Rett til innsyn; utskrift eller kopi av journal og røntgen

22522

Pasientens rett til innsyn beskrives nærmere i Personopplysningsloven Artikkel 15, punkt 3:  

“Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.”

Det må tydes slik at all elektronisk tilgjengelig informasjon, også kan kreves utlevert i elektronisk format. Røntgenbilder inkludert.

 

PRISEN på tjenesten er beskrevet flere steder i lov og forskrift. Her er et knippe:

  • For innsynsretten etter pasient- og brukarrettslova vert viktigaste endring at innsynsretten no som hovudregel skal være gratis. Det er difor ikkje lenger heimel for å gi innsyn mot eit gebyr som tidlegare (Normaltariffen, kapittel II, B, takst 5) med mindre det ligg føre særlege tilhøve.
  • Den som er ansvarleg for journalen har plikt til å gi innsyn, jf. helsepersonellova § 41. Pasienten har i den anledning krav på kopi av journalen og innsyn skal som hovudregel vera gratis
  • Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene.

 

Kopi av journalen og innsyn skal som hovudregel være gratis. Tannlegen kan muligens kreve utgift til porto dekket, men ikke merarbeidet med kopiering, utskrift etc.

 

Kommentar: Elektronisk brev medfører en utgift på omkring 7 kr., mens brev ligger minst på kr. 20-50.
MEN: Dersom man kan påvise merarbeide for å tilfredsstille Tannhelse- og ulykkesforsikringer utover rimelig innsats, kan man kreve honorar for dette. For tannleger må NTF være den nærmeste til å utforme en rutine og honorar for dette.

Konklusjon:

Pasienten har krav på å få innsyn i, og utskrift/kopi av, hele sin journal. Pasienten har krav på å få informasjonen i elektronisk format i stedet for papirformat). Tjenesten skal i utgangspunktet være gratis.

 

Les også:
Sikker digital postkasse for helse ! - Tannlegen har et tilbud om sikker sending av sensitive elektronisk brev, inkludert vedlegg med f.eks. røntgen. Logistikk tilpasset klinikkhverdagen. Billig er det også.

 

Artikkelen sier at det ikke finnes noen allment akseptabel unnskyldning for ikke å kunne sende elektronisk informasjon fra tannlegen. Det finnes også gode muligheter for å legge inn kryptert kommunikasjon på egne hjemmesider slik at pasienten kan sende elektronisk informasjon til tannlegen / en annen mottaker. Denne aktiviteten er «standard» og koster ikke mye – og man logger på med bank-Id. Sikkert, effektivt og hjelpsomt for pasienter ved eksempelvis tannhelseforsikringskommunikasjon.

LINKE-BIBLIOTEK

Det er mange kilder å henvise til, slik at vi samler dem her:

Fylkesmannen i Vestland: Denne siden samler informasjon og er utgangspunktet for mye i denne artikkelen.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven – “opprinnelig versjon” har mer detaljerte lenker

Personopplysningsloven: Direktelink til “Pasientens rett til innsyn” §15. punkt 3

Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

 

 

 


Mange spør om artikkelen i Tidende 2008: Den er IKKE oppdatert, og har feil opplysninger. Derfor limer vi ikke den inn. Men du finner den her

Hjem / Utgaver / 2008 / 5 / Rett til innsyn i journal og utskrift eller kopi av journal


 

Denne artikkelen er nevnt i Linke-biblioteket øverst til høyre. Den sier mye, og her er den lettere tilgjengelig 🙂

Fra Fylkesmann: https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/helse-omsorg-og-sosialtjenester/helsetjenester/innsyn-retting-og-sletting-i-pasientjournal/

Stortinget fatta 15. juni 2018 avgjerd om å innlemme personvernforordninga (GDPR – General Data Protection Regulation) i Norges lov (i Norges EØS-avtale). Personvernforordninga skal sikre full harmonisering av personvernreglane for heile EU- og EØS-området.

For innsynsretten etter pasient- og brukarrettslova vert viktigaste endring at innsynsretten no som hovudregel skal være gratis. Det er difor ikkje lenger heimel for å gi innsyn mot eit gebyr som tidlegare (Normaltariffen, kapittel II, B, takst 5) med mindre det ligg føre særlege tilhøve.

Innsyn i journal

Ein pasient, eller ein representant for pasienten, har rett til innsyn i eigen journal, jf. pasient- og brukarrettslova § 5-1, jf. personvernforordninga artikkel 15. Den som er ansvarleg for journalen har plikt til å gi innsyn, jf. helsepersonellova § 41. Pasienten har i den anledning krav på kopi av journalen og innsyn skal som hovudregel vera gratis, jf. personvernforordninga artikkel 15 nr. 3.

Innsynsretten er ein pasientrett og pasienten har klagerett, jf. pasient- og brukarrettslova § 7-2. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal først handsamast av den som har teke stilling til kravet.

I praksis

Pasienten må be helsepersonellet som har ført journalen, eller journalansvarleg, om innsyn. Om det ikkje ligg føre særlege tilhøve skal pasienten kunne få innsyn i alle opplysingar. Det er som hovudregel ikkje anledning til å ta gebyr for slikt innsyn.

 


 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn