Den Norske Tannlegeforening (NTF) hevder på sine hjemmesider at personer med psykiske lidelser kan miste retten til stønad til tannbehandling. Det er ikke riktig. I det nye takstheftet, som jeg regner med at NTF er kjent med, skriver vi eksplisitt at pasienter med alvorlige psykiske lidelser, med sterkt nedsatt evne til selv å mestre det daglig munnstell/kroppsstell (egenomsorg), vil få stønad etter folketrygdens stønadsordning til tannbehandling punkt 14. Det er viktig at ikke NTF bidrar til å skape usikkerhet om dette hos pasientene eller tannlegene.

Det denne saken handler om er tilbudet til pasienter med odontofobi eller sterk angst for tannbehandling. Hvis du har odontofobi, går du ikke til tannlegen – da trenger du behandling for selve odontofobien først. Det har ikke vært meningen at disse skulle få sitt tilbud dekket gjennom å betale egenandeler og få noe refusjon til tannlegen fra folketrygden. Disse pasientene skal ha et gratis tilbud i regi av den offentlige tannhelsetjenesten.

Vi har bygget opp et offentlig tilbud til disse pasientene. I dag har vi til sammen 35 team med tannleger og psykologer som gir disse pasientene behandling for odontofobien. Et stort antall tannleger – både offentlig ansatte og private med avtale med fylkeskommunen – utfører deretter selve tannbehandlingen. Pasientene kan da søke behandling hos den tannlegen som er nærmest deres hjemsted. I 2018 skal dette tilbudet styrkes ytterligere med 20 millioner kroner. Det er en økning på 60 %! Det betyr at flere tannleger blir engasjert til å utføre selve tannbehandlingen.

Vi har sett at flere privatpraktiserende tannleger har brukt folketrygdens stønadsordning, som er ment for personer med blant annet alvorlige psykiske lidelser, til å få dekket behandling av personer med odontofobi. Det er feil bruk av ordningen og i strid med reglene. Vi var derfor nødt til å rydde opp. Jeg ser i sosiale medier at flere hevder at jeg med det stempler tannlegene som svindlere og at de har misbrukt ordningen. Det er ikke riktig. Jeg sier bare som sant er at ordningen har blitt brukt ut over det som har vært reglene og intensjonen. Det bekrefter også NTF i et brev til meg senest 21. desember: «NTF har ved flere anledninger anerkjent at enkelte tannleger har benyttet ordningen ut over intensjonen. Standen er ikke tjent med at disse tannlegene får opprettholde en slik praksis, og NTF har god dialog med HELFO om problemstillingen.» Problemet er at ut over dette har trolig mange tannleger i god tro også brukt denne ordningen ut over intensjonen. Dette må vi også rydde opp i. Jeg kommer selvsagt til å takke ja til ønsket fra NTF om et møte om dette. Men når det kritiseres at vi ikke har hatt høring om dette må det bero på en misforståelse. Dette er ikke et nytt regelverk eller endring – men en presisering av hva regelverket allerede sier.

De som tidligere gikk til private tannleger og måtte betale egenandeler, vil nå få et helt gratis offentlig tilbud. Det er helt naturlig at fylkeskommunene i forbindelse med at de får 20 millioner til å styrke dette tilbudet inngår avtaler med enda flere privatpraktiserende tannleger som har en faglig interesse for disse pasientene. Det er ikke en svekkelse. Det er faktisk en styrking.