“Det gule heftet” 2022; grunnlag for HELFO-stønad

HELFO for dummies 200x285

 

Nytt regelverk og takster for folketrygdens stønad til tannbehandling, gjeldende fra 1.1.2022

“Det gule heftet” er et godt etablert navn på det Rundskriv som ble laget som informasjon til bl.a. tannleger, om takster og vilkår for offentlig (HELFO) støtte til  tannbehandling. “Det gule heftet” utgis ikke lenger som trykt publikasjon, og finnes kun elektronisk på Helsedirektoratets sider.  Bortsett fra at Tonne Dental AS trykker 🙂 

Den komplette elektroniske informasjonen  finner du på helsedirektoratet.no

 

 

2022 LINK Tonne Dental 700x97

For 2022 er det gjort endringer i både rundskriv og takster

SMT-listen Banner 200x142

4.jan. 2022: HELFO sendte oss sine egne kommentarer:
Regelverksendringer fra 1. januar 2022

Det er gjort endringer i regelverket for stønad til tannbehandling fra 1. januar 2022. Husk å sjekke at EPJ-systemet ditt er oppdatert, slik at takstene er riktige fra 1. januar.

Les mer om endringene på regelverkssidene for tannlege og tannpleier på Helfo

Utbetalingsoversikt til privatpraktiserende behandlere:

Treng du ei oppdatert utbetalingsoversikt (årsrapport) til sjølvmeldinga eller andre formål? Alle som har sendt inn refusjonskrav til Helfo, kan logge seg inn på tenesta «Mine oppgjør» i tenesteportalen og enkelt hente ut årsrapporten sjølve.

Det er bare du som kan hente ut oversikten, ikke en eventuell regnskapsfører.

Les meir om utbetalingsoversikt på helfo.no

NTF Tannlegeforeningen har sendt ut fyldige kommentarer til medlemmene; sitat:

Viktige endringer

For behandling etter 1. januar 2021 ytes det bare stønad når den som gir behandling har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2. Dette innebærer at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 må fremsettes av, og blir utbetalt direkte til behandler, fylkeskommunen eller det odontologiske lærestedet.

Les også: Viktig informasjon om endringer i folketrygdloven – krav til direkte oppgjør (publisert Tannlegeforeningens Nyhetsbrev 3. desember)

Det er vedtatt av Stortinget at egenandelstak 1 og 2 skal slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021. Det nye frikortet vil omfatte de samme tjenestene som tidligere. Formålet med endringen er å forenkle ordningen og å bedre skjerme de brukerne som har høyest utgifter til helsetjenester.

Se mer om dette: Informasjon om sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 (publisert 14. desember)

Under Merknad til § 5 Stønadskravet er det presisert at avtalen om direkte oppgjør i privat tannhelsetjeneste inngås direkte mellom Helfo og den enkelte behandler og at det ikke er tillatt å sende inn krav om oppgjør på vegne av andre enn seg selv:

«Det er utarbeidet mønsteravtale for direkte oppgjør med tannleger og med tannpleiere. Det er også utarbeidet egen mønsteravtale for direkte oppgjør med fylkeskommunene og med de odontologiske lærestedene. Avtalen om direkte oppgjør inngås i privat tannhelsetjeneste direkte mellom Helfo og den enkelte behandleren (tannlege eller tannpleier). Det er ikke tillatt for behandlerne å sende inn krav om oppgjør på vegne av andre enn seg selv.

I den offentlige tannhelsetjenesten inngås avtalen mellom fylkeskommune og Helfo. For de odontologiske lærestedene inngås avtalen mellom utdanningsinstitusjonen og Helfo. Krav om stønad fremsettes overfor Helfo av tjenesteyter/behandler.»

Det er presisert følgende:
«Stønadskravene må fremsettes i henhold til de regler og takster som gjelder på det tidspunktet behandlingen utføres. Påbegynt behandling kan sluttføres selv om regelverket endres underveis i behandlingen. Planlagt behandling regnes ikke som påbegynt behandling.»

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn