HØRINGER relevante for tannhelsetjenesten

HØRINGER relevante for tannhelsetjenesten

Det er lovpålagt at Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den fatter vedtak.
"Høring" brukes derfor for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og kunne føre kontroll med hva forvaltninga gjør og hvordan den utfører oppgavene sine.
Det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk. Synspunkter til de som vedkommer de enkelte saker skal kunne gjøres kjent for de som skal fatte avgjørelser.
Høringssaker kan dreie seg om framlegg til lover og forskrifter som regulerer folk sine retter og plikter, organisering av forvaltningen, endrede myndighetsområder og redegjørelser.

For oss i tannhelsetjenesten er det slik at Den norske Tannlegeforening og andre likennde fagorganisasjoner automatisk er oppførte som høringsinstanser. Desverre er det slik at de aller fleste tannleger aldri får høre om alle sakene, kun de saker foreningene finner det opportunt å ha en åpen mening om. Medlemsdiskusjoner i forkant er et ukjent fenomen, til tross for at mange kunne tenke seg et engasjement.

Tannhjulet legger ut de saker som bør engasjere tannlegene, om enn kun som bakgrunnsinformasjon for situasjoner man kan komme ut for som helseperson.

 

UTVALGTE HØRINGER FRA    Regjeringen dott no logo

 

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

19.07.2017 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.
Høringsfrist: 02.10.2017

Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

26.05.2017 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål, på høring.
Høringsfrist: 31.08.2017

Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

14.03.2017 Høring Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning (§ 25-6) og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (§ 25
Høringsfrist: 30.06.2017

 

Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

08.12.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet på høring. Behandlingsreiser til land med varmt og solrikt klima har som formål å gi bedre funksjon og livskvalitet for pasienter med enkelte
Høringsfrist: 10.03.2017

Over grensen - Rapport med forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk

01.11.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i mars 2016 en arbeidsgruppe for å vurdere spørsmål knyttet til privatimport av legemidler ved forsendelse. Arbeidsgruppens rapport sendes med dette på høring.
Høringsfrist: 01.02.2017

Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

21.09.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet sender på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Ordningen gjelder for de tilfeller det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet
Høringsfrist: 19.12.2016

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

01.07.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.
Høringsfrist: 26.09.2016

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

01.07.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i tobakksskadeloven på høring. De foreslåtte endringene tar sikte på å få etablert en register- og tilsynsordning for å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven
Høringsfrist: 01.10.2016

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

23.06.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning.
Høringsfrist: 14.10.2016

Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

25.05.2016 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits
Høringsfrist: 16.09.2016

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn