Lisenstannlegesaken: Fakta om hva rettene la til grunn

Her er noen av Tingrettens og Lagmannsrettens vurderinger av de påstander som NTFs advokater, Zaidi og vitnet Asmyhr kom med i rettene; de to siste under eds ansvar: Konklusjoner på historier og argumenter som Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett ikke fant troverdig eller som rettene ikke kunne legge avgjørende vekt på. I Tidende 2016/2 skriver NTFs sekretariat: "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet": Artikkelen er et angrep på Norsk rettsvesen generelt og på de medlemmer som vil ha fram sannheten, spesielt. Det synes underlig at Hovedstyrene 2015 og 2016 skal identifisere seg med sekretariatets framstilling om egen innsats.

Her er noen av Tingrettens og Lagmannsrettens vurderinger av de påstander som NTFs advokater, Zaidi og vitnet Asmyhr kom med i rettene; de to siste under eds ansvar: Konklusjoner på historier og argumenter som Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett ikke fant troverdig eller som rettene ikke kunne legge avgjørende vekt på. I Tidende 2016/2 skriver NTFs sekretariat: "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet": Artikkelen er et angrep på Norsk rettsvesen generelt og på de medlemmer som vil ha fram sannheten, spesielt. Det synes underlig at Hovedstyrene 2015 og 2016 skal identifisere seg med sekretariatets framstilling om egen innsats.

Lagmannsretten:

 • Oppsigelsen skjedde som følge av at det ikke var grunnlag for å få ankende part opp på det forventede nivå. At ankende part nå har fått autorisasjon gjennom et prosjekt i regi av NAV, kan ikke tillegges betydning i forhold til de faglige vurderinger som ble gjort.
 • Manglende faglig dyktighet er begrunnet i flere forhold, ikke bare manglende praksis fra studiet i Polen. Etter bevisførselen er det sannsynliggjort at ankende part heller ikke hadde et forsvarlig faglig nivå etter fem måneders praksis ved klinikken
 • Lagmannsretten finner ikke holdepunkter for at det ved oppsigelsen er tatt, eller lagt vekt på utenforliggende hensyn. Det vises til tingrettens vurdering som lagmannsretten er enig i.
 • Lagmannsretten finner ikke bevismessig dekning for at den påståtte personalkonflikten med tannpleier, ressursmessige hensyn eller en kombinasjon av disse forhold har vært den reelle årsaken til oppsigelsen.
 • Hordaland fylkeskommune har vunnet saken, og skal tilkjennes erstatning for sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak for ankende parts erstatningsansvar.

  Tingretten:

 • Gjennomgangen som ble foretatt av Asmyhr fra tannlegeforeningen er av mer overfladisk karakter. Han har ikke fullstendig oversikt over situasjonen, slik Anne Sigrid Totland har. Vitnet er også ansatt i Tannlegeforeningen, som har prosessoppdraget for saksøker. Retten finner derfor ikke at det kan legges avgjørende vekt på hans forklaring, da det fremstår som klart at det skjønnet som er utøvd av Totland er forsvarlig. Grunnlaget for hennes vurdering bygger på observasjoner over lengre tid.
 • Retten tilføyer at retten finner det klart sannsynliggjort at det ikke er tatt utenforliggende hensyn.
 • Det er ikke utøvd et uforsvarlig skjønn. Oppsigelsen er ikke motivert av andre grunner enn arbeidstakers manglende faglige dyktighet
 • Retten finner imidlertid ingen bevismessig forankring for at oppsigelsen skyldes en personalkonflikt.
 • Retten finner det også klart sannsynliggjort at årsaken til oppsigelsen ikke skyldes ressursmessige hensyn.
 • Retten finner heller ikke saksøkers forklaring om manglende veiledning ved Husnes tannklinikk troverdig. Et moment i den forbindelse er det også at bevisførselen også etterlater et klart inntrykk av at Zaidi overfor Totland var noe tildekkende med hensyn til sine manglende praktiske ferdigheter.
 • Retten legger til grunn at unnlatelse av drøfting ikke medfører ugyldighet, men er et moment ved vurderingen av om oppsigelsen er saklig begrunnet. Det vises til Rt-2003-1071. Med saksøkers manglende realkompetanse er det vanskelig å se at det var noe som kunne være gjenstand for å drøfte
 • Retten har ikke tatt stilling til spørsmål av prinsipiell karakter, men kun spørsmålet om gyldigheten av den konkrete oppsigelsen av saksøker i prøvetiden.
 • Saken har heller ikke budt på tvil.

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn