Hva er en “FORSKER” ? -2017FTH

Hva er en “FORSKER”?

“Nyere forskning viser at folk som bruker opp alle pengene sine, er blakke”

Etter å ha deltatt på messer som NorDental har man som tannlege blitt bombardert med “undersøkelser viser at …” og “Forskningsrapporter forteller …”.

En forsker er en person som driver med forsk-ning, og er en bred, generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger. Tittelen “forsker” er ikke en beskyttet tittel, den er i sin videste forstand knyttet til en forsk-ningsaktivitet en bedriver, uavhengig av formalkompetanse eller ansettelsesform. I forsknings- og akademiske miljøer finnes det en rekke definisjoner og avgrensinger av både «forsker», «vitenskapelig ansatt» og «scientist» – og tilsvarende av «forskning», «vitenskap» og «science». Men de er ganske samstemte – også på tvers av land.”

Hege Torp fra Forskningsrådet hjelper oss videre: “Forskningsrådet har ikke en egen definisjon av «forsker» og «forskning» – men bygger på Frascatimanualen, som lyder omtrent slik: «Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er skapende arbeid på systematisk grunnlag med henblikk på å øke den vitenskapelige og tekniske viten, herunder viten om mennesker, kultur og samfunn – samt utnyttelse av eksisterende viten for nye praktiske anvendelser ….» Et viktig kjennetegn ved forskning er at resultatene lar seg etterprøve og gjen-skape. For å inngi tillit til at dette er mulig, må forskningen (idegrunnlag, metode, datagrunnlag og resultater) publiseres og undergå kritisk vurdering av fagfeller.”

Det er viktig at forskningsresultatet er publisert i en velrennomert publikasjon: Det kan virke utydelig, men innen det akademiske forskningsmiljøet får man svar på direkte spørsmål om et tidsskrift er “velrennomert”.

Det som ikke alltid er like tydelig er om en artikkel er en forskningsartikkel. Som eksempel når en autoritet innen forskningsmiljøet skriver en artikkel der vedkommende mener ett eller annet. Artikler fra slike personer har en tendens til å bli tatt til inntekt for sannhet basert på forskning.

Må vi innføre begrepet «ekte forskning»?

Forskningsrådet har ett våpen for å sikre en riktig definisjon av “forsker” og “forskning”, nemlig det at Forskningsrådet forvalter en stor del av midlene Stortinget bevilger til offentlig finansiert forskning. For å sikre at midlene går til «ekte forskning» har Forskningsrådet klare prosedyrer og rutiner for alle utlysninger, for søknadsvurdering og for prosjektoppfølging. For de fleste av Forskningsrådets programmer kreves det at prosjektleder har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Tildeling av forskningsoppgaver og -midler er, for å si det kort, en krevende og omfattende prosess, slik at de forskere og forskningsmiljøer som kommer ut med tilskudd, som oftest er “de beste”.

Neste gang du blir konfrontert med “Forskning viser at …”, så skal du spørre om dette er resultatet av en vitenskapelig publisering, og i tilfelle hvor, og i hvilkt forskningsmiljø. Det skal selgeren vite. Og sjekk svaret i etterkant. Særlig hvis ordet “Cocrane” nevnes. Mer om dette på forskningsrådets sider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn