Riksrevisjonen om HOD: «Sterkt kritikkverdig»

Riksrevisjon DM
“Dagen Medisin” har denne artikkelen
:

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at departementet ikke har fulgt opp regnskapsrapporteringen for underliggende virksomheter på en god nok måte i 2014.

Har ikke levert årsregnskap
Det kom frem i offentliggjøringen av Dokument 1, som  er den årlige rapporten om den årlige revisjon og kontroll.

HOD har overordnet ansvar for at underliggende virksomheter rapporterer relevant og pålitelig resultat og regnskapsinformasjon.

– For 2014 er det avgitt revisjonsberetning med konklusjon om at Riksrevisjonen ikke kan uttale seg om årsregnskapene for Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelse­institutt, og to andre virksomheter har fått revisjonsberetninger med vesentlig merknad, heter det fra Riksrevisjonen.

– I tillegg har flere virksomheter hatt problemer med å avlegge årsrapport innen tidsfristen og i henhold til regelverket, fastslår de.

Helsedirektoratet
Regnskapet til Helsedirektoratet omfatter om lag 40 milliarder kroner – men de har ikke avlagt et årsregnskap.

– Det har derfor ikke vært mulig å innhente tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon, sier Riksrevisjonen.

Helsedirektoratet fikk også for to år siden kritikk fra Riksrevisjonen, da for manglende kontroll på pengene de bevilget til kommunene.

De sier de kan dermed ikke uttale seg om Helsedirektoratets årsregnskap.

Heller ikke Nasjonalt folkehelseinstitutt har ikke tilfredsstillende systemer, ifølge Riksrevisjonen.

– Det har dermed ikke vært mulig å gjennomføre de revisjonshandlinger og innhente de bevis som anses som nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, skriver de.

Høie: – Alvorlig
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viser til at departementet ga tilbakemelding til Helsedirektoratet i mai 2015 om at det ikke var tilfredsstillende at direktoratet ikke hadde avlagt et samlet og fullstendig regnskap for Helsedirektoratet, inkludert Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Statsråden ser alvorlig på svikten i Helsedirektoratets interne kommunikasjons og kvalitetssikringsprosedyrer, ifølge Riksrevisjonen.

Han opplyser at saken vil bli fulgt opp i “etats­styrings-dialogen.”

Høie mener videre at det ikke er akseptabelt at Nasjonalt folkehelseinstitutt ikke kan vise til tilfredsstillende kontrollspor i sin regnskapsavleggelse.

Konsulenter
Han opplyser også at Folkehelseinsitituttet har inngått avtale om konsulentbistand for å avdekke svakheter og å identifisere eventuelle tiltak, og at det skal anskaffes tekniske løsninger som skal sikre bedre kontrollspor for framtiden.

Om de rapporterte manglene ved Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk, opplyser statsråden at forholdene vil bli fulgt opp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn