“Det gule heftet” 2020; grunnlag for HELFO-stønad

HELFO for dummies 200x285“Det gule heftet” er et godt etablert navn på det Rundskriv som ble laget som informasjon til bl.a. tannleger, om takster og vilkår for offentlig (HELFO) støtte til  tannbehandling. Det er litt uforståelig at ikke myndighetene holder på det gamle navnet – for innholdet i det nye er ganske likt og kan organiseres ganske lik. å forstå. “Det gule heftet” utgis ikke lenger som trykt publikasjon, og finnes kun elektronisk på Helsedirektoratets sider.

Det gamle “Gule heftet” utgis ikke lenger, og hadde disse 3 delene (som nå foreligger elektronisk):
1: Innledende brev fra Departementets med kort informasjon om status og endringer, og med hilsen en ansvarlig saksbehandler. Det siste er borte nå…
2: Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade: Selve lovteksten der endringer er tatt med
3: Takster som gjelder for angitt år

 

20200624 veiledning om takst _501

 

Den komplette elektroniske informasjonen (tidligere “Gule Heftet”) finner du i deler nedenunder: Del 2 inneholder Rundskrivet  “Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade; med kommentarer og takster gjeldende for 2020”. Det er her departementet i forskrifts form år for år bestemmer hva og hvordan Loven skal fortolkes.
Nytt av året er at HELFO i tillegg til departementets informasjon i Rundskrivet, har laget en egen informasjon til Rundskrivet :-). Det kan gjøre at du må “hoppe” litt; men det er åpenbart godt ment fra Helfo sin side…

gule heftet FORSIDE 2020 del1 innled 200x142 gule heftet FORSIDE 2020 del2 Loven 200x142 gule heftet FORSIDE 2020 del3 takster 200x142

SMT-listen Banner 200x142 HELFO-info 200x142 HELFO-innslp. 4 200x142

HURTIGLINK: Innslagspunkt 4; Skriftlig orientering til legen

Helsedirektoratet har lagt alt ut elektronisk, og linkene gjør det enklere å forholde seg til eventuelle oppdateringer i løpet av året. Særlig takstene er blitt veldig bra og oversiktlilg, og den elektroniske varianten er bedre enn den statiske i utskriftsformat / pdf-format.  OBS at på linken i Del 2 og 3 finnes det en link nederst som gir deg mulighet til å lagre lovtekst og takster  i pdf-format (og så skrive ut). Vær oppmerksom at kun ett av menyvalgene i venstre kolonne i Del2-linken gjelder tannleger. De resterende er til andre yrkesgrupper.

Del 1 handler om endringer:

Tannregulering
Vilkårene for å få rett til stønad til tannregulering, er endret i tråd med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

Endringene gjelder ikke personer som påbegynte behandling før 1.1.2020. For å være påbegynt, må pasienten ha vært gjennom undersøkelser og prøver, og ha mottatt behandlingsplan innen 31.12.2019. I tillegg skal takst 601 være utløst.

For tilstander i gruppe c – med minst behov – er det etablert nye vilkår. Det er definert i alt fem undergrupper i gruppe c. For å få rett til stønad, må bittavviket falle inn under vilkårene i en av undergruppene c11-c15. I tillegg må ett av følgende vilkår oppfylles:

  • Pasient har dokumenterte funksjonelle avvik
  • Pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring
  • Pasient har kombinasjon av tilstander

For tilstander i gruppe b er vilkårene utvidet for tilstander i gruppe b7. Utvidelsen gjelder kun barn og unge som har påbegynt behandling etter 1.1.2020.

Takster

  1.  Takstene er prisjustert med 2,2 prosent.
  2.  Takst 501, 513, 604 c og 604 d er nedjustert i samsvar med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.
  3.  Takst 607 refusjon for retensjonskontroll er begrenset til gruppe a og b, samt pasienter med tilstand i gruppe c som har påbegynt behandling før 1.1.2020.
  4.  Takst 604 e kan utløses av alle kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team.

 

I tillegg har NTF Tannlegeforeningen skrevet sine kommentarer:

“Andre endringer i regelverk og takster”

Det er gjort presiseringer når det gjelder takstbruk i teksten i rundskrivet under punkt 6b.

Til punkt 7c: Det er presisert at det ved agenes av premolarer må være agenesi av 3 eller flere premolarer for at det kan utløses stønad. Her er det likevel viktig å merke seg følgende avklaring fra Helsedirektoratet fra 2014 som NTF først nå har fått kjennskap til:

• 2 premolaragenesier gir ikke støtte. Mangler du flere tenner får du støtte. Mangler du bare 1 tann, men dette er en 1-er, 2-er eller 3-er får du støtte. Det er bare ved agenesi av premolarer at innskrenkningen i regelverket er foretatt.
• Men, dersom man har tap av flere enn 2 premolarer, f. eks. en lateral, får man for alle tre agenesiene. Tap av en lateral i tillegg, er altså tap av mer enn 2 premolarer.

Punkt 8c er endret som følge av endringer i statsbudsjettet. Vilkårene er utvidet for tilstander i gruppe b7, og gamle gruppe c4 er fjernet slik at gruppe 8c består av 5 tilstander. Utgiftene dekkes fortsatt med 40% av honorartakst.

Det gis ikke stønad til retensjonskontroller for tilstander i gruppe 8c som har påbegynt behandling fra og med 01.01.2020 (takst 607).

Vi vil dessuten gjøre oppmerksom på enda en avklaring fra Helsedirektoratet som NTF først nå har blitt gjort kjent med:

Spørsmål om takst 1 kan utløses selv om det ikke igangsettes stønadsberettiget behandling:
Helsedirektoratet legger til grunn at allmenntannleger kan kreve takst 1, når pasienten henvises videre til undersøkelse og diagnostikk hos spesialist, selv om det ikke finner sted noen behandling av periodontitt hos allmenntannlegen.
Vi viser også til at det fremgår under innslagspunkt 6 periodontitt i rundskrivet at: «Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd».

Spesialist kan kreve takst 2 i de tilfeller hvor øvrige vilkår er oppfylt og er ikke betinget av om allmenntannlegen utløser takst 1.”

 

 

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn