Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024

Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024

Kontakt PKF ReVisjon AS: Sentralbord: 22782800  Epost: post@pkf.no

PKF ReVisjon AS har laget en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.

En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2023 og 2024 finnes på regjeringens nettsider.

Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene.

Skatteendringer 2024

Som ventet ble det ikke fremmet forslag om store endringer i skatteopplegget for 2024. Det ble blant annet ikke fremmet noen forslag fra skatteutvalgets utredning, NOU 2022: 20 (Torvik-utvalget).

Skattesatser på inntekt

Skattesatsen for alminnelig inntekt holdes uendret (22 %).

Personfradraget øker fra 79 600 kroner til 88 250 kroner. Det innebærer en skattelette på om lag 1 900 kroner for alle. I motsatt retning går forslaget om at minstefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres nominelt fra 2023.

Trygdeavgiftssatsene på lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, mens trinnskattsatsen øker med 0,1 prosentpoeng på de tre høyeste trinnene. Satsen i trinn 3 i Finnmark og Nord-Troms blir den samme som i resten av landet, samtidig som finnmarksfradraget økes, se nedenfor. Det skjer noen justeringer i innslagspunktene for trinnskatten. Den vesentligste endringen er at innslagspunktet for trinn fem i trinnskatten (skattesats 17,6 prosent) reduseres til 1 350 000 kroner.

Skattesatsen for utbytte og aksjegevinster er uendret (37,84 %), men det er nå presisert at oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte og -gevinster mv. (1,72) også skal gjelde ved utbetalinger til dødsbo.

Formue

Skattesatser og innslagspunkt holdes uendret. Det samme gjelder verdsettelsesreglene. Ved beregningen av formuesverdier verdsettes formuen til:

 • primærbolig 25 %
 • delen av primærbolig som overstiger 10 mill. kroner, 70 %
 • sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 100 %
 • aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld 80 %
 • driftsmidler (og tilordnet gjeld) 70 %
 • øvrig formue 100 %

Næringseiendommer

Det innføres en ny «rabatt» ved verdsettelsen av næringseiendommer utenfor de fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) ved at kalkulasjonsrenten økes med 1 prosentenhet. Dette vil redusere formuesverdien med om lag 10 prosent.

Endringen skal få virkning fra 2024 – også for aksjonærer som eier aksjer i ikke-børsnoterte selskaper med næringseiendom, der grunnlaget for verdsettelsen er selskapets skattemelding for inntektsåret 2023. Skattedirektoratet vil utarbeide nærmere veiledning om dette.

Arbeidsgiveravgift

Den såkalte «kompetanseskatten», altså 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over 750 000 kroner, skulle ifølge statsbudsjettet for 2023 være midlertidig. Det var ventet at den kanskje skulle oppheves fra 2024. Det skjer ikke, men regjeringen vil starte en forsiktig nedtrapping ved at innslagspunktet heves til 850 000 kroner.

Det såkalte fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften er økt fra 500 000 til 850 000 kroner per år. Dette vil få betydning for blant annet arbeidsgiveravgiften for foretak i økonomiske vansker i distriktene og foretak i sone 1a, ved at disse kan benytte differensiert arbeidsgiveravgift opp til et beløp der differansen mellom ordinær sats (14,1 prosent) og den lavere satsen når opp i fribeløpet.

Tidligere var det et lavere fribeløp for godstransport på vei. Det er opphevet fra 2024.

Fradrag

Pendlerfradrag, reisefradrag mv.

Satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat og på hybel uten kokemuligheter økes fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Fradraget for fagforeningskontingent øker fra 7 700 til 8 000 kroner.

Det gjøres endringer i sjøfolkfradraget slik at flere omfattes.

Avskrivninger

Grensen for direkte utgiftsføring av kostnad til erverv av driftsmidler har vært 15 000 kroner helt siden 1992. Fra 2024 økes denne til 30 000 kroner. Den samme grensen vil gjelde for avskrivning av rest på saldo.

Inntil nå har elvarebiler hatt en avskrivningssats på 30 %. Fra 2024 skal slike varebiler avskrives med den samme satsen som andre varebiler, 24 %.

Nord-Troms og Finnmark

Det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms økes fra 20 550 kroner til 30 000 kroner. I motsatt retning foreslås det at satsen i trinn 3 i trinnskatten for skattytere i Finnmark og Nord-Troms blir den samme som i resten av landet. Disse har til nå hatt 2 prosentpoeng lavere trinnskattsats i trinn 3 (intervallet fra 670 000 til 937 900 kroner).

Ingen «monsterskatt» i 2024

Forslaget om nye særregler for såkalt privat konsum i selskaper som ble sendt på høring i 2022, er utsatt nok en gang. Forslaget gjelder aksjonærer som kontrollerer minst 50 % i et selskap som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som ikke utelukkende brukes i virksomheten, og vil innebære en kraftig beskatning både av selskapet og av aksjonærene. Det har vist seg å være krevende å lage treffsikre avgrensninger, så departementet må arbeide videre med forslaget. Det tas sikte på å fremme et forslag i 2024, med ikrafttredelse i 2025, skriver departementet i statsbudsjettet.

Formålet med forslaget har vært å få slike eiendeler ut av selskapet og i stedet over i privat eierskap. Selskaper med slike eiendeler bør derfor selge eller dele ut slike eiendeler senest i løpet av 2024 for å unngå å bli rammet av den nye skatten. Som vi ser, tar altså myndighetene fortsatt sikte på å fremme et slikt forslag.

Skatt – datoer og frister i 2024

På skatteetaten.no finnes en oversikt de mest sentrale fristene for næringsdrivende.

Her kan du også finne en oversikt over de viktigste datoene og fristene for personer, inkludert personlig næringsdrivende.

Avgiftsendringer

Endring i avgiftsfritak for elektroniske aviser

Elektroniske aviser kan fra 1. januar 2024 ha et større innhold av levende bilder og lyd. Grensen endres fra at aviser «i hovedsak» skal inneholde tekst eller stillbilder, til at aviser må inneholde «en overveiende andel tekst og stillbilder» for at den elektroniske avisen skal være omfattet av merverdiavgiftsfritaket for aviser. I praksis innebærer endringen at kravet til innholdet av tekst eller stillbilder reduseres fra 80 % til mer enn 50 %.

Avvikling av det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer under 350 kroner

I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer avviklet. For varer med verdi på om med 3 000 kroner er plikten til å beregne og betale merverdiavgift pålagt den utenlandske tilbyderen (selgeren) av varen gjennom VOEC-ordningen. Det har vært et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Dette midlertidige unntaket gjelder ikke for næringsmiddel, restriksjonsbelagte varer og særavgiftspliktige varer. For slike varer ble 350-kronersgrensen avviklet 1. januar 2020. Fra 1. januar 2024 er det midlertidige deklareringsunntaket avviklet for alle varer.

Som ledd i avviklingen er det innført en plikt for transportører til å gi opplysninger om VOEC-nummeret for varer omfattet av VOEC-ordningen elektronisk til tollmyndighetene, kravet til å omfattes av ordningen med samlefortolling er redusert, og det er innført en månedlig oppgjørsordning for varer som blir samlefortollet.

Noen andre endringer

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 12,5 prosent fra 1. januar 2024. Finansdepartementet har samtidig fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner for første halvår 2024 til 470 kroner.

Rettsgebyret

Rettsgebyret fra 1. januar 2024 er fastsatt til kr 1 277. Rettsgebyret har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Finansdepartementets oversikt over endringer i lover og forskrifter

Finansdepartementet har gitt en oversikt over de viktigste regelendringene fra 1. januar 2024 innen departementets ansvarsområde.

Endringer i særavtalen for reiser fra 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene i staten er blitt enige om enkelte endringer i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands fra 1. januar 2024. Blant annet øker bilgodtgjørelsen fra kr 4,48 til kr 4,90, mens diettsatsen for reise med overnatting øker til 940 kroner.

Det er også enighet om nye satser for dekning av udokumenterte utgifter til kost på reise utenfor Norge for 2024. Nytt av året er at for mange av landene er satsene angitt i lokal valuta.

Skattemessig behandling

Den trekkfrie og skattefrie delen av godtgjørelse er fastsatt av Skattedirektoratet i den såkalte satsforskriften. Mottatt godtgjørelse som overstiger satsen etter stasforskriften, er skattepliktig arbeidsinntekt og inngår i grunnlaget for forskuddstrekk.

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret, trer i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. Anslagsvis 20 000 selskaper blir etter hvert omfattet.

Les mer på Revisorforeningens nettsider.

Digital selskapsetablering

Brønnøysundregistrene har i samarbeid med finansnæringen etablert tjenesten Digital selskapsetablering. De tre første aktørene på tjenesten er Sparebank 1, Folio og DNB. Brukerne kan nå registrere sin bedrift enklere ved å gjøre det for eksempel i nettbanken sin eller i et regnskapsprogram.

Brønnøysundregistrene har også lanseres det digitale Løsøreregisteret på ny plattform. Tidligere ble pant og tinglysninger registrert manuelt, nå skjer registreringene digitalt og umiddelbart i Løsøreregisteret, og informasjonen er tilgjengelig i sanntid.

Tjenesten «Mine krav og betalinger» på skatteetaten.no

Ved å logge inn på «Min side» på skatteetaten.no og tjenesten «Mine krav og betalinger» kan virksomheten, revisor og regnskapsfører nå få en samlet oversikt over skatte- og avgiftskrav for sine kunder:

 • betalte krav
 • ubetalte krav
 • tilgodebeløp som er brukt til å dekke andre krav (motregninger)
 • betalingsinformasjon
 • betalingshistorikk

NAV – regelendringer og satser fra 2024

På nav.no finner du en oversikt over de viktigste endringene i regelverk og satser fra 1. januar 2024. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert, med forbehold om at det kan komme endringer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet – viktige regelendringer

På regjeringen.no finner du en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2024 på Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider.

Vi i PKF ReVisjon benytter også anledningen til å minne om at vi flyttet til nye lokaler i Nydalen i desember. Adressen vår er nå Sandakerveien 114 A, 0484 Oslo.

Hvis du lurer på noe angående disse endringene, eller noe annet, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn