Sykmelding; Viktig dom i Høyesterett 2019. Oppdatering

Sykmelding/sykemelding

Sykmeldingen er kun en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, og Nav har full rett til å overprøve den.

For enhver arbeidstaker og arbeidsgiver er dette uhyre viktige dommer. Og kan muligens brukes av NAV for å redusere skammen etter EØS/NAV-skandalen?

Bakgrunn:

Norges hoyesterett logo

Infotjenester 150x31  INFO-tjenester har i en ny artikkel i januar 2020 beskrevet høyesterettsdommen fra 11.12.2019:

Utdrag fra denne artikkelen:

Høyesterett har enstemmig konkludert med at Nav hadde rett til å overprøve sykmeldingen til en arbeidstaker og avslå kravet om sykepenger.

Arbeidstakeren hadde fått sykmelding fra legen med ryggplager og abscess. Nav og Trygderetten konkluderte med disse sykdommene ikke var grunnlag for arbeidsuførhet, heller ikke samlet sett.

– Høyesterett skiller i dommen tydelig mellom selve sykdommen og eventuell arbeidsuførhet. Selv om legen har dokumentert at det foreligger sykdom og skrevet ut sykmeldinger, betyr ikke dette at den ansatte har rett til sykepenger. For å avgjøre retten til sykepenger må det dokumenteres at den ansatte er arbeidsufør som følge av sykdommen, og det er ikke dokumentert godt nok i dette tilfellet, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

“- Som Høyesterett skriver i dommen, er det en vanlig oppfatning at det er legen som «sykmelder». Likevel understreker de at legens sykmelding formelt sett bare er en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger. Selv om en legeerklæring normalt er tilstrekkelig til at arbeidstakeren har sannsynliggjort at vilkårene for sykepenger er oppfylt, står Nav fritt til å vurdere spørsmålet ut fra alle forhold i saken. Det innebærer at en sykmelding i seg selv ikke er dokumentasjon på at den ansatte har rett til sykepenger. Det er «sikker rett» at Nav kan overprøve legens sykmelding.”

Den sykmeldte har bevisbyrden

Høyesterett understreker videre at det er den ansatte selv som må dokumentere at retten til sykepenger er tilstede.

«Som ellers i forvaltningssaker er det den som søker om et gode, som må sannsynliggjøre sitt krav og dokumentere at vilkårene for ytelsen er oppfylt. Hvor stor vekt Nav da skal legge på legens sykmelding i den samlede avveiningen, vil blant annet avhenge av kvaliteten på det arbeidet som er foretatt», skriver Høyesterett i dommen.

«Legen må kontrollere at det pasienten oppfatter som sykdom, tilfredsstiller lovens krav og klart fører til arbeidsuførhet for vedkommende. Også graden av arbeidsuførhet og eventuell restarbeidsevne må avklares.», heter det videre.

Arbeidsgiver må stille spørsmål

– Arbeidsgiver har som kjent ingen rett til å få vite diagnosen til en syk ansatt, og har dermed begrenset mulighet til å vurdere om sykdommen i seg selv er forenlig med arbeid. Det du som arbeidsgiver kan og bør gjøre, er å gjøre en grundig jobb ved å stille spørsmål ved funksjonsevnen. Gjennom samtaler med den ansatte og legen kan du danne deg et bilde av om funksjonsevnen er godt nok vurdert, og dersom du mistenker at sykmeldingen ikke gir rett til sykepenger kan du bestride den, og overlate til Nav å gjøre en grundigere vurdering, sier Brostrøm.

 

Red.anm.:

Her må vel Tannlegeforeningen tydelig være en partner som må ta en slik sak videre…?

 

 


Artikkel Høyesterett: Sykmelding betyr ikke at du er syk , publisert januar 2019

Vi ble vel lettere forbauset da Giske “Sykemeldte seg” da han ble tatt med buksene nede? Senere ble Stortingspolitikerne Mazyar Keshvari fra FrP (underslag) og Abid Raja fra V, advokat som fikk kjeft av Grande, sykmeldte fordi de var “lei seg” – får vi tro. Nå har Høyesterett i en fersk dom slått fast at en som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger. Noen som vil ringe personalavdelingen på Stortinget?

Infotjenester 150x31   Hele artikkelen finner du på nettstedet til “Infortjenester”

Norges hoyesterett logo Høyesterettsdommen her

Innledning til og utdrag fra artikkelen på Info-tjenester her:

Høyesterett slår i en fersk dom fast at en ansatt som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.

I folketrygdloven stilles det krav til at en arbeidstaker som skal ha rett på sykepenger skal ha en «funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.», og at «funksjonsnedsettelse som skyldes økonomiske eller sosiale forhold o.l., gir ikke rett til sykepenger».

– Vi vet at svært mange arbeidstakere og arbeidsgivere fortsatt tror at dersom legen har skrevet en sykmelding, så betyr det at den ansatte er syk i lovens forstand, og dermed har rett på sykepenger. Slik er det ikke, noe Høyesterett har bekreftet tydelig gjennom denne dommen, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Situasjonsbestemt psykisk ubalanse
Saken som nå er behandlet av Høyesterett handler om en kvinne som ble sykmeldt av legen, etter at hennes åtte år gamle sønn fikk konstatert hjertefeil. Fastlegen satte diagnosen «psykisk ubalanse situasjonsbetinget», som har koden P02 i kodesystemet legene bruker.

Senere satte legen også diagnosen «nevrasteni», som er blitt forklart som fysisk og psykisk utslitthet. Det er også påpekt at hun følte seg mobbet og trakassert av arbeidsgiver, som angivelig skulle ha forsøkt å bli kvitt henne.

Arbeidsgiver nektet imidlertid å godta sykmeldingen, og betalte ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. NAV delte arbeidsgivers vurdering, og avslo kvinnens krav om sykepenger.

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn