AVFALLS-KLASSIFISERING og -MOTTAK

20427

Først kommer noe om avfallsbetegnelser og klassifisering, og nederst finner du en tabell over godkjente mottaksstasjoner.

AVFALL klassifiseres etter risikovurdering. Her er offentlige betegnelser:

 1. Farlig avfall. Tidligere Spesialavfall.
 2. Risikoavfall. Omfattes ikke av avfallsforskriften om farlig avfall
  1. Medisinavfall
  2. Smittefarlig avfall.-> Sykehusavfall
 3. Radioaktivt avfall
 4. Restavfall. “Husholdningsavfall” → går i søpla
Les også:

Sarkasme: Om du vil redde havet bør du slutte å kildesortere plast - 23074. Forfatteren tar oppgjør med EU: I mer enn 25 år har Europa og USA eksportert sitt innsamlede plastavfall til mindre utviklede land. Der er plasten ute av syne og ute av sinn. Og norsk kildesortert plastavfall finner veien ut av Norge - og mye blir kastet på havet...!

 

Farlig avfall

Skal registreres, med kodebetegnelser.
Fullstendig liste finnes på Miljødirektoratets avfallsdeklarering.no

Forenklet, relatert til tannklinikker:

 • 7000 Farlig avfall 
 • 7021 Olje- og fettavfall
 • 7024 Oljefiltre
 • 7051 Maling, lim og lakk
 • 7055 Spraybokser
 • 7081 Kvikksølvholdig avfall
 • 7082 Kvikksølvholdige batterier
 • 7083 Kadmiumholdig avfall
 • 7084 Kadmiumholdige batterier
 • 7085 Amalgam
 • 7086 Lysstoffrør og sparepærer
 • 7091 Uorganiske salter og annet fast stoff
 • 7092 Blyakkumulatorer
 • 7093 Småbatterier usortert
 • 7094 Litiumbatterier
 • 7095 Metallhydroksidslam
 • 7096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.
 • 7097 Uorganiske løsninger og bad
 • 7100 Cyanidholdig avfall
 • 7121 Polymeriserende stoff, isocyanater
 • 7122 Sterkt reaktivt stoff
 • 7123 Herdere, organiske peroksider
 • 7131 Syrer, uorganiske
 • 7132 Baser, uorganiske
Smittefarlig avfall

Utdrag fra “Forskrift om smittefarlig helseavfall” : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196

 • Avfall fra medisinsk behandling og//eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.
 • Smittefarlig avfall skal ikke blandes med andre typer avfall.
 • Helsetjeneste skal sørge for at smittefarlig avfall oppbevares, håndteres og transporteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.
 • Helsetjeneste som lagrer eller leverer smittefarlig avfall, skal påse at avfallet skal emballeres på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare.
 • Emballasjen skal tydelig merkes “Smittefarlig avfall”.
 • Helsetjeneste hvor det oppstår smittefarlig avfall som må transporteres ut av lokalene, skal så snart som mulig sørge for at avfallet blir levert til behandling ved anlegg med behandlingstillatelse
 • Smittefarlig avfall omfattes ikke av avfallsforskriften om farlig avfall, og vi bør være forsiktige med å legge for mye ressurser i transport. “Når alt annet ikke virker troverdig, bruk fornuft”.
 • Du kan løse problemet allerede på klinikken ved desinfeksjon eller autoklavering.

Merknader til Forskriften:
Avfall som kan være smittefarlig:

1. Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende).
2. Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester. (Se artikkel)
3. Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.
4. Avfall fra luftsmitteisolater.

Det er ikke alt avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste som omfattes av forskriften.

Kun der avfallet inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det er kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom, vil forskriften komme til anvendelse. For eksempel munnbind eller bleier som kan forårsake smitte skal behandles etter forskriften.
For helsetjenesten vises det for øvrig til det generelle kravet til forsvarlig virksomhet.

Smittefarlig avfall bør samles opp i støtsikre og fukttette beholdere. Beholderne bør være av et materiale og utformes slik at avrenning er forhindret ved oppbevaring og videre transport helt frem til behandlingsanlegget

Smittefarlig avfall fra egen virksomhet skal så tidlig som mulig behandles slik at det ikke lenger er smittefarlig. Dette kan gjøres ved for eksempel desinfeksjon eller autoklavering. Den metoden som benyttes bør være validert. Eventuell forbehandling, for eksempel kverning for å redusere volumet og derved forenkle behandlingen av eget avfall, må ikke medføre fare for smittespredning.


AVFALLSMOTTAK

Alle kommuner er pliktige til å ha et mottak for spesialavfall, og her er en komplett liste over godkjente mottak av en eller annen type farlig avfall etter informasjon fra Miljødepartementet 20180404:
Det betyr at ikke alle er lovlige mottakere av amalgamholdig avfall.  Noen av mottakene  er private, dvs. de kan ta ekstra betaling. Det beste er å ta en telefon først…

Merk at avfallsforskriften er endret slik at det ikke lenger er krav om tillatelse for innsamling av farlig avfall.
Transportører kan dermed hente farlig avfall uten at de er oppført på denne lista, og kjøre det videre til en virksomhet med tillatelse til håndtering av slikt avfall.

 

Kommunenavn Kommunenr Navn Url
 Alstahaug 1820 Halliburton AS, Sandnessjøen base
 Arendal 906 Heftingsdalen avfallsdeponi – Agder Renovasjon IKS
 Bardu 1922 Steiland deponi
 Eigersund 1101 Hermod Teigen, avd. Egersund – Fragmenteringsanlegg
 Flora 1401 Halliburton AS, Fjordbase Florø
 Fredrikstad 106 AS Batteriretur Øra
 Fredrikstad 106 Øra avfallsplass
 Fredrikstad 106 Østfold Gjenvinning
 Fredrikstad 106 Stene Stål Gjenvinning Øra http://www.westco.no/
 Grue 423 Entrack AS – Grinder i Grue kommune
 Hamar 403 Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS)
 Harstad 1903 Østbø AS. Avfallsmottak Rødskjær
 Ibestad 1917 Bremholtet miljøstasjon-Hamnvik
 Kongsberg 604 Kongsberg samlesentral
 Kristiansund 1505 Halliburton Vestbase Kristiansund
 Kvæfjord 1911 Trastad miljøstasjon, Bergsveien
 Lier 626 XO Gjenvinning
 Lindås 1263 RGS90 Norge AS mottak mellomlagring FA Mongstad
 Lyngdal 1032 Sires Skaphandel AS
 Moss 104 Norsk Spesialolje Kambo
 Rana 1833 Østbø – Norsk Jern Eiendom – farlig avfall
 Rana 1833 Vikaleira gjenvinningsstasjon
 Sandefjord 710 Kastet gjenvinningsstasjon, Sandefjord
 Sandefjord 710 Ragn-Sells AS, Borgeskogen
 Sandefjord 710 Septik & Miljøservice
 Sandnes 1102 Westco Miljø – Innsamling http://www.westco.no/
 Sauda 1135 ERAMET NORWAY AS, Sauda
 Stavanger 1103 Halliburton NorSeabase Dusavik
 Stranda 1525 Stranda Gjenvinning & Transport AS – Kjølen
 Suldal 1134 Suldal Renovasjon – Næringslivskunder mottak for farlig avfall
 Trysil 428 SØIR Trysil gjenvinningsstasjon http://søir.no/
 Vågsøy 1439 Måløy Havneservice AS http://www.nomil.no/
Åfjord 5018 Gjenbrukstorg Åfjord http://www.fosenrenovasjon.no/
Agdenes 5016 Gjenbrukstorg Agdenes http://www.hamos.no/
Ål 619 Hallingdal Renovasjon IKS avfallsforbrenningsanlegg – Kleivi
Ål 619 Sundbrei Transport avfallssortering
Ålesund 1504 Bingsa – mottak av farlig avfall
Ålesund 1504 Jan Henriksen AS
Ålesund 1504 Norsk Gjenvinning Ålesund http://www.ngn.no/
Ålesund 1504 Sunnmøre Transport AS (Sunn Trans)
Ålesund 1504 Vartdal Gjenvinning AS Flatholmen
Alstahaug 1820 Baker Hughes, Helgelandsbase
Alstahaug 1820 Østbø – Helgelandsbase – farlig avfall
Alstahaug 1820 SAR – Helgelandsbase Horven- farlig avfall http://www.sargruppen.no/
Alstahaug 1820 SAR Sandnessjøen http://www.sargruppen.no/
Alstahaug 1820 SHMIL – Strendene – Alstahaug avfallsmottak http://www.shmil.no/
Alta 2012 Finnmark Gjenvinning AS, Alta
Alta 2012 Masternes Gjenvinning AS – Stengelsmoen
Alta 2012 VEFAS, Stengelsmoen avfallsanlegg
Alvdal 438 Alvdal gjenvinningsstasjon (FIAS)
Alvdal 438 Østerdal Miljø
Åmot 429 SØIR Åmot gjenvinningsstasjon http://søir.no/
Andøy 1871 RENO-VEST – Andenes – Andøy gjenvinningsstasjon
Årdal 1424 Hydro Aluminium, Årdal Karbon
Årdal 1424 Hydro Aluminium, Årdal Metallverk
Årdal 1424 Sunde resirk Utladalen – farlig avfall
Arendal 906 Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) – Agder Renovasjon IKS
Arendal 906 Longum Jern og metallomsetning – Longum Stål – Mørlandsmoen
Arendal 906 Midtstøl Transport – innsamling farlig avfall
Arendal 906 Norsk Gjenvinning AS avd. Arendal – Stoa avfallssortering http://www.ngn.no/
Ås 214 Aqua Power – Innsamling
Ås 214 Aqua Power – Mellomlagring
Ås 214 Bølstad Gjenvinningsstasjon
Åseral 1026 Torsland avfallsanlegg – mottak, mellomlager, avfall/farlig avfall HÅR
Asker 220 Yggeset avfallspark
Askim 124 Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) – Stegen avfallsplass og deponi
Askøy 1247 BIR Privat Ravnanger Gjenvinningsstasjon, Askøy
Askvoll 1428 SUM Askvoll Olsetvikane mottak farleg avfall
Åsnes 425 Åsnes Gjenvinningsstasjon (SOR)
Aure 1576 Br. Bakk AS
Aurland 1421 SIMAS Aurland avfallsmottak
Aurskog-Høland 221 KLDRA Himdalen http://www.ife.no/
Aurskog-Høland 221 Renor AS Avd Bjørkelangen (tidl.Renor Loop Service)
Aurskog-Høland 221 Renor, Aurskog
Aurskog-Høland 221 Spillhaug gjenvinningsstasjon
Aurskog-Høland 221 Sveen Tanktransport
Austevoll 1244 SIM Austevoll Miljøsentral, Porsdalen
Averøy 1554 Miljøservice Averøy  AS
Averøy 1554 SAR Treatment avd. Averøy http://www.sargruppen.no/
Bærum 219 Avfall og Metallgjenvinning AS
Bærum 219 Bærum Septik og Transportforretning
Bærum 219 Franzefoss gjenvinning avd Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien
Bærum 219 Franzefoss Gjenvinning, Sandvika
Bærum 219 Isi avfallstasjon mottak for farlig avfall
Bærum 219 Transportsentralen Asker og Bærum
Balestrand 1418 SIMAS Dragsvik avfallsmottak FA
Ballangen 1854 HRS – Fornes – Ballangen gjenbruksstasjon
Balsfjord 1933 Perpetuum Circuli farlig avfall mellomlagring Stormoen http://www.perpetuum.no/
Balsfjord 1933 Perpetuum Miljø Stormoen – Mottak og mellomlagring av farlig avfall http://www.perpetuum.no/
Balsfjord 1933 Stormoen avfallsmottak (Perpetuum )
Balsfjord 1933 Stormoen fyllplass-deponicelle 2
Bamble 814 Eik Gjenvinningsstasjon
Bamble 814 Norsk Spesialolje Bamble
Bamble 814 Ragn-Sells Skjerkøya
Båtsfjord 2028 Båtsfjord kommunale avfallsmottak ØFAS
Beiarn 1839 IRIS – Høyforsmoen – miljøtorg Beiarn http://www.iris-salten.no/
Bergen 1201 BIR Avfallsenergi AS
Bergen 1201 BIR Bedrift
Bergen 1201 BIR Privat
Bergen 1201 BIR Privat –  Stasjon for farlig avfall – Espehaugen
Bergen 1201 BIR Privat Espehaugen Gjenvinningsstasjon
Bergen 1201 BIR Privat Møllendalsveien Gjenvinningstasjon, Bergen sentrum
Bergen 1201 BIR Privat Salhusveien Gjenvinningsstasjon, Åsane
Bergen 1201 Bønes Auto – mottak bilbatteri
Bergen 1201 Esso Norge, Skålevik tankanlegg
Bergen 1201 Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk
Bergen 1201 Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk mottak og mellomlagring av farlig avfall
Bergen 1201 Oljeservice
Bergen 1201 Ragn-Sells AS Rådalen – Mottak og mellomlager av farlig avfall
Bergen 1201 Stena Recycling avd. Bergen
Bergen 1201 Stendafjellet avfallsdeponi – FSG
Bergen 1201 Vitek Miljø AS
Berlevåg 2024 Berlevåg kommunale avfallsmottak ØFAS
Birkenes 928 Tollnes miljøstasjon – LIBIR
Bjugn 5017 Gjenbrukstorg Bjugn http://www.fosenrenovasjon.no/
821 Bø Miljøstasjon SA
1867 RENO-VEST – Småskogan – Bø gjenvinningsstasjon
Bodø 1804 IRIS – Bodøelv – miljøtorg Bodø http://www.iris-salten.no/
Bodø 1804 IRIS – Smånesan – miljøtorg Misvær http://www.iris-salten.no/
Bodø 1804 IRIS – Vikan – miljøtorg http://www.iris-salten.no/
Bodø 1804 IRIS – Vikan – regionmottak/sortering av avfall http://www.iris-salten.no/
Bodø 1804 Norsk Gjenvinning Metall, Langstranda/Bodø – metall/næringsavfall http://www.ngn.no/
Bodø 1804 Østbø – Innsamling
Bodø 1804 Østbø – Langstranda – farlig avfall
Bodø 1804 Østbø – Plassen 5 – farlig avfall
Bodø 1804 Østbø – Vikan – farlig avfall – tankanlegg
Bømlo 1219 SIM Bømlo Miljøsentral, Hollundsdalen
Bømlo 1219 Wartsila Norway AS
Bremanger 1438 NOMIL Smørhamn avfallsmottak – farleg avfall http://www.nomil.no/
Bremanger 1438 NOMIL Stølsboren mottak for farlig avfall http://www.nomil.no/
Brønnøy 1813 SHMIL – Salhusmarka – Brønnøy avfallsmottak http://www.shmil.no/
Bygland 938 Nesmoen gjenvinningsstasjon – Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
Bykle 941 Tykkås avfallsmottak – Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
Deatnu Tana 2025 Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS
Dønna 1827 SHMIL – Kulvika – Dønna gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Dovre 511 NGR Jora miljøstasjon Dombås
Drammen 602 Lindum avfallsanlegg http://lindum.no/
Drammen 602 Lindum avfallsdeponi http://www.lindum.no/
Drammen 602 Lindum Ressurs og Gjenvinning – Innsamling http://www.lindum.no/
Drammen 602 Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen http://www.ngn.no/
Drammen 602 Norsk Gjenvinning, Drammen avfallsmottak http://www.ngn.no/
Drammen 602 RfD, Lindum gjenvinningsstasjon
Drangedal 817 IATA Stemmen
Eide 1551 MILJØSERVICE EIDE AS
Eidfjord 1232 IHM Miljøstasjon Simadalen, Eidfjord
Eidsberg 125 Indre Østfold Gjenvinning avfallsmottak
Eidsberg 125 Slam og Spyleservice Indre Østfold
Eidskog 420 Eidskog gjenvinningsstasjon (GIR)
Eidsvoll 237 KLM Miljø
Eigersund 1101 Dalane Miljøverk IKS
Eigersund 1101 Svåheia avfallsanlegg
Elverum 427 Østlandet Gjenvinning (Retura), Hornmoen, Elverum http://www.øg.no/
Elverum 427 Ragn-Sells AS – Sorteringsanlegg (Elverum)
Elverum 427 SØIR Elverum gjennvinningsstasjon http://søir.no/
Engerdal 434 Engerdal gjenvinningsstasjon, Drevsjø (FIAS)
Etne 1211 Etne Containerservice
Etne 1211 HIM Etne Miljøstasjon
Etnedal 541 VKR Etnedal miljøstasjon
Evenes 1853 HRS – Moan – Evenes gjenbruksstasjon
Evje Og Hornnes 937 Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- Setesdal Miljø
Færder 729 Lofterød Gjenvinningsstasjon http://www.ngn.no/
Farsund 1003 B Hansen Renovasjon AS
Farsund 1003 Skjoldnes avfallsanlegg – RFL AS  Avfallsmottak
Fauske 1841 IRIS – Vestmyra – miljøtorg Fauske http://www.iris-salten.no/
Fauske 1841 Østbø – Finneid – farlig avfall
Finnøy 1141 Rymi, Judaberg gjenvinningsstasjon
Fitjar 1222 SIM Svartasmoget – deponi
Fitjar 1222 SIM Svartasmoget Miljøsentral
Fjaler 1429 SUM Fjaler Kjørlevika mottak farleg avfall
Fjell 1246 Coast Center Base AS CCB Ågotnes mottak FA
Fjell 1246 FjellVar – Straume Gjenbruksstasjonen
Fjell 1246 Franzefoss Gjenvinning – Eide avfallsdeponi
Fjell 1246 Franzefoss Gjenvinning AS Knarrevik – mottak/lagring farlig avfall
Fjell 1246 Franzefoss Gjenvinning, Eide
Fjell 1246 Norsk Gjenvinning Knarrevik – Mottak farlig avfall http://www.ngn.no/
Fjell 1246 Norsk Gjenvinning Knarrevik – Sorteringanlegg http://www.ngn.no/
Flakstad 1859 LAS – Fjøsdalen – miljøstasjon
Flatanger 5049 Vollamyra Flatanger miljøtorg
Flekkefjord 1004 IRS Erikstemmen –  Avfallsmottak inkl. farlig avfall
Flora 1401 SAR Botnastranda – farleg avfall http://www.sargruppen.no/
Flora 1401 SAR Florø, tankanlegg http://www.sargruppen.no/
Flora 1401 Schlumberger Norge AS tankanlegg Florø
Flora 1401 Vartdal gjenvinning as, Botnastranda – avfall
Folldal 439 Folldal gjenvinningsstasjon (FIAS)
Førde 1432 Norsk Gjenvinning, Førde – farleg avfall http://www.ngn.no/
Førde 1432 SUM Hesjedalen – farleg avfall
Forsand 1129 Rymi, Myra gjenvinningsstasjon
Fosnes 5048 Fosnes (Jøa) gjenbrukstorg – MNA
Fosnes 5048 Fosnes (Salsnes) rullende avfallsmottak – MNA
Fredrikstad 106 Bio-El, Fredrikstad
Fredrikstad 106 Borge pukkverk avfallsdeponi
Fredrikstad 106 FREVAR KF – Forbrenningsanlegget
Fredrikstad 106 Frevar KF – Jordsorteringsanlegget
Fredrikstad 106 Metallco Stene, avfallshåndtering
Fredrikstad 106 Norsk Gjenvinning Øra http://www.ngn.no/
Fredrikstad 106 Østfold Høytrykk
Frogn 215 DMT avfall AS
Frosta 5036 Gjenbrukstorg Frosta – Innherred Renovasjon
Frøya 5014 Gjenvinningsstasjon Nabeita – Frøya – HAMOS IKS
Fusa 1241 BIR Privat Heiane Gjenvinningsstasjon, Fusa
Fyresdal 831 Skårmoen avfallsanlegg (farlig avfall)
Gamvik 2023 Gamvik kommunale avfallsmottak – Finnmark Miljøtjeneste
Gaular 1430 SUM Gaular Sande mottak farleg avfall
Gausdal 522 GLØR Gausdal gjenvinningsstasjon
Gildeskål 1838 IRIS – Inndyr – miljøtorg Gildeskål http://www.iris-salten.no/
Giske 1532 ÅRIM, Gjøsundneset miljøstasjon
Gjøvik 502 Brødrene Grønnerud
Gjøvik 502 Horisont Biri gjenvinningsstasjon, Gjøvik kommune
Gjøvik 502 Horisont Dalborgmarka gjenvinningsstasjon
Gjøvik 502 Horisont Snertingdal gjenvinningsstasjon Gjøvik
Gjøvik 502 Metallco EE Norge AS (FMOP)
Gjøvik 502 Metallco Oppland Gjøvik metallavfall farlig avfall EE-avfall mm
Gjøvik 502 Østlandet Gjenvinning farlig avfall og sortering næringsavfall Gjøvik http://www.øg.no/
Gloppen 1445 NOMIL Eidsmona farlig avfall http://www.nomil.no/
Gloppen 1445 Retura Nomil
Gran 534 HRA Mohagen gjenvinningsstasjon, Gran Mohagalia 11
Grane 1825 SHMIL – Trofors – Grane gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Granvin 1234 IHM Miljøstasjon, Røynestrand Granvin
Gratangen 1919 HRS avfallsmottak – Gratangsbotn
Grimstad 904 BEMA AS – salg bilbatterier (mottar og lagring – f. avfall)
Grimstad 904 Østerhus avfallsmottak – Agder Renovasjon IKS
Grong 5045 Grong (Vårryggen) gjenbrukstorg – MNA
Grue 423 Grue Gjenvinningsstasjon (SOR)
Grue 423 Solør Bioenergi AS, avd. Energi
Grue 423 Solør Bioenergi AS, avd. Gjenvinning
Gulen 1411 Norva24 Vest, Gulen – avfallsmottak
Gulen 1411 Norva24 Vest, Gulen – Innsamling
Gulen 1411 Wergeland-Halsvik, Sløvåg behandlingsanlegg
Guovdageaidnu Kautokeino 2011 Kautokeino kommunale avfallsmottak
1119 Nærbø gjenvinningsstasjon – Mottak for farlig avfall
1119 Solør Bioenergi AS, avd. Grødaland
1119 Solør Bioenergi Avd. Vigrestad
Hadsel 1866 RENO-VEST – Børøya – Hadsel gjenvinningsstasjon
Hægebostad 1034 HÅR IKS – Miljøstasjon på Skeie industriområde
Halden 101 Rokke avfallsanlegg
Hamar 403 Heggvin gjenvinningstasjon (Sirkula IKS)
Hamar 403 Heggvin sorteringsanlegg (Sirkula IKS)
Hamar 403 HRR Miljø
Hamar 403 Ragn-Sells avd. Hamar (HRR Miljø)
Hamar 403 Stavsberg gjenvinningsstasjon, Hamar (Sirkula IKS)
Hamarøy 1849 IRIS – Oppeid – miljøtorg Oppeid http://www.iris-salten.no/
Hamarøy 1849 IRIS – Tømmerneset – miljøtorg/omlasting av avfall http://www.iris-salten.no/
Hammerfest 2004 Finnmark Gjenvinning AS, Polarbase
Hammerfest 2004 Halliburton AS Polarbase
Hammerfest 2004 Maritime Waste Management Polarbase
Hammerfest 2004 SAR AS avfallsmottak Baseveien http://www.sargruppen.no/
Hammerfest 2004 SAR AS Petroleumsveien http://www.sargruppen.no/
Hammerfest 2004 SAR Treatment Hammerfest http://www.sargruppen.no/
Haram 1534 ÅRIM, Nøsa miljøstasjon
Hareid 1517 Franzefoss Gjenvinning, avd. Hareid – farlig avfall
Harstad 1903 Elektrogjenvinning EE demontering Harstad
Harstad 1903 HRS IKS-Stangnes
Harstad 1903 Perpetuum Miljø Harstad – Innsamling http://www.perpetuum.no/
Harstad 1903 Perpetuum Miljø Harstad (tidl. NNG) – Mellomlager farlig avfall http://www.perpetuum.no/
Harstad 1903 Retura HRS
Harstad 1903 Specon Miljø
Hasvik 2015 Hasvik kommunale avfallsmottak
Hattfjelldal 1826 SHMIL – Finnmomyra – Hattfjelldal gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Haugesund 1106 Årabrot Miljøpark – Mottak farlig avfall
Haugesund 1106 Franzefoss Gjenvinning Haugesund – Farlig avfall
Hemne 5011 Biloppsamling – Opsal og Fjelnset AS
Hemne 5011 Gjenbrukstorg Hemne http://www.hamos.no/
Hemnes 1832 HAF – Hemnesberget – gjenbruksstasjon
Herøy 1515 Moldskred Renovasjon AS
Herøy 1818 SHMIL – Flostad – Herøy gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Hitra 5013 Gjenvinningsstasjon Hitra – Fillan – HAMOS IKS http://www.hamos.no/
Hjartdal 827 Halvor Midtbøen Bil og Maskin
Hjelmeland 1133 Rymi, Vikaneset gjenvinningsstasjon
Hole 612 HRA Svingerud gjenvinningsstasjon Hole
Holmestrand 715 Hof Septikrens-Miljøservice
Holmestrand 715 Hydro Aluminium Rolled Products
Holmestrand 715 Nordre Foss gjenvinningsstasjon
Holmestrand 715 Norsk Gjenvinning AS, Avd. Holmestrand http://www.ngn.no/
Holtålen 5026 Gjenvinningsstasjon Holtålen – FIAS
Hornindal 1444 NOMIL Hornindal – mottak for farleg avfall http://www.nomil.no/
Horten 701 Skoppum Gjenvinningsstasjon
Horten 701 Vestfold Metall – Innsamling
Horten 701 Vestfold Metall Rousalis
Høyanger 1416 Nyrstar Høyanger
Høyanger 1416 Safeclean
Høyanger 1416 SIMAS Østerbø avfallsmottak farlig avfall
Høyanger 1416 SIMAS Vadheim avfallsmottak FA
Høylandet 5046 Høylandet (Navas) gjenbrukstorg – MNA
Hurum 628 Lindum AS Oredalen – avfallsdeponi http://lindum.no/
Hurum 628 PCB Sanering Oredalen
Hvaler 111 Sandbakken avfallsanlegg
Hyllestad 1413 SUM Hyllestad avfallsmottak farlig avfall
Inderøy 5053 Gjenbrukstorg Inderøy, Røra – Innherred Renovasjon
Indre Fosen 5054 Gjenbrukstorg Leksvik – Innherred Renovasjon
Indre Fosen 5054 Gjenbrukstorg Rissa http://www.fosenrenovasjon.no/
Iveland 935 Skaiaa miljøstasjon – Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
Jevnaker 532 HRA Trollmyra gjenvinningsstasjon Jevnaker
Jølster 1431 SUM Jølster Skei mottak farleg avfall
Jondal 1227 IHM Miljøstasjon, Pineskår Jondal
Kárásjohka Karasjok 2021 Karasjok kommunale avfallsmottak
Karlsøy 1936 KARLSØY KOMMUNE TEKNISK ETAT
Karmøy 1149 Borgaredalen avfallsanlegg – Deponi
Karmøy 1149 Borgaredalen fyllplass – Mellomlagring farlig avfall
Karmøy 1149 Geminor på Storøy
Karmøy 1149 Miljøservice Vest
Karmøy 1149 MS “Regine” (LLXO)
Karmøy 1149 Norscrap Karmøy AS
Karmøy 1149 Ragn Sells Haugesund – Farlig avfall
Karmøy 1149 Soltin Storøy tankanlegg http://soltin.no/
Karmøy 1149 Stena Recycling avd. Torvastad
Klepp 1120 Sele gjenvinningsstasjon – Mottak for farlig avfall
Kongsberg 604 Gomsrud avfallsmottak – Norsk Gjenvinning
Kongsberg 604 Gomsrud gjenvinningsstasjon
Kongsberg 604 Hvittingfoss gjenvinningsstasjon
Kongsvinger 402 Hedmark Service
Kongsvinger 402 Kongsvinger gjenvinningsstasjon (GIR)
Kragerø 815 Norsk Gjenvinning, Nilsbukjerr avfallsanlegg http://www.ngn.no/
Kragerø 815 Steintransport
Kristiansand 1001 Glencore Nikkelverk
Kristiansand 1001 Returkraft AS
Kristiansand 1001 Septikservice – Innsamling
Kristiansand 1001 Sørlandsparken gjenvinningsstasjon – Avfall Sør Husholdning AS
Kristiansand 1001 Sørmiljø oljerenovasjon AS – Mottaksanlegg for farlig avfall FMVA
Kristiansand 1001 Stena Recycling Kristiansand (tidligere Metallretur)
Kristiansund 1505 Franzefoss Gjenvinning Husøya
Kristiansund 1505 Logistikk og Baseservice AS
Kristiansund 1505 Maritime Waste Management Vestbase
Kristiansund 1505 Norsk Gjenvinning AS- Dalegata 137 http://www.ngn.no/
Kristiansund 1505 Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase http://www.ngn.no/
Kristiansund 1505 Norsk Gjenvinning, Husøya-Kristiansund http://www.ngn.no/
Kristiansund 1505 SAR – tankfarm på Vestbase http://www.sargruppen.no/
Kristiansund 1505 SAR AS avd. Kristiansund http://www.sargruppen.no/
Kristiansund 1505 Vakumentreprenøren AS
Kristiansund 1505 Vartdal Gjenvinning AS, Avd Kristiansund
Kristiansund 1505 Vestbase
Kvalsund 2017 Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes avfallsanlegg
Kvalsund 2017 Holmgrens Transport AS
Kvam 1238 BIR Privat Tolomarka Gjenvinningsstasjon, Kvam
Kvam 1238 Kjosås Maskin – Sandvenhagen – Mottak farlig avfall
Kvinesdal 1037 Netland & Sønner – Innsamling
Kvinesdal 1037 Netland & Sønner AS – Avfallsmottak FMVA
Kvinnherad 1224 Hellesøy Verft AS
Kvinnherad 1224 SIM Kvinnherad Miljøsentral, Husnes
Kviteseid 829 Renovest, Brunkeberg – farlig avfall
Kvitsøy 1144 Kvitsøy gjenvinningsstasjon
Lærdal 1422 SIMAS Lærdal miljø- og avfallstasjon FA
Larvik 712 Norsk Gjenvinning AS, avfallsanlegg, Grinda, Larvik http://www.ngn.no/
Larvik 712 Norsk Gjenvinning AS, gjenvinningsstasjon, Grinda, Larvik http://www.ngn.no/
Lavangen 1920 HRS – Miljøstasjon Tennevoll
Lebesby 2022 Lebesby kommunale avfallsmottak – Finnmark Miljøtjeneste
Leikanger 1419 SIMAS Kvålen avfallsmottak, Leikanger FA
Leirfjord 1822 SHMIL – Leland – Leirfjord gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Leka 5052 Leka gjenbrukstorg – MNA
Lenvik 1931 Botnhågen avfallsforbrenningsanlegg
Lenvik 1931 Senja Avfall, Botnhågen avfallsmottak
Lesja 512 NGR Bjorli miljøstasjon Lesja
Levanger 5037 Gjenbrukstorg Levanger, Mule – Innherred Renovasjon
Levanger 5037 Retura IR AS avfallsanlegg Fiborgtangen
Lier 626 Hellik Teigen AS avd. Lierstranda
Lier 626 Hermod Teigen avd Lierstranda
Lier 626 Ragn Sells AS avd. Drammen
Lier 626 RfD, Lyngås gjenvinningsstasjon
Lier 626 XO Transport & Service
Lillehammer 501 GLØR Roverudmyra gjenvinningsstasjon Lillehammer
Lillesand 926 Høvåg miljøstasjon – LIBIR
Lillesand 926 Knudremyr sorteringsanlegg – LIBIR
Lindås 1263 NGIR – Innsamling
Lindås 1263 NGIR Kjevikdalen – mottak og mellomlagring av farlig avfall
Lindås 1263 NGIR Kjevikdalen Avfallsanlegg
Lindås 1263 SAR Treatment Mongstad (tidligere Halliburton) http://www.sargruppen.no/
Lindås 1263 SCHLUMBERGER NORGE AS Mongstad mottak og mellomlager boreavfall
Lindås 1263 TWMA Norge, Mongstad Base
Lødingen 1851 RENO-VEST – Strand – Lødingen gjenvinningsstasjon
Lom 514 NGR Lom miljøstasjon
Loppa 2014 Loppa kommunale avfallsmottak
Lørenskog 230 Ragn Sells AS sorteringsanlegg Solheimveien
Lund 1112 Willy Solbjørg – Avfallssortering
Lunner 533 HRA Roa gjenvinningsstasjon Lunner
Luster 1426 SIMAS Gaupne avfallsmottak, Luster FA
Lyngdal 1032 Gjenvinning Sør-Vest – Innsamling
Lyngdal 1032 Gjenvinning Sør-Vest AS  FMVA
Lyngen 1938 Lyngseidet containermottak
Målselv 1924 Buktamoen avfallsmottak
Malvik 5031 Gjenbrukstorg Malvik – Innherred renovasjon
Mandal 1002 Brennevinsmyra avfallsanlegg – mottak farlig avfall MAREN AS
Måsøy 2018 Måsøy kommunale avfallsmottak – Finnmark Miljøtjeneste
Meldal 5023 Gjenbrukstorg Meldal
Meldal 5023 Rundmyra deponi – ordinært avfall – Meldal Miljøanlegg AS
Melhus 5028 Gjenvinningsstasjon Lundamo
Melhus 5028 Gjenvinningsstasjon Varmbo
Meløy 1837 IRIS – Reipå – miljøtorg Meløy http://www.iris-salten.no/
Meråker 5034 Gjenbrukstorg Meråker – Innherred Renovasjon
Midtre Gauldal 5027 Gjenvinningsstasjon Liøya, Støren
Midtre Gauldal 5027 Hauka deponi – ordinært avfall – Norsk Gjenvinning AS
Modum 623 Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg
Modum 623 RfD, Enger gjenvinningsstasjon
Molde 1502 Årødalen avfallsdeponi
Molde 1502 Elektrogjenvinning Romsdal
Molde 1502 Norsk Gjenvinning Molde – farlig avf., næringsavf. http://www.ngn.no/
Molde 1502 Tofte Gjenvinning AS
Moss 104 Ragn-Sells avd. Moss
Moss 104 Solgård Avfallsplass
Moss 104 Stena Recycling AS avd. Moss
Moss 104 Thorvaldsen Transport
Nærøy 5051 Kolvereid miljøtorg
Nærøy 5051 Matmortua avfallsanlegg – Containerservice Ottersøy AS
Namdalseid 5040 Namdalseid miljøtorg Sjøåsen
Namsos 5005 Spillum avfallsmottak – Norsk Gjenvinning avd Namsos
Namsskogan 5044 Gjenbrukstorg Namsskogan, Bjørhusdal – Øvre Namdal Renovasjon
Narvik 1805 HRS – Djupvik – regionmottak/sortering av avfall
Nedre Eiker 625 RfD, Mile gjenvinningsstasjon
Nes 236 Esval avfallsanlegg – annen aktivitet enn deponering
Nes 236 Larsen Skraphandel AS (behandlingsanlegg)
Nesna 1828 HAF – Nesna – farlig avfallsmottak
Nesna 1828 HAF – Nesna – gjenbruksstasjon
Nesodden 216 Nesodden renovasjon AS sorteringsanlegg Ruud gård
Nesodden 216 Sandnes Transport
Nesodden 216 Teigen Miljøstasjon
Nesset 1543 Real Alloy Raudsand
Nesset 1543 Real Alloy Rød
Nissedal 830 Langmoen Avfallsanlegg – farlig avfall
Nome 819 Stormo farlig avfall
Nord-Aurdal 542 VKR Aurdal miljøstasjon
Nord-Aurdal 542 VKR Fagernes miljøstasjon
Norddal 1524 ÅRIM, Djupøyna miljøstasjon
Nord-Fron 516 MGR Rustmoen miljøstasjon
Nordkapp 2019 Nordkapp kommunale avfallsmottak – Finnmark Miljøtjeneste
Nord-Odal 418 Nord-Odal gjenvinningsstasjon (GIR)
Nordre Land 538 Horisont  Åmot gjenvinningsstasjon Nordre Land
Nordre Land 538 Horisont Vinjarmoen gjenvinningsstasjon
Nordreisa 1942 Avfallsservice farlig avfallsmottak Galsomelen
Nore Og Uvdal 633 Grønneflåta avfallssortering
Nore Og Uvdal 633 Uvdal gjenvinningsstasjon Grønneflåta
Notodden 807 Goasholtmyra avfallsanlegg,farlig avfall
Notodden 807 Notodden Renovasjon og Gjenvinning
Odda 1228 Boliden Odda AS
ODDA 1228 Lindum AS avd. Odda mottak for farleg avfall http://lindum.no/
Odda 1228 Odda kommune, Lindeneset Miljøstasjon
Øksnes 1868 RENO-VEST – Strengelvåg – Øksnes gjenvinningsstasjon
Oppdal 5021 Gjenvinningsstasjon Oppdal
Oppegård 217 Gjenvinningsstasjonen i Oppgård
Orkdal 5024 Gjenvinningsstasjon Orkdal http://www.hamos.no/
Ørland 5015 Gjenbrukstorg Ørland http://www.fosenrenovasjon.no/
Ørland 5015 Sorteringsanlegg – Fosen Containerservice AS
Ørskog 1523 ÅRIM, Sjøholtstrand miljøstasjon
Ørsta 1520 Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS, Torvmyrane Ørsta
Ørsta 1520 Elektrogjenvinning Møre
Ørsta 1520 Retura Søre Sunnmøre
Ørsta 1520 Vartdal gjenvinning, Vartdal – behandling metall og EE-avfall
Ørsta 1520 Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR)
Os 1243 BIR Privat Kolskogen Gjenvinningsstasjon, Os
Os 441 Os gjenvinningsstasjon (FIAS)
Osen 5020 Gjenbrukstorg Osen
Oslo 301 Aktiv Tankrens – Innsamling
Oslo 301 Aktiv Tankrens AS (Hovedlokalitet med lager)
Oslo 301 Fortum Oslo Varme AS
Oslo 301 Franzefoss Gjenvinning avd. Haraldrudveien
Oslo 301 Franzefoss Gjenvinning, Haraldrud – Innsamling
Oslo 301 Franzefoss Gjenvinning, Haraldrud – mellomlagring farlig avfall
Oslo 301 Metallco A/S – avd. Alnabru – Batterimottak
Oslo 301 Norsk Gjenvinning – Innsamling http://www.ngn.no/
Oslo 301 Norsk Gjenvinning Grorud Miljøpark – Innsamling http://www.ngn.no/
Oslo 301 Norsk Gjenvinning Groruddalen miljøpark  (sortering, FA og EE) http://www.ngn.no/
Oslo 301 Norsk Gjenvinning Industri – Innsamling http://www.ngn.no/
Oslo 301 Norsk Gjenvinning, Haraldrudveien 40 – Oslo http://www.ngn.no/
Oslo 301 Renovasjonsetatens mottak av farlig avfall for næringsdrivende
Oslo 301 Rentokil Initial Norge
Oslo 301 Stena Recycling AS – Alnabru
Oslo 301 Stena Recycling AS – Alnabru (EE-avfall og metaller)
Oslo 301 Stokstad A.S
Oslo 301 Wilhelmsen & Sønner Industrirens
Osterøy 1253 BIR Privat Mjeldalen på Haus, Osterøy
Osterøy 1253 Mjelstad avfallsdeponi
Østre Toten 528 Horisont Krabyskogen gjenvinningsstasjon Østre Toten
Østre Toten 528 Martinsen Transport
Overhalla 5047 Stormyra avfallsanlegg – MNA
Øvre Eiker 624 Hellik Teigen avd. Hokksund
Øvre Eiker 624 Stiftelsen ReturGass / Isovator AS – mottak farlig avfall
Øyer 521 GLØR Øyer gjenvinningsstasjon
Øystre Slidre 544 VKR Beitostølen miljøstasjon
Øystre Slidre 544 VKR Heggenes miljøstasjon
Porsanger Porsángu Porsanki 2020 Finnmark Miljøtjeneste – Gairasmoen avfallsanlegg
Porsgrunn 805 Bilfinger Industrial Services IM AS avd. Pasadalen
Porsgrunn 805 L. Grønaasen Transport
Porsgrunn 805 Norcem Brevik
Porsgrunn 805 Norsk Gjenvinning, Porsgrunn http://www.ngn.no/
Porsgrunn 805 Norsk Gjenvinning, Porsgrunn – Pasadalen http://www.ngn.no/
Porsgrunn 805 Renor Brevik
Porsgrunn 805 RHI Normag AS
Rakkestad 128 Kopla avfallsplass – betjent miljøstasjon
Rakkestad 128 Østfold Energi AS, Rakkestadanlegget
Rana 1833 HAF – Røssvollhei – regionmottak/sortering av avfall
Rana 1833 HAF – Vikaleira avfallsmottak
Rana 1833 Miljøteknikk Terrateam
Rana 1833 NordMiljø
Rana 1833 Østbø – Koksverktomta – farlig avfall – tankanlegg
Rana 1833 ØSTBØ – Mellomvika/Koksverktomta – farlig avfall – lager og tankanlegg
Rana 1833 ØSTBØ AS  – Ågaflåget – farlig avfall – tankanlegg
Randaberg 1127 Henriksen Oljetransport (Randaberg) http://www.henriksenolje.no/
Randaberg 1127 Norscrap Stavanger returmetallanlegg
Randaberg 1127 Ragn Sells i Randaberg – Mellomlager farlig avfall
Randaberg 1127 Stavanger Slop
Randaberg 1127 Stena Recycling avd. Stavanger
Rauma 1539 Moen J.O. Miljø AS
Re 716 Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS
Re 716 NOAH Langøya
Re 716 Revac, Linnestad
Rendalen 432 Rendalen gjenvinningsstasjon, Åkrestrømmen (FIAS)
Rendalen 432 Rendalen gjenvinningsstasjon, Elvål (FIAS)
Rennebu 5022 Gjenbrukstorg Rennebu http://www.hamos.no/
Rennesøy 1142 Hausken gjenvinningsstasjon
Rindal 1567 Rindal gjenvinningsstasjon http://www.hamos.no/
Ringerike 605 HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike
Ringerike 605 HRA, Nes i Ådal gjenvinningsstasjon Buskerud
Ringerike 605 Ringerike Septikservice
Ringsaker 412 Arnkværn Miljø & Renovasjon
Ringsaker 412 Brumunddal gjenvinningsstasjon, Ringsaker (Sirkula IKS)
Ringsaker 412 Moelv gjenvinningsstasjon, Ringsaker (Sirkula IKS)
Ringsaker 412 Stensli gjenvinning
Ringsaker 412 Stensli gjenvinning – Innsamling
Risør 901 Hestemyr avfallsanlegg – RTA AS – mottak og sortering
Roan 5019 Gjenbrukstorg Roan
Rødøy 1836 HAF – Vågaholmen – gjenbruksstasjon
Røros 5025 Gjenvinningsstasjon Røros – FIAS
Røst 1856 Røst avfallsmottak
Røyken 627 RfD, Follestad gjenvinningsstasjon
Røyrvik 5043 Lierne (Støvika) gjenbrukstorg – Øvre Namdal Renovasjon
Røyrvik 5043 Røyrvik (Sagvika) gjenbrukstorg – Øvre Namdal Renovasjon
Rygge 136 Noreko AS
Rygge 136 Ragn Sells – anlegg for farlig avfall (Årvoll, Rygge)
Salangen 1923 Perpetuum Miljø Salangsverket http://www.perpetuum.no/
Saltdal 1840 IRIS – Vensmoen – miljøtorg Saltdal http://www.iris-salten.no/
Samnanger 1242 BIR Privat Raunekleivvegen på Årland, Samnanger
Sande 713 RfD- Sande Gjenvinningsstasjon, Lersbryggen
SANDEFJORD 710 Lindum Vannrens AS http://www.lindum.no/
Sandnes 1102 Forus Energigjenvinning 2
Sandnes 1102 Forus gjenvinningsstasjon
Sandnes 1102 Hermod Teigen, Foss-Eikeland
Sandnes 1102 Hogstad – Mottak, mellomlagring og kverning av utsortert trevirke
Sandnes 1102 Norsk Gjenvinning AS avd Sandnes http://www.ngn.no/
Sandnes 1102 Stene Renovasjon – Innsamling http://www.westco.no/
Sandnes 1102 Westco Miljø – Mottak og mellomlagring av farlig avfall http://www.westco.no/
Sandøy 1546 ÅRIM, Breivika miljøstasjon
Sarpsborg 105 Batteriretur, batterimottak
Sarpsborg 105 Borregaard AS, avd. spesialcellulose
Sarpsborg 105 Gatedalen miljøanlegg
Sarpsborg 105 Norsk Gjenvinning Metall, Greåkerveien http://www.ngn.no/
Sarpsborg 105 Norsk Gjenvinning Sarpsborg Opphaugveien http://www.ngn.no/
Sarpsborg 105 Ragn-Sells AS, avd. Sarpsborg
Sarpsborg 105 Sarpsborg Avfallsenergi
Sauda 1135 Birkeland gjenvinningsstasjon – Mottak farlig avfall
Sauherad 822 Ryntveit miljøstasjon  – Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS
Sel 517 NGR Myrmoen deponi kategori 2, celle for asbestholdig avfall
Sel 517 NGR Myrmoen miljøstasjon Otta
Sel 517 Tenden Miljø AS avd Otta – farlig avfall
Selbu 5032 Gjenbrukstorg Selbu – Innherred renovasjon
Selje 1441 NOMIL Selje mottak farleg avfall http://www.nomil.no/
Sigdal 621 Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon
Skaun 5029 Gjenbrukstorg Skaun http://www.hamos.no/
Skedsmo 231 Dynea, Lillestrøm fabrikker
Skedsmo 231 Radavfallsanlegget på Kjeller http://www.ife.no/
Skedsmo 231 Ragn Sells – Innsamling
Skedsmo 231 ROAF Miljøpark (inkl. betjent mottak av farlig avfall)
Skedsmo 231 TT Teknikk
Ski 213 Follo Truckutleie Regnbuen – Mottak av Farlig avfall
Skien 806 Batteriolsen Skien AS
Skien 806 Bilfinger Industrial Services IM AS avd. Rødmyr
Skien 806 Bjorstaddalen Avfallsanlegg, farlig avfall
Skien 806 Stena Recycling  filial Skien fragmentering og ee-avfall
Skien 806 Stena Recycling AS filial Skien – farlig avfall inkl trevirke
Skjåk 513 NGR Skjåk miljøstasjon Bismo
Skjervøy 1941 Skjervøy containermottak
Smøla 1573 Brødrene Sætran
Snåsa 5041 Gjenbrukstorg Snåsa
Snillfjord (Sundan/Hemnskjela) 5012 Gjenbrukstorg Snillfjord http://www.hamos.no/
Sogndal 1420 SIMAS Festingdalen farleg avfall
Sogndal 1420 Sogn Renovasjonservice
Sogndal 1420 Sunde Resirk AS, avd. Kaupanger bilvrak
Søgne 1018 Høllen Vest gjenvinningsstasjon – Avfall Sør Husholdning AS
Sola 1124 Asco Norge, avd. Tananger
Sola 1124 Baker Hughes, Asco Base Risavika
Sola 1124 Chemtech (Chem Tech Services)
Sola 1124 Franzefoss Gjenvinning Tananger
Sola 1124 Franzefoss Gjenvinnings tankanlegg på Asco-basen
Sola 1124 IKM Testing avd Sola
Sola 1124 SAR – Farlig avfall faste tanker (Asco-basen) http://www.sargruppen.no/
SOLA 1124 SAR – Mottak farlig avfall (Oljeveien) http://www.sargruppen.no/
Sola 1124 SAR treatment Tananger, Asco Base Risavika http://www.halliburton.no/newsread/index.aspx
Sola 1124 SAR Treatment, Tananger http://www.sargruppen.no/
Sola 1124 SAR-drevet COPSAS anlegg for farlig avfall på Norsea-basen http://www.sargruppen.no/
Sola 1124 Schlumberger Norge MI Swaco Tananger Base
Sømna 1812 SHMIL – Vik – Sømna gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Søndre Land 536 Horisont Hov gjenvinningsstasjon
Songdalen 1017 Franzefoss Gjenvinning  AS avd. Kristiansand, Mjåvann
Songdalen 1017 Mjåvann gjenvinningsstasjon –  Avfall Sør Husholdning AS
Songdalen 1017 Norsk Gjenvinning, Avd Kristiansand 03 http://www.ngn.no/
Sør-Aurdal 540 VKR Bagn miljøstasjon
Sør-Fron 519 MGR Frya miljøstasjon
Sør-Odal 419 Sør-Odal gjenvinningsstasjon – Hernesmoen (GIR)
Sortland 1870 RENO-VEST – Ramnflauget – regionmottak/sortering av avfall
Sørum 226 Stena Recycling – Farlig avfall, Ausenfjellet
Sør-Varanger 2030 Perpetuum Miljø Kirkenes, Fjellhallen http://www.perpetuum.no/
Sør-Varanger 2030 Perpetuum Miljø Kirkenes, Hans Wæggers vei http://www.perpetuum.no/
Sør-Varanger 2030 Sør-Varanger kommunale avfallsmottak ØFAS
Spitsbergen 2111 Longyearbyen lokalstyre – avfallsanlegg
Stange 417 ScanPole
Stange 417 Stange gjenvinningsstasjon, Stange (Sirkula IKS)
Stavanger 1103 Amdal Miljø Container
Stavanger 1103 Franzefoss Gjenvinning AS avd Forus – Avfallssorteringsanlegg
Stavanger 1103 Henriksen Oljetransport – Innsamling
Stavanger 1103 Maritime Waste Management Dusavik
Stavanger 1103 Norsk Gjenvinning avd Stavanger http://www.ngn.no/
Stavanger 1103 Renovasjonen IKS
Stavanger 1103 Schlumberger M-I Swaco Dusavik
Steigen 1848 IRIS – Furulund – miljøtorg Steigen http://www.iris-salten.no/
Steinkjer 5004 Gjenbrukstorg Steinkjer, Tranamarka
Steinkjer 5004 Tranamarka deponi
Stjørdal 5035 Børstad Transport – Innsamling
Stjørdal 5035 Børstads Transport – Mottak og mellomlagring farlig avfall
Stjørdal 5035 Gjenbrukstorg Stjørdal, Sutterøy – Innherred Renovasjon
Stjørdal 5035 Sutterø avfallsanlegg – Isak D. Westgaard
Stjørdal 5035 Veglo Miljøservice – Innsamling
Stord 1221 GMC Decom AS
Stord 1221 Kværner AS, lokasjon Stord (demolering)
Stord 1221 Oma Slipp og Mekaniske verksted – oljeholdig avløpsvann
Stord 1221 Ragn Sells AS avd Sunnhordland – Mottak og mellomlagring farlig avfall
STORD 1221 SIM Heiane miljøsentral (forskriftsregulert)
Stord 1221 SIM Heiane omlastehall (med løyve)
Stord 1221 SIM Heiane Omlastehall (med løyve) – Mottak farleg avfall
Stordal 1526 ÅRIM, Vinjesanden miljøstasjon
Stor-Elvdal 430 Koppang gjenvinningsstasjon (FIAS)
Strand 1130 Norsk Gjenvinning Tau – Mottak farlig avfall http://www.ngn.no/
Strand 1130 Norsk Gjenvinning, Ryfylke Renovasjon http://www.ngn.no/
Strand 1130 Rørheims Bilruter
Strand 1130 Rymi, Nordmarka gjenvinningsstasjon
Stranda 1525 ÅRIM, Kjølen Miljøstasjon
Stranda 1525 Stranda Gjenvinning & Transport AS
Stryn 1449 Fjellkårstad farlig avfall
Stryn 1449 Stryn Svarstad gjenbruksstasjon
Stryn 1449 Tenden Container & Gjenvinning – Innsamling
Stryn 1449 Tenden Miljø – farlig avfall
Suldal 1134 Rymi, Gåsavika gjenvinningsstasjon
Sund 1245 BIR Privat Midtstegen Gjenvinningsstasjon, Sund
Sunndal 1563 Franzefoss Gjenvinning, avd. Sunndal
Sunndal 1563 Ottem Resirk AS
Surnadal 1566 Surnadal gjenvinningsstasjon
Sveio 1216 SIM Sveio Miljøsentral, Sveiåsen
Svelvik 711 RfD – Svelvik Gjenvinningsstasjon
Sykkylven 1528 ÅRIM, Jarnes miljøstasjon
Sykkylven 1528 MILJØKVALITET AS
Tinn 826 Jan Stenersens Transport – Rjukan næringspark
Tolga 436 Eid Sorteringsanlegg Fias AS
Tolga 436 Tolga gjenvinningsstasjon (FIAS)
Tolga 436 Torpet inert deponi (FIAS)
Tønsberg 704 Esso Norge, Slagentangen
Tønsberg 704 Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde http://www.ngn.no/
Tønsberg 704 Rygg gjenvinningsstasjon http://www.ngn.no/
Tønsberg 704 Tønsberg fyllplass (deponi) http://www.lindum.no/
Tromsø 1902 Perpetuum Miljø Breivika http://www.perpetuum.no/
Tromsø 1902 Perpetuum Mobile Tromsdalen – Innsamling http://www.perpetuum.no/
Tromsø 1902 Remiks Miljøpark – Mottak og mellomlagring av farlig avfall
Tromsø 1902 Vacumkjempen Nord-Norge
Trondheim 5001 EE-avfall – behandling – Fretex – Heggstadmyra 2
Trondheim 5001 Gjenvinningsstasjon og mottak for farlig avfall – Heggstadmoen
Trondheim 5001 Lia deponi – ordinært avfall – Franzefoss Gjenvinning AS
Trondheim 5001 Norsk Gjenvinning sorteringsanlegg, Trondheim http://www.ngn.no/
Trondheim 5001 Retura Trondheim Renholdsverk
Trondheim 5001 Sorteringsanlegg – Lade – Franzefoss Gjenvinning AS
Trondheim 5001 Sorteringsanlegg – Lia – Franzefoss Gjenvinning AS
Tvedestrand 914 Grenstøl avfallsmottak – RTA AS
Tydal 5033 Gjenbrukstorg Tydal – Innherred renovasjon
Tynset 437 Tynset gjenvinningsstasjon (FIAS)
Tysfjord 1850 HRS – Drag gjenbruksstasjon
Tysfjord 1850 HRS Kjøpsvik – Tysfjord gjenbruksstasjon
Tysfjord 1850 Norcem Kjøpsvik
Tysnes 1223 SIM Tysnes Miljøsentral, Eredalen
Tysvær 1146 Ragn-Sells avd. Tankrenovasjon – Mottak for farlig avfall
Tysvær 1146 SIM Tankrenovasjon – Innsamling
Ullensaker 235 Miljøstasjon Dal Skog
Ullensaker 235 Ragn Sells AS sorteringsanlegg Næringparkveien 158
Ullensvang 1231 IHM Miljøstasjon Øyjordet, Utne
Ullensvang 1231 IHM Miljøstasjon, Husemoen Kinsarvik
Ulstein 1516 Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS
Ulvik 1233 IHM Miljøstasjon, Gjelet Ulvik
Vadsø 2003 Vadsø miljøstasjon
Værøy 1857 Værøy kommune – mottaksstasjon for farlig avfall v/ Værøy Auto
Vågå 515 NGR Vågå miljøstasjon
Vågan 1865 LAS – Osan (Svolvær) – miljøstasjon
Vågsøy 1439 Vedvik avfallsplass – farlig avfall
Vaksdal 1251 BIR Privat Dalekvam Gjenvinningsstasjon, Vaksdal
Våler 426 Våler Gjenvinningsstasjon (SOR)
Valle 940 Rysstadmoen avfallsmottak – Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
Vang 545 VKR Vang miljøstasjon
Vanylven 1511 Lilleeide miljøstasjon
Vardø 2002 Vardø kommunale avfallsmottak ØFAS
Vefsn 1824 ØSTBØ AS – Skotsmyra/Åremma – farlig avfall
Vefsn 1824 SHMIL – Åremma – regionmottak/sortering av avfall http://www.shmil.no/
Vega 1815 SHMIL – Nordmyra – Vega gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Vennesla 1014 Støleheia avfallsanlegg – Avfall Sør Husholdning AS – mottak,sortering
Verdal 5038 Gjenbrukstorg Verdal, Ørin industriområde – Innherred Renovasjon http://www.ir.nt.no/
Verdal 5038 Ørin avfallsanlegg – Norsk Gjenvinning Verdal
Verdal 5038 Skjørdalen avfallsdeponi – Innherred Renovasjon http://www.ir.nt.no/
Verran 5039 Gjenbrukstorg Verran, Brattreitøra
Vestnes 1535 ÅRIM, Øveråslia miljøstasjon
Vestnes 1535 Vestnes Renovasjon AS – Øveråslia avfallsdeponi
Vestre Slidre 543 Metallco Oppland Valdres Rogndokken EE-avfall og farlig avfall
Vestre Slidre 543 VKR Rebneskogen hovedanlegg
Vestre Slidre 543 VKR Røn miljøstasjon
Vestre Toten 529 Horisont Prøven/Raufoss gjenvinningsstasjon
Vestre Toten 529 Krüger Kaldnes AS
Vestre Toten 529 Metallco Aluminium AS
Vestvågøy 1860 LAS – Haugen – regionmottak/sortering av avfall
Vestvågøy 1860 LAS – Storeidøy (Leknes) – Miljøstasjon
Vevelstad 1816 SHMIL – Lauknes – Vevelstad gjenbruksstasjon http://www.shmil.no/
Vik 1417 SIMAS Vik miljø- og avfallsstasjon FA
Vikna 5050 Vikna miljøtorg Ytre Namdal Vekst
Vindafjord 1160 AF Offshore Decom Miljøbase Vats
Vindafjord 1160 Haugaland Interkommunale Miljøverk HIM – innsamling
Vindafjord 1160 Toraneset Miljøpark – Deponi
Vindafjord 1160 Toraneset Miljøpark – Mottak farlig avfall
Voss 1235 IHM Bjørkemoen Avfallsdeponi
Voss 1235 IHM Bjørkemoen Gjenbrukstasjon
Voss 1235 Ragn Sells AS avd. Voss Mottak for farleg avfall

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn