av Folketrygden oppebærer ugradert alderspensjon fra folketrygden. Har medlemmet av Folketrygden vært arbeidsfør i minst 12 måneder siden det mottok sykehjelp, blir ny arbeidsuførhet i alle tilfelle ansett som forårsaket av ny sykdom (skade).
 3. Full sykehjelp utgjør 1/42 G pr dag ved 100 % sykefravær. 1/84 G ved 50 % sykefravær. For medlem av Folketrygden som er arbeidstaker, reduseres sykehjelpen med sykelønn eller sykepenger som medlemmet av Folketrygden mottar, på grunn av arbeidstakerforholdet og samme sykdom (skade).Sykehjelpen reduseres også når medlemmet av Folketrygdenmottar alders- eller uførepensjon.Samlet stønad som medlemmet av Folketrygden mottar fra folketrygden og sykehjelpsordningen kan ikke utgjøre mer enn 80 % av enten fjorårets inntekt, eller gjennomsnittet av de siste 3 år. Med inntekt menes her beregnet personinntekt i næring eller arbeidsinntekt knyttet til tannlegevirksomhet.
 4. Medlemmer av Folketrygden som er fraværende fra praksis i forbindelse med nedkomst eller adopsjon, har rett til stønad i inntil 50 dager (5 dagers uke). Ved redusert stilling reduseres ytelsen tilsvarende jf. § 8 nr 3. Utbetalingen er betinget av at medlemmet av Folketrygden har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10måneder før nedkomst og har rett til fødselspenger fra folketrygden. Stønaden ytes fra første dag i permisjon utover 5 uker. Stønaden etter dette punktet kan tas ut over en periode på inntil 1 år. Stønad etter dette punktet kan også tas ut som deltid.
 5. Pleiepenger. Medlem av Folketrygden som er fraværende fra praksis på grunn av omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon har rett til stønad i inntil 20 dager. Medlem av Folketrygden som er fraværende fra praksis i forbindelse med pleie av pårørende i livets sluttfase har rett til stønad i inntil 20 dager. Stønad etter dette punktet er betinget av tilsvarende ytelse fra folketrygden.
 6. Sykehjelp ytes ikke for lengre tid tilbake enn 6 måneder før kravet settes frem.
 7. Sykehjelp utbetales i alminnelighet etterskuddsvis. Sykehjelp utbetales til medlemmet av Folketrygden. I særlige tilfeller kan styret bestemme at ytelsen skal utbetales til annen person. Ved dødsfall utbetales tilgodehavende sykehjelp til ektefellen, eller dersom medlemmet av Folketrygden var enslig, til boet.

Fondsforvaltning

 • Den del av Sykehjelpsordningen s inntekter som ikke går med til dekning av ytelsene og administrasjonsutgiftene, avsettes til fond.
 • Er fondets midler større enn tre ganger siste års innbetalinger til fondet, jfr. § 1, pkt 2 a, skal styret ta opp spørsmålet om økning av ytelsene eller innføring av andre ytelser til hjelp for medlemmer av Folketrygden og deres etterlatte ved sykdom eller død. Styret kan av fondets renteinntekt i særlige tilfeller yte hjelp til medlemmer av Folketrygden eller deres etterlatte som på grunn av sykdom eller dødsfall har spesielle økonomiske vanskeligheter. Det utarbeides veiledende retningslinjer for slike bevilgninger.
 • Styret kan bruke av Sykehjelpsordningens inntekter til å finansiere ekstern bistand til fremme av tannlegenes helse og livskvalitet.

Den som søker om eller får ytelse fra Sykehjelpsordningen har plikt til å legge frem de legitimasjoner, legeerklæringer, aldersattester og eventuelt andre opplysninger som styret krever og til uoppfordret å underrette om forhold som etter § 8 a, punktene 3 og 4, kan føre til redusert sykehjelp. Vedtak som styret har truffet kan innen seks uker etter at vedkommende har fått melding om vedtaket ankes til Trygderetten, jfr. Lov av 16. desember 1966 om anke til Trygderetten. Styrets forslag til endring av vedtektene skal behandles av NTFs representantskap og godkjennes av Helsedirektoratet.

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn