Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg

Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg
Vi har funnet en stor liste over myndighetsbaserte styrer og råd som sikkert kan være til hjelp, på WIKIPEDIA
Det startet egentlig med store problemer med å finne fram til rette kontor i Helsedirektoratet; Du finner en liste her, som hele tiden blir endret. Tror vi.

HDIR logo avlang

Helsedirektoratet er viktig for oss; vi skal forsøke å legge "direktelinker" vi vet vi kan få bruk for, nedover her.

HDIR sentralbord: 81020050

norge skjold

I 2015 var det om lag 320 ikke-tidsbegrensede eller permanente statlige organisasjoner.

Listen finner du på Wikipedia

HELSEDIREKTORATET (HDIR)er delt opp slik, du finner det skjematisk også på linken der du kan lese mer om arbeidsområde mm.

 • Divisjon folkehelse
 • Divisjon helseøkonomi og finansiering
 • Divisjon kompetanse og personell
 • Divisjon primærhelsetjenester
  • Avdeling allmennhelsetjenester
   • Tannhelsekontoret
 • Divisjon spesialisthelsetjenester
 • Divisjon utvikling og digitalisering
 • Etater

Tannhelsekontorets leder er pr. 1.desember 2016
Tannlege Hildur Cecilie Søhoel (epost) T: 24163844

Stilling: seniorrådgiver, Avdeling allmennhelsetjenester -

Ansvarsområder

 

Du finner en pdf med stort  organisasjonskart for Helsedirektoratet her

Her legger vi noen linker og informasjon relatert til Helsedirektoratet. De kan være nyttige ved søk på "Tannhjulet"

 

 • tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen i Norge. Statens strålevern en egen etat i Helsedirektoratet. Helseøkonomiforvaltningen
  5 KB (432 ord) - 18. mar. 2017 kl. 18:45
 • direktøren i Sosial- og helsedirektoratet, mens helsedirektør er brukt særlig etter at etaten skiftet navn til Helsedirektoratet i 2008. Ludvig Wilhelm
  3 KB (296 ord) - 20. sep. 2015 kl. 16:22
 • Diseases and Related Health Problems, hvor den norske oversettelsen er utgitt av KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. KITH ICD-10 Søkeverktøy
  4 KB (55 ord) - 14. mar. 2016 kl. 03:17
 • Helsedirektoratets side om sjeldne tilstander Servicetelefonen for sjeldne tilstander i Helsedirektoratet Kompetansesentre for sjeldne
  1 KB (99 ord) - 14. mar. 2016 kl. 21:35
 • helsepersonelloven. Etaten ble opprettet i 2001. SAK var underlagt Helsedirektoratet. SAK tildelte autorisasjon og lisens til helsepersonell, og organiserte
  6 KB (477 ord) - 3. jan. 2017 kl. 02:05
 • Norsk pasientregister (kategori Sosial- og helsedirektoratet)
  pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og blir drevet av Helsedirektoratet. NPR sin primære oppgave er å samle inn informasjon om alle pasienter
  2 KB (148 ord) - 21. nov. 2016 kl. 00:41
 • Skjenkeblekkspruten. ^ https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/skjenkebevilling-for-alkohol Kommunale salgs- og skjenkebevillinger, Helsedirektoratet
  1 KB (126 ord) - 15. feb. 2016 kl. 00:20
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3196952/ ^ Helsedirektoratet: Ambivalens og motivasjonskonflikt ^ Helsedirektoratet: Ambivalens og rusmisbrk
  2 KB (244 ord) - 15. feb. 2016 kl. 18:23
 • av Helsedirektoratet, som fastsetter kravene etter råd fra spesialitetskomitéer på fem medlemmer innen de enkelte disiplinene. Helsedirektoratet oppnevner
  1 KB (145 ord) - 16. mar. 2016 kl. 10:56
 • Statens strålevern (kategori Helsedirektoratet)
  Statens strålevern er en etat i Helsedirektoratet og Norges fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet. Etaten skal overvåke naturlig og kunstig stråling
  6 KB (615 ord) - 17. feb. 2017 kl. 11:39
 • avdeling sykehustjenester i Helsedirektoratet, før hun ble ansatt midlertidig som en av to assisterende direktører i Helsedirektoratet fra 30. april 2014. Den

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Direktoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen i Norge.

Statens strålevern en egen etat i Helsedirektoratet. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat i direktoratet, og Helsedirektoratet har det administrative ansvaret for Pasient- og brukerombudene (POBO).

Historie

Helsedirektoratet slik vi kjenner det i dag ble opprettet 1. januar 2002 og het Sosial- og helsedirektoratet frem til 1. april 2008.[1] Bakgrunnen for navneskiftet var en overføring av arbeidsoppgaver på sosialfeltet fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Ved opprettelsen i 2002 ble mange etater slått sammen til Sosial- og helsedirektoratet, deriblant Rusmiddeldirektoratet, Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Giftinformasjonssentralen og bl.a. deler av Helsetilsynet.

I januar 2007 ble Norsk pasientregister organisert inn i Helsedirektoratet.

I januar 2009 ble Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), som blant annet dekker legemiddelrefusjoner, refusjoner til primærhelsetjenesten og private avtalespesialister, flyttet fra NAV til Helsedirektoratet. HELFO forvalter ca.25 milliarder kroner årlig gjennom direkte oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har HELFO ansvar for ordningen med fastlegebytter og europeisk helsetrygdkort.

Fra 1. januar 2016 ble Statens strålevern en egen etat i Helsedirektoratet. Fra samme dato ble Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) innlemmet i direktoratet, sammen med Seksjon for meldeordninger og Sekretariatet for nasjonalt råd for kvalitet og prioritering fra Kunnskapssenteret.

Bjørn-Inge Larsen var helsedirektør i perioden 2002-2012.

Fra 1945 til 2001 var Helsedirektoratet også navnet på helseforvaltningens sentrale organ som omfattet både forvaltning og tilsyn, inntil tilsyn ble skilt ut i et eget direktorat, Statens helsetilsyn.

Organisasjonsstruktur

Direktoratet ledes av helsedirektør Bjørn Guldvog, assisterende helsedirektør er Olav Slåttebrekk. Direktoratet er delt opp i seks divisjoner:

 • Folkehelse
 • Helseøkonomi og finansiering
 • Kompetanse og personell
 • Primærhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Utvikling og digitalisering

 

Eksterne lenker

Norges offentlige helsevesen
Helse- og omsorgsdepartementet
Statlige etater Statens helsetilsyn · Helsedirektoratet · Statens legemiddelverk · Folkehelseinstituttet · Luftambulansetjenesten
Helse Nord Finnmarkssykehuset · Universitetssykehuset Nord-Norge · Nordlandssykehuset · Helgelandssykehuset · Sykehusapotek Nord
Helse Midt-Norge Helse Møre og Romsdal · Helse Nord-Trøndelag · St. Olavs hospital · Sykehusapotekene i Midt-Norge
Helse Vest Helse Bergen · Helse Fonna · Helse Førde · Helse Stavanger · Sjukehusapoteka Vest
Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus · Oslo universitetssykehus · Sunnaas sykehus · Sykehuset Innlandet · Sykehuset Telemark · Sykehuset i Vestfold · Sykehuset Østfold · Sørlandet sykehus · Vestre Viken · Sykehusapotekene
Felles Sykehusinnkjøp
 

 

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn