Nye takster for tannbehandling

Takster for tannbehandling fra 1.juli 2023

Gjeldende fra 1.7.2023    Takstene finner du på Helsedirektoratets hjemmeside

Selve takstheftet finner du i Word-format her <– Da kan du slette takster du aldri bruker, og får et mer oversiktlig dokument du kan skrive ut For ordens skyld ligger alle takstene i pdf-fil helt nederst i denne artikkelen. Du kan laste ned. Den kan du ikke endre, men du kan lagre word-fila i pdf-format.

Den generelle innledningen under her trenger du bare lese én gang.

Se også rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade.

Innledning
Takstene beskriver de undersøkelsene og behandlingene som det kan gis stønad til etter folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6 a.
Det er en forutsetning for stønad at pasienten har en tilstand/sykdom som er beskrevet i rundskrivets stønadspunkter 1–15. Til noen takster er det knyttet merknader som er avgjørende for riktig bruk.
Alle takster er oppgitt i norske kroner.
Honorartakst og refusjonstakst
Stønaden gis enten som honorartakst eller refusjonstakst, avhengig av hva som er bestemt under hvert enkelt stønadspunkt i rundskrivet. Honorartakst gir en høyere stønad enn refusjonstakst.
Stønad ved oppnådd frikort for helsetjenester
Stønaden tilsvarer honorartakst i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling etter stønadspunkt 5 eller 6a utløser godkjent egenandel, og pasienten allerede har oppnådd frikort for helsetjenester.
Aldersgruppen 19–20 år
Ved behandling i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal ungdom fra det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år, ikke betale mer enn 25 prosent av departementets fastsatte honorartakster, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, jf. forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten.
Aldersgruppen 21–24 år
Unge voksne som fyller 21–24 år i behandlingsåret, skal betale 25 prosent av departementets fastsatte honorartakster, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, jf. departementets rundskriv I-2/2023 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023.
Egenbetaling
Stønadstakstene er maksimalbeløp for hva folketrygden dekker. På grunn av fri prisfastsetting kan imidlertid behandleren kreve et høyere beløp, noe som medfører at pasientens egenbetaling kan variere.
Pasienten skal få tilstrekkelig informasjon om tannlegens/tannpleierens pris/honorar, stønad fra folketrygden og egenbetaling, jf. prisopplysningsforskriften.
Egenandel
Det er bare undersøkelse og behandling etter stønadspunktene 5 og 6a som utløser godkjent egenandel. Godkjent egenandel inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester.
Hvis behandleren tar mindre betalt enn departementets takster, rapporteres uansett godkjent egenandel i ordningen med frikort for helsetjenester.
Spesialisttakster
Takster markert med * kan bare utløses av godkjente spesialister, jf. § 3 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

 

20230701 Takster for tannbehandling

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn