Utlevering av informasjon fra NTF

Dom i Bergen Byrett “Lisenstannlegesaken”
Dom fra Bergen Tingrett 07.11.2014; Oppsigelse i prøvetid. Saksøker NTF/Lisenstannlegen ble enstemmig dømt til å betale saksomkostninger. Hordaland Fylkeskommune ble blankt frifunnet.

Syed Mohammad Arib Zaidi Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen v/advokatfullmektig John Frammer mot Hordaland fylkeskommune v/Advokat Svein Aage Valen

DOM

Avsagt:          07.11.2014 i Bergen tingrett, Bergen

Saksnr.:        14-065613TVI-BBYR/02

Dommer:     Tingrettsdommer, Marianne Bergflødt

Meddommere: Forbundssekretær Kjell Sagstad, VP HSE/HR & Information, Apply Leirvik AS Lene Holm Grasdal

Saken gjelder:  Oppsigelse i prøvetid

Syed Mohammad Arib Zaidi Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen v/advokatfullmektig John Frammer

mot

Hordaland fylkeskommune v/Advokat Svein Aage Valen


Fotnote: Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse


 

DOM

Saken gjelder: Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning.

Framstilling av saken

Saksøker, Syed Mohammad Arib Zaidi, er utdannet tannlege fra et polsk universitet (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecine). Syed Mohammad Arib Zaidi ble tildelt lisens som tannlege av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (heretter forkortet til SAK) den 30 august 2013.

Av lisensen fremgår følgende vilkår:

 1. Lisensen gjøres gjeldende for arbeid under veiledning av autorisert tannlege.
 2. Lisensen gjøres gjeldende fra og med 30. august 2013 til og med 30. august 2015.»

Lisens gis med hjemmel i helsepersonelloven § 49. Lisensen gir rett til å bruke tittel som tannlege, og dessuten å utøve yrket på vilkår som angitt ovenfor. Det fremgår av SAKs generelle retningslinjer for veiledet praksis:

«Formål med praksis er at kandidaten skal godtgjøre at han eller hun har nødvendig kyndighet for å kunne arbeide som tannlege i Norge. Dette vil si at kandidaten etter gjennomført praksis må inneha kunnskaper og ferdigheter på samme nivå som en nyutdannet tannlege med norsk utdanning for å få autorisasjon».

Det fremgår videre av retningslinjene at veiledet praksis skal inngå som en integrert del av det odontologiske arbeidsfellesskapet på praksisstedet.

Det fremgår av publikasjonen «Informasjon til veiledere», som var tilgjengelig på SAK sin hjemmeside høsten 2013:

«Søkeren er ikke en student, men en kollega, med varierende arbeidserfaring som tannlege».

Den 6 september 2013 ble Zaidi ansatt i stilling som tannlege med lisens i Hordaland fylkeskommune. Det følger av brev til Zaidi fra Hordaland fylkeskommune 6 september 2013:

«Med dette kan vi melda at du er mellombels tilsett i 100% stilling som tannlege med lisens i Hordaland fylkeskommune, tenestestad f.t. Sør tannhelsedistrikt, Husnes tannklinikk.

Tiltredingsdato blir å avtale med overtannlege/klinikksjef.

Stillinga vil bli omgjort til fast stilling dersom du innan 1 år etter tiltredingsdatoen legg fram norsk autorisasjon som tannlege.

Dei 6 første månadane blir rekna som prøvetid».

Tannlege og klinikksjef Anne Sigrid Totland ved Husnes tannklinikk tok på seg oppgaven som veileder for Zaidi, jf vilkårene for lisens.

Det er inngått en standard arbeidsavtale, datert 21 september 2013. Tiltredelsestidspunktet var der satt til 1 oktober 2013. Det fremgår videre av arbeidsavtalen at det var tale om en midlertidig stilling med ett års varighet. Opphørstidspunktet var satt til 30 september 2014.

Zaidi tiltrådte stillingen i henhold til arbeidsavtalen. Han fikk veiledning av klinikksjef Totland. Partene er uenige om omfanget og kvaliteten på veiledningen som ble gitt.

Den 25 februar 2014 ble det avholdt et møte mellom Syed Mohammad Arib Zaidi, Anne Sigrid Totland og overtannlege Margareth Råen i Tannhelsedistrikt Sør. Det foreligger et referat fra møtet datert 25 februar 2014, og som er undertegnet av de tre som var til stede:

«Referat fra møte ang. avslutning av arbeidsforhold med Arib Zaidi

På grunn av manglande faglege kunnskaper og ferdigheter hos tannlege Arib Zaidi har vi sett oss nødt til å avslutte arbeidsforholdet etter 5 mnd av prøvetiden.

Arib Zaidi har akseptert dette og valgt å si opp sin stilling selv frå 25.02.14 med 3 mnd etterlønn uten arbeidsplikt. Lønn ut mai-2014″.

Det foreligger også et udatert brev fra Zaidi til Hordaland fylkeskommune med slik ordlyd:

«Jeg sier herved opp min stilling som tannlege fra og med 25.02.2014».

Ved udatert skriv trakk Zaidi oppsigelsen tilbake. Det fremgår av e-post fra Zaidi til hans prosessfullmektig, advokatfullmektig John Frammer, 28 februar 2014, mottatt av Hordaland fylkeskommune 3 mars 2014:

«Jeg vil med dette brevet påpeke at jeg har følt meg presset til å skrive under min egen oppsigelse. Jeg fikk ingen skriftlig beskjed om innkallelse til møte som fant sted den 25.02.14. Jeg hadde ingen tillitsvalgte med under møte og jeg var ikke forberedt på mine egne rettigheter. Dere ga meg to valg, der jeg følte at jeg måtte ta en beslutning på stedet, og dere ga meg heller ikke tid til å tenke grundig gjennom hvilken beslutning jeg tok. Jeg mener at det ikke foreligger et saklig grunnlag for min oppsigelse/avskjed. Jeg har ikke blitt informert om noen mangel på mine faglige kunnskaper, hverken muntlig eller skriftlig. En uke før møtet tok sted spurte jeg også klinikksjefen om jeg burde søke etter ny jobb, der klinikksjefen nektet for at jeg trengte å gjøre det.

Det har heller ikke blitt gjort noen tiltak i forhold til de mangelfulle kliniske egenskapene dere mener at jeg har. De små feilene som dere mener at jeg har gjort er på grunn av lite klinisk erfaring og på grunn av at jeg er nyutdannet.

Jeg reagerer sterkt på at jeg har fått avskjed på dagen, og at dere ikke har gjort noen tiltak eller forberedt meg på at jeg ligger i fare for å bli sagt opp. Jeg mener deres behandling mot meg strider mot lovgivningen. Dere har ikke gitt meg nok veiledning på jobb, dere har ikke sagt ifra på forhånd om hva møtet skal dreie seg om, presset meg til å skrive min egen oppsigelse, ikke fortalt meg om mine rettigheter, ikke hatt tilbud om tillitsvalgt tilstede og dere har brutt deres plikter som arbeidsgivere. Jeg vil også påpeke at taushetsplikten i forhold til min oppsigelse/avskjed har blitt brutt.

Jeg har kontaktet den norske tannlegeforeningen, og har fått en advokat som skal følge opp saken.

Jeg trekker min oppsigelse tilbake og krever å fortsette på min stilling som tannlege på Husnes tannklinikk i Hordaland fylkeskommune snarest mulig».

Arbeidsgiver innkalte etter dette til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Drøftingsmøte ble avholdt 10 mars 2014. Zaidi ble deretter meddelt oppsigelse.

Den 26 mars 2014 ble det gjennomført forhandlingsmøte, jf arbeidsmiljøloven § 17-3. Av forhandlingsprotokollen fremgår det bl a:

«Arbeidstaker gjorde gjeldende at

 • Oppsigelsen var ugyldig
 • Det ikke var gitt opplæring
 • Det ikke var gitt tilbakemeldinger underveis i prøvetiden som innebar at arbeidstaker kunne innrette seg

Arbeidsgiver gjorde gjeldende at

 • Oppsigelsen var saklig begrunnet,
 • Det var gitt fortløpende vurderinger og tilbakemeldinger på Arib Zaidi sitt arbeid,
 • Oppsigelsen var begrunnet i manglende faglig dyktighet og kvalifisert mangel på grunnleggende tannlegetekniske ferdigheter
 • Saksbehandlingen og oppsigelsesgrunnlaget var korrekt og fullstendig».

Det ble ikke oppnådd enighet og saksøkers prosessfullmektig sendte søksmålsvarsel 27 mars 2014.

På vegne av saksøker tok advokatfullmektig John Frammer ut stevning og begjæring om gjeninntreden i stilling. Stevningen og begjæringen kom inn til Bergen tingrett 14 april 2014. Hordaland fylkeskommune ved prosessfullmektig, advokat Svein Åge Valen tok til motmæle ved tilsvar innkommet til retten 16 mai 2014. Retten avsa kjennelse vedrørende kravet om gjeninntreden i stilling 8 juli 2014. Begjæringen om gjeninntreden i stilling ble ikke tatt til følge. Hovedforhandling ble avholdt i Bergen tingrett 20 og 21 oktober 2014. Partene møtte og avga forklaring. For øvrig ble det ført syv vitner, hvorav ett sakkyndig vitne. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

Saksøkerens påstandsgrunnlag

Hordaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere. Det har i flere tiår vært tannlegemangel. Både private og offentlige virksomheter har slitt med rekruttering. En har derfor funnet det nødvendig å ansette tannleger som kun har lisens. Det er et samfunnsansvar å sikre rekruttering til virksomheten. Det er frivillig å ansette lisenstannleger. Dersom en først velger å gjøre dette, må en imidlertid stå løpet ut. En må da legge forholdene til rette for opplæring og utvikling. Dette ble ikke gjort i denne saken.

Det anføres at oppsigelsen av Zaidi er usaklig, og skal kjennes ugyldig, jf arbeidsmiljøloven § 15-5 jf § 15-12 første ledd.

Arbeidsgiver har ikke dokumentert det faktiske grunnlaget som påberopes som grunnlag for oppsigelse. Zaidis arbeidsprestasjoner var ikke på et nivå som kvalifiserer for oppsigelse. Alt var ikke perfekt, men hans arbeidsprestasjoner var på det nivå arbeidsgiver kunne forvente. Feilprosenten var kanskje på 5%. Zaidi har arbeidet i 860 timer, og har hatt nærmere 1.600 pasienter. Feilprosenten er dermed meget lav.

De forhold som arbeidsgiver har påberopt for å begrunne en oppsigelse, er ikke alvorlige nok. Terskelen for å kunne begrunne en oppsigelse med manglende arbeidsprestasjoner er høy. I dette tilfelle ligger ikke arbeidstakers arbeidsprestasjoner markert under det arbeidstaker måtte forvente.

Retten må ved vurderingen ta hensyn til at det var et annet journalsystem ved tannklinikken på Husnes enn det Zaidi kjente fra tidligere. Saksøker hadde dessuten utdanning på et annet undervisningsspråk, og var opplært i en annen tradisjon hva gjelder føring av journalen. Videre var saksøker heller ikke kjent med systemet med tannpleier fra Polen. Rutinene mellom tannlege og tannpleier kom overraskende på ham.

Saksøker var ansatt i en praksis-/utdanningsstilling. Det anføres at det overfor ansatte i denne typen stillinger må stilles strengere krav hva gjelder oppfølging og opplæring enn ved ordinære prøvetidsansettelser. Ved denne typen praksisstilling må det foreligge en helt annen terskel for oppsigelse. Zaidis prestasjoner var på et nivå som arbeidsgiver måtte tåle da han var i praksisperiode, ikke hadde arbeidserfaring fra tidligere, og med hensyn til at han hadde sin utdanning fra et universitet i Polen. Det nivået saksøker viste på sine arbeidsprestasjoner er langt bedre enn det man kan forvente. Det ligger ikke markert under det en må forvente. I en slik stilling som saksøker hadde, må det aksepteres at det faglige nivået ligger lavere enn ellers, uten at det kvalifiserer for oppsigelse. Mange av de forhold som hevdes å underbygge faglig udyktighet hos Zaidi kan ikke tillegges vekt, fordi de knytter seg til hans første uker i praksis og hans første pasienter. Det alt vesentligste av de påberopte feil og mangler skyldes uerfarenhet, mangel på trening og praksis. Det anføres at det som er påberopt ligger innenfor problemstillinger som er kjent også for erfarne tannleger, og kunne vært rettet ved ytterligere trening, opplæring og veiledning. Mange av feilene er fra en tidlig periode i praksistiden, og er ikke alvorlige. Det vises til vitneforklaringen til Øyvind Asmyhr. Retten må legge større vekt på vurderingen til en sensor fra det odontologiske fakultetet, enn på uttalelsene fra en klinikksjef som ikke har erfaring med lisenstannleger. Vitnet Asmyhr mente at saksøker ville bestått eksamen både til niende og tiende semester. Vitnet Asmyhr forklarte at feilene ikke var av en slik karakter at det var fare for pasientsikkerheten eller tannhelsen.

Allerede den første tiden han arbeidet ved klinikken, ble Zaidi satt opp med fulle bøker og pasienter. Bevisførselen har vist at tannleger med autorisasjon gis en mykere start enn Zaidi fikk. Han ble videre satt opp med pasienter uten at det var foretatt kompetansekartlegging. Dekan Pål Barkvoll ved Universitetet i Oslo forklarte at studentene som uteksamineres fra Universitetet i Polen etter fem år, mangler 1.600-1.800 timer med praksis.

Zaidi søkte på en fast stilling. Midlertidigheten var her kun knyttet til praksisperioden og det forhold at han manglet autorisasjon. Ved dom for ugyldighet av oppsigelsen ville Zaidi hatt krav på at praksisperioden skulle fortsette. Han har syv måneder igjen av denne. Etter fullført praksis vil han kunne gått inn i en fast stilling. Zaidi har derfor rettslig interesse i å få dom for at oppsigelsen er ugyldig.

Etter saksøkers vurdering er den reelle årsaken til oppsigelsen samarbeidsproblemer med en tannpleier. Dessuten det forhold at arbeidsgiver etter noen måneder innså at de ikke hadde tilstrekkelige rutiner og ressurser til å kunne ha en lisenstannlege. Det vises til bilag fire til stevningen.

Det anføres at Hordaland fylkeskommune ikke har oppfylt sin veiledningsplikt. Den veiledning som er gitt, har vært mangelfull sett hen til den utdanning Zaidi har.

Det er ikke dokumentert hvilken opplæring som ble gitt. Zaidi har kanskje fått opplæring og veiledning i 100 timer. Det anføres at han ikke har fått nødvendig og tilstrekkelig veiledning og opplæring, og dermed heller ikke har fått anledning til å korrigere eventuelle feil og forbedre seg. Det ble aldri gitt formelle tilbakemeldinger, slik som kreves i oppsigelsestiden. At arbeidsgiver ikke kan dokumentere tilbakemeldinger, må medføre at oppsigelsen ikke er saklig. Det vises til juridisk utdrag side 107. I dette tilfelle fikk han kun ros og støttende bemerkninger. Oppsigelsen kom derfor helt uforberedt på Zaidi. Zaidi har ikke vært gitt noe advarsel. Det er ikke dokumentasjon på saksbehandlingen i fylkeskommunen, før en går til det steg å gi Zaidi oppsigelse.

Veiledningen må dimensjoneres i forhold til kandidatens nivå. En fylkeskommune som er arbeidsgiver kan ikke høres med at virksomheten ikke har kapasitet til å drive den veiledning saksøker har behov for, når en har valgt å ansette en lisenstannlege.

Det anføres at arbeidsgiver har forventet en produksjon langt utover det man normalt kan forvente i slike tilfeller, og satt urealistiske mål ved ansettelsen av lisenstannlegen, jf RG-1998-438.

Det anføres videre at grove saksbehandlingsfeil medfører at oppsigelsen er ugyldig.

Det må legges vesentlig vekt på feil og mangler ved saksbehandlingen i forbindelse med oppsigelsen og den belastning dette har påført saksøker. Det foreligger ikke dokumentasjon på at det er gjennomført forsvarlig saksbehandling i fylkeskommunen.

Saksøker mottok ikke noen advarsel. Særlig når det er tale om oppsigelse på grunn av manglende arbeidsprestasjoner, kan det vanskelig tenkes å foreligge saklig grunn dersom ikke arbeidstaker er gitt forsvarlig mulighet for å forbedre seg, jf bl a Rt-2001-1362.

Saksøker ble med en dags varsel innkalt til møtet den 25 februar 2014. Han ble innkalt gjennom oppføring i timeboken. Saksøker følte seg i møtet presset til å inngå avtale om å si opp sin stilling. Han er ung og uerfaren, og opplevde møtet som sterkt og brutalt. Han var i et avhengighetsforhold til arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som i siste omgang avgjør hvorvidt han skal gis autorisasjon. Han trodde det beste ville være å erklære seg enig, og si opp selv. En oppsigelse virket uunngåelig, og Zaidi fryktet for at denne bare ville forverre hans situasjon på arbeidsmarkedet.

Det anføres videre at det ikke ble avholdt drøftingsmøte, og at oppsigelsen var formuriktig. Det var allerede før drøftingsmøtet besluttet oppsigelse. Saksøkers kolleger visste allerede dagen før møtet den 25 februar 2014 at saksøker skulle sies opp fra sin stilling. Saksøkte kan ikke høres med at drøftinger ikke ville medført noe. Det vises til SAKs retningslinjer. Det anføres der flere alternative måter å gjennomføre en praksistid på uten at en går til oppsigelse. Tiltakene som kan settes inn, kan f eks være opplæring og ytterligere veiledning.

Det anføres at arbeidsgivers forsøk på å reparere feilene, ved senere å gjennomføre drøftinger og forhandlinger ikke kan tillegges vekt, jf LA-2009-24944.

I rettspraksis er det i forbindelse med saklighetsvurderingen lagt vesentlig vekt på virksomhetens saksbehandling forut for oppsigelsen, jf arbeidsmiljøloven § 15-1. Det vises videre til Fougner, Holo, Kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven side 749.

Det anføres videre at den samlede interessevurdering og reelle hensyn tilsier at oppsigelsen må anses som ugyldig. Oppsigelsen og det forhold at saksøker mister sin praksisplass medfører svært store konsekvenser for ham. Konsekvensene for saksøker er betydelige sett i forhold til byrden for arbeidsgiver ved å la ham fortsette i sitt arbeidsforhold. Det vil ikke by på store utfordringer for arbeidsgiver å fortsette veiledningen av Zaidi. En oppsigelse vil lett bli kjent i hele arbeidslivet. Han vil da lett forbli arbeidsledig i lengre tid. Dette har han allerede erfart. Et alternativ er å starte studiet på nytt. Dette er imidlertid særdeles byrdefullt i forhold til den byrden arbeidsgiver vil bli pålagt ved fortsatt veiledning.

Endelig kreves det erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Saksøker vil på grunn av oppsigelsen, få forlenget sin praksisperiode med minst seks måneder. På grunn av vanskelighetene med å finne ny praksisplass er det overveiende sannsynlig at han vil få forlenget praksisperioden med inntil 12 måneder.

Det anføres videre at han har krav på oppreisning fordi formkravene i arbeidsmiljøloven ikke er fulgt, oppsigelsen ble gitt på en brå og inhuman måte og forholdet kjent på saksøkers arbeidsplass før det ble kjent for saksøkte.

Oppsigelsen og dens begrunnelse har vært krenkende for saksøker, og dette har påført ham både en fysisk og psykisk belastning.

Saksøkerens påstand

 1.    Hordaland fylkeskommune oppsigelse av Syed Mohammad Arib Zaidi av 10 mars 2014 kjennes ugyldig.
 2.    Hordaland fylkeskommune dømmes til innen 14 dager å betale Syed Mohammad Arib Zaidi oppreisning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til 150.000,-kroner.
 3.    Hordaland fylkeskommune dømmes til innen 14 dager å betale Syed Mohammad Arib Zaidi erstatning fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til 100.000,-kroner.
 4.    Syed Mohammad Arib Zaidi tilkjennes sakens omkostninger.

Saksøktes påstandsgrunnlag

Saksøkers situasjon er parallell til et stort og voksende antall utenlandsstudenter. Han må skaffe seg realkompetanse gjennom videre utdanning. Betalt opplæring i produserende stilling i tannhelsetjenesten er ikke realistisk.

Saksøker ble ansatt i en stilling som tannlege. Han ble ikke ansatt i en praksisstilling eller en opplæringsstilling. Saksøker har lisens som gir ham rett til å praktisere som tannlege under veiledning av tannlege med autorisasjon.

Saksøker ble ansatt på prøvetid. Hordaland fylkeskommune var usikker med hensyn til om en skulle foreta ansettelsen av Zaidi. En var imidlertid villig til å gi Zaidi en mulighet. Det forutsettes imidlertid å finne sted en reell vurdering i prøveperioden. Arbeidsgiver har ikke påtatt seg en forpliktelse til å bringe Zaidi frem til autorisasjon som tannlege.

Saken gjelder ikke evaluering av lisensordningen, men oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-6.

Oppsigelsen ble meddelt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Oppsigelsen er begrunnet i arbeidsmiljølovens særskilte vilkår for oppsigelse av prøvetidsansatte, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. I dette tilfelle er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakers manglende faglige dyktighet. Det gjøres for øvrig gjeldende at oppsigelsen under enhver omstendighet er saklig og således også gyldig som oppsigelse vurdert på grunnlag av arbeidsmiljølovens generelle saklighetsstandard, jf arbeidsmiljøloven § 15-7.

Vurdering av faglig dyktighet skal foretas i relasjon til den stilling saksøker var ansatt i, nemlig «mellombels stilling som tannlege». Hordaland fylkeskommune var kjent med at saksøker kun hadde lisens som tannlege. Dette innebar at saksøkte ved ansettelsen påtok seg forpliktelser om veiledning. Zaidi skulle imidlertid være en kollega som ble veiledet. Han skulle ikke behandles som en student. I dette tilfelle måtte Hordaland fylkeskommune konstatere at saksøker, selv etter omfattende veiledning, ikke oppfylte de minimumskrav til faglig dyktighet som er nødvendig for å kunne ha det ansvar og de oppgaver som en tannlegestilling krever.

Det anføres at det er arbeidsgivers og den aktuelle veileders, Anne Sigrid Totlands, vurderinger som er avgjørende. Klinikksjef Totland, overtannlege Råen og fylkestannlege Åsan vurderte saken forut for møtet 25 februar 2014. Domstolen har ikke den nødvendige fagkompetanse til å overprøve deres tannlegefaglige vurderinger. Det materialet som er lagt frem er ikke ment å være fullstendig. Det inneholder imidlertid en eksempelsamling på til dels alvorlige tilfeller av feilbehandling og kompetansesvikt. Øvrige vitner har ikke forutsetninger for å uttale seg om dette da de ikke har total oversikt over situasjonen. Vitnet Asmyhr har foretatt en overflatisk kontroll og konkludert med at dette så greit ut. Han har imidlertid ikke vurdert de mest alvorlige enkelttilfellene. Det stilles videre spørsmål ved vitnets uavhengighet. Det vises til at han er ansatt i Tannlegeforeningen, og kollega av saksøkers prosessfullmektig.

Det anføres at veileder Anne Sigrid Totland i dette tilfelle hadde suveren kompetanse til å vurdere faglig nivå. Det er veileder som vurderer, evaluerer og rapporterer til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Å avbryte veiledningsperioden er ett av alternativene. Ingen har rettskrav på å få fullføre veiledning, og hverken domstol eller forvaltningsorgan kan overprøve veileders vurdering og konklusjon.

Saksøker har anført at arbeidsgivers reelle begrunnelsen for oppsigelse er en personkonflikt og ressurshensyn. Dette bestrides. Saksøkers påstand fremstår som ubegrunnet og konstruert. Dette ble heller ikke anført i drøftingsmøtet eller forhandlingsmøtet, men først i forbindelse med saksanlegget for retten. Det vises også til fylkestannlegens forklaring.

Begrunnelsen for oppsigelsen er manglende faglige kunnskaper og ferdigheter. Zaidis reelle kompetanse ble ikke avdekket før ansettelsen. Ansettelsen er foretatt på bakgrunn av hans eksamensvitnemål og intervju. Fylkeskommunen la til grunn at Zaidi hadde andre faktiske forutsetninger enn det som viste seg å være tilfelle. Det er ikke lett å lese ut av hans eksamensvitnemål at han mangler praktisk trening som tannlege. Tannlegeyrket er et «håndverk». Utførelsen av håndverket må ses i praksis. Prøvetidens formål er nettopp å avklare om den nødvendige realkompetansen er til stede.

Dersom retten vurderer det slik at fylkeskommunen kunne eller burde avdekket Zaidis faktiske kompetanse før ansettelsen, er dette uansett uten rettslig betydning for vurdering av oppsigelse etter prøvetidsvilkårene. Dette gir ikke rett til fortsatt ansettelse. Helsepersonellovens forsvarlighetsstandard etablerer her en ytre ramme.

Hva gjelder omfanget og nivået på veiledningen som ble gitt Zaidi, så har Zaidi i retten gitt en helt annen forklaring om de faktiske forhold enn de øvrige vitnene i saken. Det må etter bevisføringen legges til grunn at Zaidi daglig ble gitt omfattende oppfølging. Han fikk videre tilbud om opplæring i journalføring, bruk av saksbehandlingssystemet Opus og røntgenfotografering. Videre må det legges til grunn at han selv kunne styre antallet pasienter hver dag, samt hvor mye tid som skulle settes av til hver pasient. Han hadde god tid til behandling av hver pasient.

Saksøker mangler 1600 -1700 timer med praktisk/klinisk trening sammenlignet med de kandidatene som uteksamineres ved norske universiteter. Dette tilsvarer ett årsverk med kontinuerlig oppfølging og kontroll. Det er umulig å håndtere eller kompensere for dette i en ordinær produserende tannlegestilling. Veiledningen som skal gis lisenstannlegen er beskrevet som kollegastøtte/vurdering. Det er ikke tale om et lærer/student forhold. Det vises til tilsvaret bilag 4-5.

Det følger av lovforarbeidene at domstolene skal være svært tilbakeholdne med å etterprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurderinger, jf Ot prp nr 50 (1993-94), inntatt i juridisk utdrag side 79. Tilsidesettelse skal kun skje dersom skjønnet har vært uforsvarlig.

Det bestrides å foreligge saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for beslutningen om oppsigelse.

Drøftingsmøte ble avholdt 10 mars 2014. Det må imidlertid legges til grunn at konklusjonen var truffet. Det var ikke mulig å forhandle om hvorvidt saksøkers faglige dyktighet var til stede.

Det var ikke planlagt å gi saksøker oppsigelse i møtet den 25 februar 2014. Det ligger ikke innenfor overtannlegens beslutningsmyndighet å gi oppsigelse. Møtet var av uformell karakter. Man ønsket i møtet å gi saksøker et velment råd. Han fikk også tilbud om tre måneders etterlønn. Referatet ble skrevet etter møtet. Det er positivt uriktig at dette var ferdigskrevet på forhånd. Det vises til vitneforklaringen til overtannlege Råen.

Dersom retten skulle være av den oppfatning at det ikke er gjennomført drøftingsmøte, fører dette likevel ikke til ugyldighet av oppsigelsen. Unnlatelsen av å avholde drøftingsmøte har ikke hatt betydning for beslutningen om å gi oppsigelse. Vesentlige faglige kompetansemangler kan ikke påvirkes gjennom drøftinger. Det vises også til Rt-2003-1071 og LG-2010-61725.

Det bestrides at vilkårene for å tilkjenne erstatning er oppfylt. Hva gjelder oppreisning vises også til at skadeserstatningsloven § 3-5 krever at det er utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Saksøktes påstand

 1.    Hordaland fylkeskommune frifinnes.
 2.    Syed Mohammad Arib Zaidi dømmes til å betale Hordaland fylkeskommune sine saksomkostninger.

Rettens vurdering

Saksøker Syed Mohammad Arib Zaidi var ansatt på prøvetid. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 første ledd:

«Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet».

Det anførte grunnlaget fra arbeidsgivers side er i dette tilfelle manglende faglige dyktighet. Retten må ta stilling til om oppsigelsen av Zaidi er begrunnet i manglende faglig dyktighet. Videre må retten vurdere om det har skjedd en saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for beslutningen om oppsigelse.

Retten legger til grunn at oppsigelse av en arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, må være begrunnet i ett av de forhold som er angitt i arbeidsmiljøloven § 15-6 første ledd. Dersom oppsigelsen har slik begrunnelse, vil den være saklig begrunnet. Arbeidsmiljøloven § 15-6 gir en romsligere adgang til å si opp en ansatt i prøvetiden enn det som ellers gjelder. Dette gjelder kun når oppsigelsen i prøvetiden er begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Dersom oppsigelsen skyldes andre forhold, gjelder de vanlige reglene for oppsigelse, jf arbeidsmiljøloven § 15-6 annet ledd jf § 15-7. Det vises også til Rt-2011-74.

Det følger av Ot prp (1993-94) under punkt 6.4:

«Prøvetidsansattes oppsigelsesvern er i praksis sett på som tilnærmet likt det som gjelder for andre tilsatte. Dette har ført til at mange arbeidsgivere i dag oppfatter prøvetiden som lite reell.

Etter departementets syn er det svært viktig at prøvetidsreglene utformes slik at arbeidsgiver tør å ta sjansen på å tilsette en arbeidstaker som det er noe usikkert om kan utføre arbeidet tilfredsstillende. En mer reell prøvetid vil bl.a kunne redusere misbruket av midlertidig tilsetting og kunne gi unge arbeidstakere en lettere inngang på arbeidsmarkedet.

Arbeidsgiver kan ikke forvente noen idealytelse fra arbeidstaker i prøvetiden, men må kunne kreve at arbeidsytelsen ligger på et gjennomsnittlig nivå. I stillinger med høye kvalifikasjonskrav, må arbeidsgiver kunne forvente en raskere tilpasning til arbeidet enn ellers. Dersom noe sider ved arbeidet er særlig viktige, må det stilles større krav til ytelsen på dette området enn andre områder. F eks er det spesielt viktig at en selger eller kelner takler kundebehandlingen, at en utreder har god skriftlig fremstillingsevne, at en som arbeider i team har gode samarbeidsevner, at en kokk er hygienisk osv.

En forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne stille slike krav, er at arbeidstaker har fått den veiledning eller opplæring i utførelsen av arbeidsoppgavene som anses nødvendig overfor en nytilsatt. Arbeidstaker må få en relevant tilbakemelding på eventuelle feil, slik at vedkommende har en mulighet til å korrigere sin utførelse av arbeidet. En oppsigelse skal således ikke komme som en overraskelse på arbeidstaker.»

Lovforarbeidene inneholder også uttalelser om domstolenes prøvelsesadgang i denne typen saker, samt prøvelsesintensiteten. Det heter bl a:

«Høyesterett har i en dom inntatt i Norsk Retstidende 1977 side 902, gitt uttrykk for at domstolene kan prøve om det er bevismessig dekning for at oppsigelsen bygger på forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare (arbeidstakers dyktighet, pålitelighet, tilpasning til arbeidet o l). Men finner domstolene å kunne bygge på det faktum som virksomheten har lagt til grunn, skal den ikke etterprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av arbeidstakers skikkethet, med mindre den må anses uforsvarlig. Det samme syn på gjeldende rett er også lagt til grunn i senere dommer, bl.a i dom i Hålogaland Lagmannsrett 16 desember 1988».

Ovennevnte rettsoppfatning er også fulgt opp i rettspraksis. Det vises til Rt-2003-1071 hvor det bl a heter:

«Formålet med prøvetiden er å etablere en begrenset tidsperiode hvor arbeidsgiveren skal kunne vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, vedkommendes faglige dyktighet og pålitelighet. Både det forhold at det er utformet særlige bestemmelser om oppsigelse i prøvetiden og formålet med prøvetiden, tilsier at terskelen for oppsigelse i slike tilfeller er noe ikke helt ubetydelig lavere enn det som ellers gjelder. Jeg viser også til at prøvetidsreglene ble gjennomgått på generelt grunnlag i forbindelse med endringer ved lov nr. 2/1995. I Ot.prp..nr.50 (1993-1994) uttales det på side 160 at oppsigelsesadgangen er ment å være noe romsligere i prøvetiden enn ellers. Det er ikke funnet behov for endring av første ledd, mens reglene om rett til å stå i stillingen under behandlingen av tvist om oppsigelsens gyldighet ble endret for å gjøre prøvetiden mer reell.

Det saklige grunnlaget for oppsigelse i prøvetiden etter § 63 må altså knyttes til lovens kriterier, og arbeidsgiver må ved en domstolsbehandling godtgjøre hva oppsigelsen bygger på slik at domstolene kan <<etterprøve arbeidsgiverens vurderinger>>. Umiddelbart kan denne formuleringen oppfattes slik at det domstolene skal prøve i en slik sak, er det skjønn arbeidsgiveren har utvist ved oppsigelsen. Det er imidlertid åpenbart at bestemmelsen på dette punkt ikke kan tas på ordet. Det sentrale ved prøving av oppsigelse i prøvetiden har både forut for arbeidsmiljøloven og etter den vært det faktiske grunnlaget for oppsigelsen; om det er bevismessig dekning for at oppsigelsen bygger på forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Ved gjennomgangen av prøvetidsreglene ved lov nr. 2/1995, som jeg nettopp har nevnt, ble det understreket at domstolene skal være <<svært tilbakeholdne>> med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvorledes arbeidstakeren fungerer i stillingen, så lenge det faktum oppsigelsen bygger på, må anses bevist og relevant. Etter mitt syn må bestemmelsen anvendes på denne måten».

Ovennevnte lovforståelse er også lagt til grunn i Rt-2011-74.

Dette betyr at retten i denne saken kan prøve om den reelle grunnen for oppsigelsen er manglende faglig dyktighet. Hordaland fylkeskommunes skjønnsmessige vurderinger, det vil i realiteten si de konkrete skjønnsmessige vurderingene som veileder Anne Sigrid Totland har gjort vedrørende Zaidis faglige dyktighet som tannlege, må retten imidlertid være svært tilbakeholden med å etterprøve. Disse vurderingene kan kun tilsidesettes dersom skjønnet har vært klart uforsvarlig.

Det faktiske grunnlaget for oppsigelsen må vurderes konkret i forhold til Zaidis stilling som tannlege. Retten legger videre til grunn at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger tilstrekkelig oppsigelsesgrunnlag.

Zaidi forklarte i retten at det var forskjeller med hensyn til det han hadde lært i Polen om journalføring og kravene til journalføring for norske tannleger. Han forklarte videre at han kom i en konflikt med en tannpleier ved tannklinikken pga journalføringen. Han mente også at han fikk for dårlig veiledning ved tannklinikken. Han forklarte at klinikksjef Totland var tilgjengelig for ham tre til fire ganger i uken. Etter nyttår var hun imidlertid kun tilgjengelig to ganger i uken. Han forklarte at Totland var veldig opptatt da hun var ved klinikken, og at det derfor var vanskelig for ham å kommunisere med henne. Han forklarte at han aldri fikk råd og hjelp fra klinikksjefen. Hun hadde dårlig tid og var opptatt med andre pasienter. Den andre tannlegen ved klinikken var heller ikke tilgjengelig for ham, fordi også hun var opptatt med egne pasienter.

Zaidi forklarte videre at han hadde sagt til Totland at han trengte noen som kunne kontrollere arbeidet han utførte. Dette førte imidlertid ikke til at veiledningen ble forbedret. Videre mente Zaidi at han hadde manglende oppfølging fra sekretær. I følge Zaidi oppsto det en konflikt mellom ham og sekretæren som skulle bistå ham, hvilket ledet til at hun sluttet med å bistå ham. Dette førte i følge Zaidi til problemer for ham, fordi han da måtte utføre sekretæroppgavene selv. Han forklarte at han tok dette opp med klinikksjefen.

Zaidis forklaring står i motstrid til både det klinikksjef Totland og øvrige ansatte ved klinikken forklarte vedrørende den veiledningen Zaidi fikk, og det man på klinikken gjorde for å tilrettelegge forholdene for ham, og bistå ham under utførelsen av arbeidsoppgavene. Totland som er klinikkleder ved tannklinikken på Husnes, har 30 års arbeidserfaring som tannlege. Hun har i retten redegjort for hvordan de ved tannklikken innrettet seg for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for saksøker. Hun redegjorde bl a for at Zaidi fikk sitt behandlingsrom for pasienter vegg i vegg med Totlands behandlingsrom. Dette var et bevisst valg, fordi Totland skulle veilede Zaidi. Totland hadde også erfaring med veiledning fra tidligere, da hun tidligere hadde hatt veilederansvar for studenter. Dette var en oppgave hun satte stor pris på. Det å veilede Zaidi var også noe hun var motivert for å gjøre.

Det var Anne Sigrid Totland og overtannlege Margareth Råen som intervjuet Zaidi forut for ansettelsen. Totland fikk et veldig godt inntrykk av Zaidi under intervjuet. Under intervjuet opplyste Zaidi at han var interessert i kirurgi, og at han kunne tenke seg å drive med forskning. På intervjuet opplyste Zaidi videre at han i sommerferiene hadde arbeidet ved en tannlegepraksis i Oslo. Han forklarte også at han kjente til «Opus», data-saksbehandlingsprogrammet som benyttes av tannlegen i forbindelse med journalføring. Totland forklarte at det under intervjuet ikke ble spurt så mye om praksis fra studiet i Polen. De la til grunn at Zaidi var en nyutdannet tannlege som skulle ha ett års praksis med veiledning, og at han hadde noe klinisk erfaring.

Overtannlege Margareth Råen hadde myndighet til å foreta ansettelsen. Hun hadde ikke foretatt ansettelse av lisenstannleger tidligere. Hun var usikker på om de skulle ansette Zaidi, eller om de burde lyse ut stillingen på nytt. Råen konfererte derfor med fylkestannlegen forut for ansettelsen. Fylkestannlegen meldte tilbake at en tidligere hadde ansatt lisenstannleger med god erfaring. Det ble derfor vurdert slik at en trygt kunne ansette Zaidi.

Totland innhentet informasjon om ordningen med veiledning fra SAK forut for at Zaidi tiltrådte stillingen. Etter opplysningene hun fikk, la hun til grunn at Zaidi skulle behandles som en kollega og ikke som en student. Slik hun oppfattet dette betydde det bl a at hun ikke til enhver tid skulle stå over ham, og kontrollere ham under utførelsen av hans arbeid.

Det må videre legges til grunn at Zaidi ble mottatt etter rutinene for mottak av nye tannleger i fylkeskommunen. Dette innebar bl a at Anne Sigrid Totland første arbeidsdag hadde en lang samtale med ham. I samtalen hun hadde med ham, la hun stor vekt på å skape en trygg arbeidssituasjon for ham. Hun sa til ham at det var vanskelig å være nyutdannet. Hun sa til ham at dersom han trengte noen som helst form for hjelp, kunne han når som helst henvende seg til henne.

Totland hadde en arbeidsdag i uken hvor hun arbeidet ved en tannklinikk i Rosendal. Ved fravær fra klinikken på Husnes, ga hun alltid en av de andre tannlegene ved klinikken ansvar for å følge opp og hjelpe Zaidi.

Totland forklarte at Zaidi ofte henvendte seg til henne for å få hjelp. Hun var ofte inne hos ham mens han hadde pasienter, og bisto ham med det praktiske i behandlingen. Dersom hun så noe som hun reagerte på, grep hun inn i behandlingen og ga Zaidi nødvendig veiledning. Videre ba hun ofte Zaidi om å komme inn til henne, under hennes pasientbehandlinger, slik at han kunne lære av henne.

Totland forklarte at hun synes det var viktig å være raus med hensyn til den usikkerhet Zaidi som nyutdannet tannlege følte på. Hun la derfor vekt på å være oppmuntrende og støttende i tilbakemeldingene hun ga ham.

Totland ga tidlig i arbeidsforholdet Zaidi tilbud om at tannpleier kunne gi ham undervisning i Opus systemet og røntgenfotografering. Totland mente at Zaidi ikke tok imot dette tilbudet.

Hun forklarte at hun ofte var inne og kontrollerte journalene Zaidi hadde skrevet. Hun forklarte at han var noe ustrukturert. Hun hadde et møte med ham i slutten av oktober 2013, hvor hun ba ham om å gå gjennom en rekke journaler. Han skulle bruke en helg til å gå gjennom og korrigere. Dette gjorde han, men i følge Totland ble journalføringen likevel ikke helt korrekt.

Totland mente videre at Zaidi var for lite systematisk i pasientbehandlingen. Hun forklarte at hun hver dag snakket med Zaidi om fag. Hun synes imidlertid ikke at Zaidi var helt ærlig med hensyn til hva han kunne, og hva han ikke behersket.

Hva gjelder kvaliteten på det utførte arbeidet reagerte hun overfor Zaidi dersom det hun observerte under hans pasientbehandlinger ikke var tilfredsstillende. Ved slike anledninger ga hun ham konkrete tilbakemeldinger, f eks om at det var for mye spytt rundt fyllingene, og at han måtte holde det tørrere. Hun ga også overfor ham uttrykk for at hun oppfattet at han hadde liten trening i forhold til rotfyllinger. Hun følte imidlertid at Zaidi ikke var ærlig og åpen overfor henne med hensyn til sin realkompetanse. Dersom han hadde vært mer åpen kunne de etter hennes vurdering med mer presisjon ha veiledet ham bedre.

Totland forsto etter hvert at Zaidi hadde mindre klinisk trening enn arbeidsgiver hadde forestilt seg. Hun satte da inn flere tiltak for å følge ham ytterligere opp. Bl a ble det avtalt at en tannlege ved klinikken skulle hjelpe ham med rotfyllinger. Videre ble det avtalt at en tannlege i Etne skulle komme to ganger i måneden for å følge Zaidi ytterligere opp. Dette tiltaket ble kun gjennomført ved en anledning fordi vedkommende tannlege ble alvorlig syk. Da Totland ble klar over hvor stort opplæringsbehov Zaidi hadde, satte hun også av mer tid til egne pasienter, slik at det ble mer tomrom i hennes bøker. Hun kunne da være enda mer tilgjengelig for Zaidi.

Vitneforklaringen til klinikksjef Totland om hvordan veiledningen av Zaidi ble fulgt opp, støttes også av vitneforklaringen til tannhelsesekretær Oddny Elise Vivelid, som arbeidet som sekretær for Zaidi, og assisterte ham hver dag, med unntak av en dag i uken. Denne dagen i uken fikk Zaidi bistand fra en annen sekretær. Vivelid forklarte at Zaidi utførte arbeidet veldig annerledes fra det hun tidligere hadde lært, og fra det hun hadde sett de andre tannlegene gjøre. Dette ledet til at hun spurte Anne Sigrid Totland om rutiner ved tørrlegging, etsing, varighet på alginat (avtrykksmateriale) mv. Av Totland fikk hun beskjed om å notere navn, journalnummer mv, dersom hun i konkrete situasjoner var usikker på om behandlingen som var gitt var riktig.

Hun forklarte videre at hun hver eneste dag, mens hun assisterte Zaidi etter anmodning fra Zaidi, hentet Anne Sigrid Totland. Dette skjedde minst fire ganger hver dag. Årsakene til at hun hentet Totland var f eks at Zaidi trengte hjelp til å vurdere røntgenbilder, stille diagnoser eller utarbeide behandlingsplan for pasientene. I følge Vivelid hjalp også Totland Zaidi under behandlingen av pasienter, f eks ved rotfyllinger. Totland gikk i tillegg uoppfordret inn til Zaidi for å undersøke om han hadde behov for hjelp. Vivelid forklarte at Totland alltid spurte Zaidi om det var noe han ønsket å snakke med henne om før hun gikk.

Dersom ikke Totland var til stede på klikken hentet Vivelid en av de to andre tannlegene inn når Zaidi trengte hjelp. I tilfeller hvor Totland ikke var til stede hadde hun på forhånd informert Vivelid om hvem av de to andre tannlegene som hadde ansvar for å hjelpe Zaidi i hennes fravær.

Vivelid forklarte videre at Zaidi selv bestemte hvor mange pasienter han skulle ha til behandling hver dag, samt hvor mye tid som skulle settes av til den enkelte pasient.

Tannhelsesekretær Randi Merete Tødenes, som arbeidet sammen med Anne Sigrid Totland, assisterte Zaidi den dagen i uken da Vivelid var fraværende. Hun forklarte seg overensstemmende med Totland og Vivelid i retten. Totland ble ofte kalt inn til Zaidi. Også de andre tannlegene ble kalt inn. Totland gikk også uoppfordret inn til Zaidi for å undersøke om han trengte hjelp.

Totland forklarte at hun samtidig som hun iverksatte tiltak for å gi Zaidi ytterligere oppfølging også var opptatt av å gi ham ros, og å oppmuntre ham. Hun forklarte at Zaidi var godt likt blant de ansatte ved tannklinikken. De trengte ham, og ønsket å hjelpe ham til å få den nødvendige kliniske erfaringen.

Totland var imidlertid bekymret, og følte at det var nødvendig å ta affære av hensyn til pasientene. Det legges til grunn at Totland tidlig i november 2013 signaliserte overfor overtannlege Margareth Råen at hun var bekymret hva gjelder Zaidis kompetansenivå. Totland sendte etter dette jevnlig rapporter til Råen om utviklingen til Zaidi. Hun hadde etterhvert en sterk oppfatning om at han hadde mindre klinisk erfaring enn det de hadde lagt til grunn. I samtaler med Zaidi sa hun også direkte til ham at at hun følte han hadde lite trening innenfor flere fagområder.

Vitnet Råen forklarte at Totland uttrykte bekymring med hensyn til Zaidis faglige kompetanse. Dette var knyttet til at pasientbehandlingen ikke var som forventet. Grunnleggende ferdigheter som det å tolke røntgenbilder, legge fyllinger og matriser sviktet. Råen kontaktet derfor fylkestannlege Arne Åsan rundt årsskiftet.

I februar 2014 ble det avholdt et møte mellom fylkestannlege Åsan, overtannlege Råen og klinikkleder Totland. De foretok da en gjennomgang av ca 30 ulike pasientvurderinger hvor klinikkleder hadde fremlagt journaler og røntgenbilder. De konkluderte med at det var betydelig grunnlag for bekymring, og at det var nødvendig å avslutte arbeidsforholdet. Råen forklarte at saksøker hadde grunnleggende mangler i sin utdanning, bl a med hensyn til det å kunne tolke røntgenbilder og stille rett diagnose. Etter hennes vurdering var det et for stort gap mellom det han kunne og det som kreves av en utøvende tannlege. Det var ikke aktuelle tiltak som kunne settes inn ved tannklinikken for å avhjelpe manglene, da han trengte mer utdanning.

Retten har fått seg forelagt en del eksempler på tilfeller av feilvurderinger, feilbehandling, manglende forståelse av grunnleggende behandlingsteknikker, mangler ved journalføringen mv. Det vises til bilag 1 til prosesskriv 13 juni 2014 (dok 20) med underbilag. Retten legger til grunn at det som er fremlagt ikke er uttømmende men eksempler som underbygger Totlands vurdering om mangler i Zaidis faglige dyktighet, som hun har fremlagt for overtannlege og fylkestannlege. De to sistnevnte deler Totlands faglige vurdering. Blant de fremlagte eksempler har retten bl a merket seg underbilag 13. Zaidi ville gi en 13 år gammel gutt time for selv å operere ut en visdomstann. I følge Totland er dette en normal situasjon som det vanligvis ikke skal gjøres noe med. Uansett er det ikke en oppgave for en allmenntannlege, men for en spesialist å operere ut en slik visdomstann. Det er også lagt frem flere eksempler på kariesangrep som ikke ble ordentlig registrert og behandlet. Det er lagt frem eksempel på at det er fjernet for mye tannsubstans, med det resultat at tannen har fått uopprettelig skade, og er tapt. Videre at det er lagt fylling uten grunn på en pasient som ikke hadde behandlingstrengende karies. Pasienten var svært forkjølet. Tannlegen skal da i følge Totland være oppmerksom på at smerter i overkjeven kan skyldes bihulebetennelse. Videre på at Zaidi har gjort forsøk på å fjerne karies uten å lykkes med dette, slik at det etter preparering og fyllingsterapi fortsatt er karies til stede.

Tannklinikken på Husnes har mottatt to klager på behandlingen fra pasienter som Zaidi har hatt til behandling. Tannklinikken har satt inn tiltak, slik at de fleste av pasientene Zaidi har hatt til behandling skal inn til kontroll og revurdering av behandlingen de er gitt.

Etter Totlands vurdering er det ikke tilstrekkelig med veiledning fra arbeidsgiver for å avhjelpe manglene i Zaidis faglige dyktighet. Hun vurderte det slik at han ikke har tilstrekkelig praktisk trening. Dette gjelder innenfor flere fagområder. Etter hennes vurdering har han behov for mye opplæring og praktisk trening. Hun mente det ikke var mulig ved veiledning i løpet av seks til tolv måneder, å løfte ham opp til et faglig nivå som kan gi ham autorisasjon som tannlege i Norge.

Utdanningssjefen i Tannlegeforeningen, Øyvind Asmyhr som for øvrig også selv har lang erfaring som tannlege, og dessuten er sensor ved det Odontologiske fakultetet i Oslo, har fått seg forelagt eksemplene som er fremlagt som bilag til prosesskrivet. Han har riktignok ikke hatt tilgang til originale røntgenbilder eller sett pasientene, slik Anne Sigrid Totland har. Etter gjennomgangen mente han at det ikke var fare for pasient- eller tannhelsen. Han mente feilene som var gjort var mindre alvorlige, og at dette er noe som vil rette seg med mer trening og erfaring. Han mente også å se en progresjon i Zaidis ferdighetsutvikling.

Retten finner det klart sannsynliggjort at oppsigelsen er begrunnet i manglende faglig dyktighet, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. Etter rettens vurdering er det tilstrekkelig bevismessig dekning for de faktiske forhold som har begrunnet oppsigelsen. Retten viser først og fremst til vitneforklaringen til vitnet Totland. Hennes forklaring underbygges også av forklaringene til vitnene Åsan, Råen, Vivelid og Tødenes. Retten kan ikke se at vitnene skulle ha noe motiv for å forklare seg uriktig om forholdene saken gjelder.

Oppsigelsen er etter rettens vurdering utvilsomt begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Etter bevisførselen er det ikke tvil knyttet til det forhold at manglende faglig dyktighet er det reelle oppsigelsesgrunnlaget. Skjønnet som arbeidsgiver har utøvd med hensyn til Zaidis skikkethet, faglige dyktighet, må retten være varsom med å prøve. Gjennomgangen som ble foretatt av Asmyhr fra tannlegeforeningen er av mer overfladisk karakter. Han har ikke fullstendig oversikt over situasjonen, slik Anne Sigrid Totland har. Vitnet er også ansatt i Tannlegeforeningen, som har prosessoppdraget for saksøker. Retten finner derfor ikke at det kan legges avgjørende vekt på hans forklaring, da det fremstår som klart at det skjønnet som er utøvd av Totland er forsvarlig. Grunnlaget for hennes vurdering bygger på observasjoner over lengre tid. Retten tilføyer at retten finner det klart sannsynliggjort at det ikke er tatt utenforliggende hensyn. Det er ikke utøvd et uforsvarlig skjønn. Oppsigelsen er ikke motivert av andre grunner enn arbeidstakers manglende faglige dyktighet.

Saksøker har anført at en personalkonflikt med en tannpleier, samt manglende ressurser til å gi veiledning er den reelle årsaken til oppsigelsen. Zaidi var godt likt og sterkt ønsket ved tannklinikken på Husnes. Det må riktignok legges til grunn at en tannpleier ved klinikken mente at Zaidi hadde tatt for mange hull bort fra boring. Ved klinikken innkalles pasientene med intervaller på to år. Det må legges til grunn at tannpleier tilbød seg å kalibrere seg med Zaidi. Etter Totlands forklaring legger retten til grunn at det kan forekomme uenighet mellom fagfolk om dette. I dette tilfelle var det imidlertid veldig mange tilfeller som var tatt bort fra boring, og det var flere hull som ikke skulle stått til observasjon. Retten finner imidlertid ingen bevismessig forankring for at oppsigelsen skyldes en personalkonflikt.

Retten finner det også klart sannsynliggjort at årsaken til oppsigelsen ikke skyldes ressursmessige hensyn. En avisartikkel som generelt omhandler utfordringene lisenstannlegene møter på arbeidsmarkedet i Norge, manglende ressurser hos arbeidsgiver til opplæring, og at en som følge av dette velger å ikke ansette tannleger med lisens, er etter rettens vurdering ikke et bevis for at oppsigelsen i denne saken var begrunnet i ressursmessige hensyn. Det vises til vitneforklaringen til fylkestannlege Arne Åsan. I dette tilfelle var man noe usikker på om det var riktig å ansette en lisenstannlege. Man valgte imidlertid å gjøre dette. I denne saken ble det nettopp satt av ressurser til veiledning, og veiledning ble gjennomført.

Retten finner heller ikke saksøkers forklaring om manglende veiledning ved Husnes tannklinikk troverdig. Han har på flere andre punkter forklart seg motstridende til øvrige vitner i saken. Det må etter bevisførselen legges til grunn at han ble gitt adekvat veiledning på et nivå som en nyutdannet tannlege. Totland fulgte Zaidi tett opp. Da hun ble oppmerksom på manglene i hans ferdigheter satte hun i verk tiltak for å kunne følge ham ytterligere opp. Det må legges til grunn at han underveis fikk konstruktive tilbakemeldinger både i form av oppmuntrende og støttende tilbakemeldinger for å skape en trygg situasjon rundt ham som nyutdannet tannlege, men også i form av korrigerende tilbakemeldinger i tilfeller hvor Totland ikke var fornøyd med det arbeidet hun så ham utføre. Slik oppfølgingen var, og med de tilbakemeldinger som ble gitt, fremstår ikke Zaidis forklaring om at oppsigelsen kom som en fullstendig overraskelse på ham troverdig. Dette underbygges også av e-post fra Zaidi til prosessfullmektig, advokatfullmektig John Frammer 28 februar 2014, hvor Zaidi opplyser at han en uke før møtet spurte klinikksjefen om han burde søke ny jobb. Han ville neppe ha spurt om dette, dersom det forholdt seg slik som han har forklart at han bare ble gitt oppmuntrende og rosende tilbakemeldinger fra Totland.

Etter rettens vurdering burde fylkeskommunen undersøkt mer konkret hvilke praktiske ferdigheter Zaidi hadde forut for ansettelsen. Av vitnemålet er det imidlertid ikke enkelt å lese at han ikke hadde praktiske ferdigheter. Retten finner imidlertid ikke at denne unnlatelsen kan lede til at oppsigelsen anses som ugyldig. Et moment i den forbindelse er det også at bevisførselen også etterlater et klart inntrykk av at Zaidi overfor Totland var noe tildekkende med hensyn til sine manglende praktiske ferdigheter.

Retten skal etter dette ta stilling til om det er begått saksbehandlingsfeil, og om eventuelle slike skal lede til at oppsigelsen anses som ugyldig. Retten vil for det første knytte noen kommentarer til møtet som ble avholdt 25 februar 2014. Retten finner ikke bevismessig dekning for at Zaidi i møtet ble presset til å si opp sin stilling. Etter forklaringen til Anne Sigrid Totland og Margareth Råen må det legges til grunn at referatet som er fremlagt fra møtet, er skrevet etter at møtet ble avholdt. Også på dette punktet har Zaidi forklart seg motstridende til Totland og Råen. På den annen side er ikke retten i tvil om at Zaidi var i en vanskelig situasjon, og at han på det tidspunktet ikke følte at han hadde noe annet valg enn å si opp sin stilling. Det må legges til grunn at beslutningen om at arbeidsforholdet ikke kunne fortsette, i realiteten var truffet før møtet. Det var imidlertid ikke planlagt å gi Zaidi noen oppsigelse i dette møtet. Fylkestannlegen var ikke til stede i møtet, og det er han som har myndigheten til å gi oppsigelse. I møtet ønsket arbeidsgiver å gi Zaidi et tilbud om selv og si opp sin stilling, samt at han skulle få motta tre måneders etterlønn, slik at han også skulle slippe belastningen som en oppsigelse fra arbeidsgiver innebærer.

Ovennevnte møte resulterte i at Zaidi først sa opp stillingen. Han trakk senere oppsigelsen tilbake, og ble da meddelt oppsigelse av arbeidsgiver. Det ble innkalt til drøftingsmøte, og dette ble avholdt 10 mars 2014. Saksøker har anført at oppsigelsen er ugyldig fordi det ikke ble avholdt drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven. I dette tilfelle ble det avholdt formelt drøftingsmøte. Konklusjonen var imidlertid allerede truffet. Saksøkte har anført at det ikke var mulig med forhandlinger om hvorvidt den tilstrekkelige faglige dyktigheten var til stede. Retten legger til grunn at unnlatelse av drøfting ikke medfører ugyldighet, men er et moment ved vurderingen av om oppsigelsen er saklig begrunnet. Det vises til Rt-2003-1071. Regelen er en viktig saksbehandlingsregel som skal gi mulighet for å finne en løsning før forholdene låser seg. Dersom drøfting kunne vært gjennomført – men likevel er unnlatt – vil domstolene lett komme til at oppsigelsen er usaklig. Er det på den annen side klart at feilen ikke kan ha hatt betydning for arbeidsgivers beslutning kan det ses bort fra den. Arbeidsgiver har imidlertid bevisbyrden for at eventuelle feil ikke har betydning for beslutningen. I dette tilfelle var oppsigelsen begrunnet i manglende faglig dyktighet. Med saksøkers manglende realkompetanse er det vanskelig å se at det var noe som kunne være gjenstand for å drøfte. Retten finner det dermed helt klart at eventuelt manglende drøftingsmøte uansett ikke har hatt betydning for arbeidsgivers beslutning om oppsigelse. Anførselen om ugyldighet på dette grunnlaget kan derfor ikke føre frem.

Saksøker har anført at en videre interessevurdering og reelle hensyn tilsier at oppsigelsen må anses som ugyldig. Det er vist til at oppsigelsen medfører store konsekvenser for saksøker, og at konsekvensene for saksøker er betydelige sett i forhold til byrden for arbeidsgiver ved å la ham fortsette i sitt arbeidsforhold. Saken gjelder oppsigelse i prøvetiden som følge av manglende faglig dyktighet. Retten kan ikke se at det foreligger grunnlag for å tilsidesette oppsigelsen på det anførte grunnlaget, når vilkårene for oppsigelse er oppfylt etter arbeidsmiljøloven § 15-6. Lovgiver har tatt et bevisst valg om at det i prøvetiden skal være noe romsligere adgang til oppsigelse enn ellers. Dersom oppsigelsesvernet i denne perioden gjøres sterkere kan det lede til at det vil gjøre det enda vanskeligere for utsatte grupper, herunder lisenstannleger å få arbeid.

Sakskostnader

Saksøkte har etter dette vunnet saken. Hovedregelen er da at en har krav på å få dekket sine nødvendige sakskostnader med saksanlegget fra motparten, jf tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.

Retten har vurdert om saksøker helt eller delvis skal fritas fra kostnadsansvaret etter unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Det er momentene som er angitt i bokstav c) som særlig har relevans i denne saken. Retten viser til at saken åpenbart har stor velferdsmessig betydning for saksøker, og at styrkeforholdet mellom partene også kan tilsi et slikt fritak. Dette kan imidlertid ikke alene begrunne et unntak fra hovedregelen. Etter § 20-2 tredje ledd kreves det i tillegg at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita den tapende part for kostnadsansvaret. I dette tilfelle kan ikke retten se at det foreligger slike tungtveiende grunner. Retten har ikke tatt stilling til spørsmål av prinsipiell karakter, men kun spørsmålet om gyldigheten av den konkrete oppsigelsen av saksøker i prøvetiden. Saken har heller ikke budt på tvil. Retten finner ikke at det i denne saken foreligger tungtveiende grunner som tilsier at saksøker kan fritas fra kostnadsansvaret.

Saksøktes prosessfullmektig har fremlagt kostnadsoppgave. Det er fremsatt krav om å få dekket 208.305,- kroner i sakskostnader. Av dette utgjør salær til prosessfullmektigen 199.000,- kroner. Til sammenligning har advokatfullmektig Frammer krevd sin part tilkjent 135.000,- kroner i sakskostnader. Av dette utgjør salær til prosessfullmektigen eksklusiv merverdiavgift 89.600,- kroner. Det fremgår av salæroppgavene at saksøktes prosessfullmektig har krevd seg tilkjent salær for 99,5 timers arbeid med saken. Saksøkers prosessfullmektig har krevd seg tilkjent salær for 64 timers arbeid med saken.

Advokatfullmektig Frammer har ikke tatt til motmæle mot kravet. Retten skal imidlertid fastsette salæret. Advokat Valen er blitt orientert om at det kan være aktuelt for retten å overveie å sette ned salæret. Advokat Valen er gitt anledning til å uttale seg til dette, jf tvisteloven § 20-5 femte ledd. Advokat Valen har avgitt uttalelse til retten ved brev 31 oktober 2014.

Etter opplysningene gitt av advokat Valen, legger retten til grunn at salærkravet er basert på løpende timeregnskap og detaljerte timelister. Noe av forskjellen mellom oppgitt timeforbruk hos prosessfullmektigene, kan kanskje også forklares med at ansatte advokater i organisasjoner ol, ikke fører timelister på samme måten som frittstående advokater som skal benytte timelistene som grunnlag for ekstern fakturering. Retten mener saksøktes krav er noe høyt. Under tvil finner retten likevel at dette kan godtas. Avgjørende for vurderingen er at saksøktes prosessfullmektig har stått for den vesentligste delen av saksforberedelsen og det vesentligste av det faktiske avgjørelsesgrunnlaget, herunder tilrettelegging av et betydelig journalmateriale. Saksøktes prosessfullmektig har også stått for innhenting og klargjøring av informasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, herunder om ordningen med veiledet praksis. Forholdene tatt i betraktning er retten under tvil kommet til at salærkravet ikke er høyere enn at det ut fra betydningen av saken var rimelig å pådra. Retten godkjenner etter dette salærkravet til prosessfullmektigen på 199.000,- kroner. Det er dessuten fremsatt krav om å få erstattet 9.305,- kroner som gjelder utgifter til reise og hotell for saksøktes vitner. Dette godkjennes. De samlede kostnadene som saksøker dømmes til å erstatte saksøkte fastsettes etter dette til 208.305,- kroner.

Dommen er enstemmig.

 

DOMSSLUTNING

 1.    Hordaland fylkeskommune frifinnes.
 2.    Syed Mohammad Arib Zaidi dømmes til å betale 208.305,- –

tohundreogåttetusentrehundreogfem – kroner i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune. Oppfyllelsesfristen er senest innen 2 – to – uker etter at dommen er forkynt.

Retten hevet

Marianne Bergflødt

Kjell Sagstad                                                                                          Lene Holm Grasdal

 

NTF tapte saken enstemmig i Lagmannsretten, med noen utdrag nevnt her:
I likhet med tingretten finner heller ikke lagmannsretten at det er begått saksbehandlingsfeil som kan lede til at oppsigelsen anses som ugyldig.
Hordaland fylkeskommune har vunnet saken, og skal tilkjennes erstatning for sakskostnader kr. 141 913

 

   

Instans

Gulating lagmannsrett - Dom

Dato

2015-09-16

Publisert

LG-2015-9837

Stikkord

Arbeidsrett. Midlertidig ansettelse. Arbeidsmiljøloven § 15-6.

Sammendrag

Midlertidig ansettelse som lisenstannlege. Lagmannsretten fant det faktum arbeidsgiver bygde oppsigelsen på - manglende faglig dyktighet - bevist og relevant. Forsiktighet med overprøving av skjønnet. Det forelå heller ikke saksbehandlingsfeil som kunne føre til ugyldighet.

Henvisninger: Arbeidsmiljøloven (2005) §15-6

Saksgang

Bergen tingrett TBERG-2014-65613 - Gulating lagmannsrett LG-2015-9837 (15-009837ASD-GULA/AVD2).

Parter

A (advokat Rune Selbo) mot Hordaland fylkeskommune (advokat Svein Aage Valen).

Forfatter

Lagdommer Ellen Midtgaard, lagdommer Rune Voll, ekstraordinær lagdommer Bjørn Solbakken. Meddommere: rådgiver Tone Kjersti Berge, organisasjonsmedarbeider Kine Bratli Dale.

Henvisninger i teksten

Forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits (2008) §3 | Skadeserstatningsloven (1969) §3-5 |Helsepersonelloven (1999) §49 | Arbeidsmiljøloven (2005) §14-9, §15-1, §17-3 | Tvisteloven (2005) §20-2

Saken gjelder gyldighet av oppsigelse gitt i prøvetid og krav om oppreisningserstatning.

Bergen tingrett avsa 7. november 2014 dom med slik slutning:

1.

Hordaland fylkeskommune frifinnes.

 

2.

A dømmes til å betale 208.305,- - tohundreogåttetusentrehundreogfem - kroner i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune. Oppfyllelsesfristen er senest innen 2 - to - uker etter at dommen er forkynt.

A har rettidig anket dommen til lagmannsretten.

Ankeforhandling fant sted i Gulating lagmannsrett sine lokaler i Bergen 19.-21. august 2015. Ankende part møtte med prosessfullmektig. For ankemotparten møtte fylkestannlege Arne Torstein Åsan med prosessfullmektig. Lagmannsretten hørte 7 vitner og ett sakkyndig vitne. Det vises til rettsboken for så vidt gjelder forhandlingene. Saken fremstår i det vesentlige på samme måte for lagmannsretten som for tingretten.

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens redegjørelse for sakens faktum slik denne fremkommer innledningsvis i dommen. Det er derfor tilstrekkelig her, for oversiktens skyld, å gjengi det som fremkommer på side 2 til side 4:

Saksøker, A, er utdannet tannlege fra et polsk universitet (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecine). A ble tildelt lisens som tannlege av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (heretter forkortet til SAK) den 30 august 2013.

Av lisensen fremgår følgende vilkår:

«1.

Lisensen gjøres gjeldende for arbeid under veiledning av autorisert tannlege.

 

2.

Lisensen gjøres gjeldende fra og med 30. august 2013 til og med 30. august 2015.»

Lisens gis med hjemmel i helsepersonelloven § 49. Lisensen gir rett til å bruke tittel som tannlege, og dessuten å utøve yrket på vilkår som angitt ovenfor. Det fremgår av SAKs generelle retningslinjer for veiledet praksis:

«Formål med praksis er at kandidaten skal godtgjøre at han eller hun har nødvendig kyndighet for å kunne arbeide som tannlege i Norge. Dette vil si at kandidaten etter gjennomført praksis må inneha kunnskaper og ferdigheter på samme nivå som en nyutdannet tannlege med norsk utdanning for å få autorisasjon».

Det fremgår videre av retningslinjene at veiledet praksis skal inngå som en integrert del av det odontologiske arbeidsfellesskapet på praksisstedet.

Det fremgår av publikasjonen «Informasjon til veiledere», som var tilgjengelig på SAK sin hjemmeside høsten 2013:

«Søkeren er ikke en student, men en kollega, med varierende arbeidserfaring som tannlege».

Den 6 september 2013 ble A ansatt i stilling som tannlege med lisens i Hordaland fylkeskommune. Det følger av brev til A fra Hordaland fylkeskommune 6 september 2013:

«Med dette kan vi melda at du er mellombels tilsett i 100% stilling som tannlege med lisens i Hordaland fylkeskommune, tenestestad f.t. Sør tannhelsedistrikt, X tannklinikk.

Tiltredingsdato blir å avtale med overtannlege/klinikksjef.

Stillinga vil bli omgjort til fast stilling dersom du innan 1 år etter tiltredingsdatoen legg fram norsk autorisasjon som tannlege.

Dei 6 første månadane blir rekna som prøvetid».

Tannlege og klinikksjef B ved X tannklinikk tok på seg oppgaven som veileder for A, jf vilkårene for lisens.

Det er inngått en standard arbeidsavtale, datert 21 september 2013. Tiltredelsestidspunktet var der satt til 1 oktober 2013. Det fremgår videre av arbeidsavtalen at det var tale om en midlertidig stilling med ett års varighet. Opphørstidspunktet var satt til 30 september 2014.

A tiltrådte stillingen i henhold til arbeidsavtalen. Han fikk veiledning av klinikksjef B. Partene er uenige om omfanget og kvaliteten på veiledningen som ble gitt.

Den 25 februar 2014 ble det avholdt et møte mellom A, B og overtannlege Margareth Råen i Tannhelsedistrikt Sør. Det foreligger et referat fra møtet datert 25 februar 2014, og som er undertegnet av de tre som var til stede:

«Referat fra møte ang. avslutning av arbeidsforhold med A

På grunn av manglande faglege kunnskaper og ferdigheter hos tannlege A har vi sett oss nødt til å avslutte arbeidsforholdet etter 5 mnd av prøvetiden.

A har akseptert dette og valgt å si opp sin stilling selv frå 25.02.14 med 3 mnd etterlønn uten arbeidsplikt. Lønn ut mai-2014».

Det foreligger også et udatert brev fra A til Hordaland fylkeskommune med slik ordlyd:

«Jeg sier herved opp min stilling som tannlege fra og med 25.02.2014».

Ved udatert skriv trakk A oppsigelsen tilbake. Det fremgår av e-post fra A til hans prosessfullmektig, advokatfullmektig John Frammer, 28 februar 2014, mottatt av Hordaland fylkeskommune 3 mars 2014:

«Jeg vil med dette brevet påpeke at jeg har følt meg presset til å skrive under min egen oppsigelse. Jeg fikk ingen skriftlig beskjed om innkallelse til møte som fant sted den 25.02.14. Jeg hadde ingen tillitsvalgte med under møte og jeg var ikke forberedt på mine egne rettigheter. Dere ga meg to valg, der jeg følte at jeg måtte ta en beslutning på stedet, og dere ga meg heller ikke tid til å tenke grundig gjennom hvilken beslutning jeg tok. Jeg mener at det ikke foreligger et saklig grunnlag for min oppsigelse/avskjed. Jeg har ikke blitt informert om noen mangel på mine faglige kunnskaper, hverken muntlig eller skriftlig. En uke før møtet tok sted spurte jeg også klinikksjefen om jeg burde søke etter ny jobb, der klinikksjefen nektet for at jeg trengte å gjøre det.

Det har heller ikke blitt gjort noen tiltak i forhold til de mangelfulle kliniske egenskapene dere mener at jeg har. De små feilene som dere mener at jeg har gjort er på grunn av lite klinisk erfaring og på grunn av at jeg er nyutdannet.

Jeg reagerer sterkt på at jeg har fått avskjed på dagen, og at dere ikke har gjort noen tiltak eller forberedt meg på at jeg ligger i fare for å bli sagt opp. Jeg mener deres behandling mot meg strider mot lovgivningen. Dere har ikke gitt meg nok veiledning på jobb, dere har ikke sagt ifra på forhånd om hva møtet skal dreie seg om, presset meg til å skrive min egen oppsigelse, ikke fortalt meg om mine rettigheter, ikke hatt tilbud om tillitsvalgt tilstede og dere har brutt deres plikter som arbeidsgivere. Jeg vil også påpeke at taushetsplikten i forhold til min oppsigelse/avskjed har blitt brutt.

Jeg har kontaktet den norske tannlegeforeningen, og har fått en advokat som skal følge opp saken.

Jeg trekker min oppsigelse tilbake og krever å fortsette på min stilling som tannlege på X tannklinikk i Hordaland fylkeskommune snarest mulig».

Arbeidsgiver innkalte etter dette til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Drøftingsmøte ble avholdt 10 mars 2014. A ble deretter meddelt oppsigelse.

Den 26 mars 2014 ble det gjennomført forhandlingsmøte, jf arbeidsmiljøloven § 17-3.

Det ble ikke oppnådd enighet og saksøkers prosessfullmektig sendte søksmålsvarsel 27 mars 2014.

Under saksforberedelsen begjærte ankende part gjeninntreden i stillingen. Ved avgjørelse av 8. juli 2014 ble begjæringen ikke tatt til følge.

Ankende part, A, har i hovedsak anført:

For så vidt gjelder det rettslige utgangspunkt er ankende part enig i den fremstilling som er gitt av tingretten på side 11 til side 13. Det understrekes at ankemotparten har bevisbyrden, og at det stilles strenge krav til forsvarlig saksbehandling. Likeledes stilles det strenge krav til bevis for den veiledning som hevdes å være gitt.

Ved vurderingen av arbeidsmiljøloven § 15-6 tas det utgangspunkt i arbeidsavtalen. Denne, sammen med stillingens art og karakter, danner grunnlaget for hvilke krav som kan stilles.

Det gjøres gjeldende at ankemotparten ikke foretok nødvendige og tilstrekkelige undersøkelser før ansettelse. Det ble heller ikke foretatt kartlegging av ankende parts faglige nivå hverken før ansettelse, eller etter at han ble ansatt. Drøftinger ble ikke gjennomført før beslutning om oppsigelse ble tatt. Sammenholdt med den rimelighetsvurderingen som skal foretas, tilsier dette at saksbehandlingsreglene er tilsidesatt og at oppsigelsen må kjennes ugyldig.

Subsidiært gjøres det gjeldende at ankemotparten ikke har godtgjort at oppsigelsen bygger på manglende faglig dyktighet.

Ansettelsesprosessen lider av en rekke svakheter. Det foreligger ikke referat fra intervjuet med ankende part. Heller ikke foreligger det dokumentasjon for kartlegging av ankende parts faglige nivå eller omfanget av den kliniske praksis han hadde. Referanse for praksis ble heller ikke undersøkt. For så vidt gjelder spørsmål om hva en kan forvente av en lisenstannlege, kunne undersøkelser vært gjort hos SAK, Barkvoll eller Asmyhr. Dette er heller ikke gjort. Det hevdes nå at dette var en feilansettelse, og at ankende part ikke ville vært ansatt dersom en hadde visst det en vet i dag om ankende parts begrensede kliniske praksis. Spørsmålet er hvem som bør bære risikoen for denne feilansettelsen.

Først når praksisperioden er over har lisenstannlegen et faglig nivå som en nyutdannet norsk tannlege. De generelle retningslinjene for lisenstannleger forutsetter at tannlegen arbeider under veiledning, og at pasientgrunnlaget skal være tilpasset lisenstannlegens nivå. Kartlegging av faglig nivå må derfor foretas før lisenstannlegen får egne pasienter. Ankende part ble ikke fulgt opp på forsvarlig måte. Han ble tvert imot satt opp med egne pasienter med en gang.

Det er sannsynliggjort at rutinene ikke var på plass. Det foreligger ikke dokumentasjon for at formaliserte rutiner, som f eks evalueringssamtaler, var fulgt. Det foreligger heller ikke dokumentasjon for hva slags opplæring ankende part fikk. B, som hadde ansvaret for det arbeidet ankende part utførte, var bare til stede på klinikken 69 av 95 dager.

Ankende part er ansatt i midlertidig stilling. I praksisstilling, jf § 14-9 [første ledd bokstav] c, kan det ikke stilles store forventninger om et høyt faglig nivå. Det tilbakevises at ankende part har underkommunisert den praktiske trening han hadde fra Polen. Spørsmålet er om ankende part lå under det nivået en kunne forvente av en lisenstannlege fra dette universitetet i Polen. Det foreligger 2 skriftlige klager, men ingen klager til pasientklagenemnda.

Gjennom kurs og kyndig veiledning har han nå oppnådd å få autorisasjon.

Oppsigelsen kom som en overraskelse på ankende part.

De 60 kasus som er fremlagt, gjelder i hovedsak unøyaktigheter i journalføring og diskutable kariesvurderinger. Det kan ikke tillegges vekt at det sakkyndige vitnet, Asmyhr, har tilknytning til tannlegeforeningen. Med støtte i i den sakkyndiges vurdering, gjøres det gjeldende at de kasus som er fremlagt ligger godt innenfor forventet forsvarlighetsnivå.

Ankende part skal ikke vurderes på nivå med en tannlege med autorisasjon. Ankemotparten har, gjennom fylkestannlege Åsans uttalelser til Bergens Tidende, erkjent at de hverken hadde økonomi eller ressurser til å ansette lisenstannleger.

I tillegg er oppsigelsen litt farget av tannpleiers irritasjon over at ankende parts vurderinger ikke stemte overens med hennes. Det gjøres gjeldende at trykk fra tannpleier etter hvert har blitt så stort at det var vanskelig å finne tid og ressurser til å ivareta ankende part på forsvarlig måte.

Det foreligger grove mangler ved oppsigelsesprosessen. Ankende part var innkalt til møte alene uten tillitsvalgt og uten at det forelå noen agenda for møtet. Han fikk ikke anledning til å vurdere eller kommentere det materialet som ligger til grunn for oppsigelsen. Det foreligger et kort referat fra møtet som i realiteten var en oppsigelse. Ankende part ble ikke gitt annet valg enn å si opp sin stilling.

Det gjøres gjeldende at alene på grunn av prosessen rundt oppsigelsen er kravene til saklighet grovt tilsidesatt.

Ankemotparten har et samfunnsansvar for oppfølging av det systemet staten har lagt opp til for lisenstannleger. Interesseavveiingen må føre til at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Forholdene rundt oppsigelsen og den måten opplysninger om saken har tilflytt andre, tilsier at det bør tilkjennes oppreisningserstatning.

Det er nedlagt slik påstand:

1.

Hordaland fylkeskommunes oppsigelse av A av 10. mars 2014 kjennes ugyldig.

 

2.

Hordaland fylkeskommune dømmes til å betale A oppreisning fastsatt etter lagmansrettens skjønn, oppad begrenset til NOK 150.000,-

 

3.

Hordaland fylkeskommune dømmes til å betale sakskostnader for begge rettsinstanser til A.

Ankemotparten, Hordaland fylkeskommune, har i hovedsak anført:

Utvidet adgang til oppsigelse i prøvetiden er et unntak fra lovens hovedregel. Lovens ordning er en erkjennelse av at det det er vanskelig å vite på forhånd om vedkommende er rette person for en stilling. Denne saken er midt i kjernen av prøvetidsbestemmelsens formål.

På tiden for ansettelsen var det ikke almen kunnskap om innholdet i et slikt kommersielt utdanningsløp som ankende part hadde gjennomført.

Det var en tannlegestilling som skulle besettes. Det ble lagt til grunn at en mastergrad fra polsk universitet nogenlunde tilsvarte den norske utdannelsen. Inntrykket fra vitnemålet underbygget at ankende part hadde en del klinisk praksis. Han ga selv uttrykk for at han hadde hatt praktisk trening under studiet. Ankemotparten hadde noe erfaring med lisenstannleger som gjennomførte praksisåret med veiledning. Det kan være store individuelle forskjeller. Utgangspunktet er at det må foretas en konkret vurdering med grunnlag i det arbeidet ankende part gjorde.

Forutsetningen for ansettelsen sviktet da det ble avdekket at ankende part ikke hadde det faglige nivå som forutsettes for den stillingen han var ansatt i.

Det er ikke riktig, som hevdet av den ankende part, at ansvaret for det arbeid lisenstannlegen utøver ligger hos veileder. Yrket utøves på samme vilkår som helsepersonell med tilsvarende godkjenning i Norge. Det er vist til Forskrift om autorisasjon, lisens osv, § 3.

Kartlegging av kompetansen skjer ved de observasjoner veilederen gjør gjennom det arbeidet lisenstannlegen utfører. Veiledningen inngår som en integrert del av et arbeidsfellesskap. Gjennom SAK fikk B vite at lisenstannlege skulle arbeide som tannlege.

Oppsigelsen skjedde som følge av at det ikke var grunnlag for å få ankende part opp på det forventede nivå. At ankende part nå har fått autorisasjon gjennom et prosjekt i regi av NAV, kan ikke tillegges betydning i forhold til de faglige vurderinger som ble gjort.

Ved vurdering av oppsigelse etter § 15-6 foreligger romsligere adgang til oppsigelse enn ellers. Arbeidsgiver må godtgjøre de faktiske forhold vurderingen bygger på.

Det gjøres gjeldende at oppsigelsen ikke er begrunnet i andre omstendigheter enn det faglige.

Ved bedømming av den faglige dyktighet, må det tas utgangspunkt i arbeidsavtalen. Ankende part var ansatt som tannlege, nyutdannet og med begrenset praktisk erfaring. Han skulle arbeide under veiledning. Det må ses hen til stillingens art og karakter.

Det gjøres gjeldende at han ble satt til å utføre ordinære oppgaver som en nyutdannet tannlege enkelt skal kunne beherske.

Ankende part mente selv at det ikke var begrensninger i hans kompetanse. Ifølge hans egen forklaring opplevde han aldri tilfeller hvor han ikke fikk hjelp når han hadde behov for det. Han fikk kontinuerlig oppfølging og bistand. Manglende faglig dyktighet skyldtes ikke manglende veiledning.

Ankende part fikk fortløpende tilbakemeldinger på det arbeidet han utførte. Allerede i oktober/november gjennomførte B en gjennomgang av journalføringer hvor det ble påpekt en rekke mangler. På tross av dette, gjorde han seg ikke nytte av tannpleiers tilbud om opplæring. Fra begynnelsen av desember ble det besluttet forsterket oppfølging og pålegg om røntgendokumentasjon.

Ankende part hadde ikke noen vanskelig eller hektisk portefølje. Det var mye tid avsatt til hver pasient som var tilpasset hans behov og egne ønsker.

Det gjøres gjeldende at tilbakemeldingen i februar måned ikke kom overraskende på ham. Like forut for dette hadde han spurt B om han burde søke ny jobb.

Det rettslige utgangspunkt er at domstolen ikke har den nødvendige fagkompetanse til å overprøve de faglige vurderinger.

Det foreligger omfattende vitneforklaringer fra beslutningstakerne. Det gjøres gjeldende at vitneforklaringen fra det sakkyndige vitnet, Asmyhr, var ufullstendig, uklar og distansert. Han har selv ikke foretatt umiddelbar observasjon. Hans forklaring kan ikke tillegges avgjørende betydning. Heller ikke kan det legges avgjørende vekt på vitneforklaringen til C. Den avgjørende vurderingen ligger hos veilederen, som er tillagt kompetanse til å vurdere faglig nivå. Ingen, hverken domstol eller forvaltningsorgan, kan overprøve veileders vurdering og konklusjon.

Det er ikke gjennomført drøftingsmøte før avgjørelsen var truffet. Møtet med ankende part ble avholdt med tanke på å få en «myk» avslutning. Drøftinger kunne ikke føre til et annet resultat enn oppsigelse. Grunnlaget for oppsigelsen bygget på faglig vurdering hvor ankende part ikke kunne bidra.

Manglende drøftingsmøte får bare betydning hvor det under møtet kan frembringes opplysninger som kan tillegges betydning. Vesentlige faglige kompetansemangler kan ikke påvirkes gjennom drøftinger. Det forelå ingen reelle alternativ.

Til ankende parts ugyldighetspåstand anføres at det gjelder en midlertidig ansettelse. Stillingen eksisterer ikke lenger og gjeninntreden er avgjort ved avgjørelse som ikke er påanket.

Oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 forutsetter forsett eller grov uaktsomhet. Skyldkravet er ikke oppfylt.

Det er ikke grunnlag for oppreisningserstatning.

Det er nedlagt slik påstand:

1.

Anken forkastes.

 

2.

A dømmes til å betale Hordanand fylkeskommunes saksomkostninger for Gulating lagmannsrett.

[Lagmannsretten bemerker:]

Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten og kan i det alt vesentlige slutte seg til tingrettens vurderinger.

Lagmannsretten viser til tingrettens redegjørelse for det rettslige utgangspunkt ved oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-6 første ledd, begrunnet i manglende faglig dyktighet. Det er her tilstrekkelig å vise til Rt-2003-1071 og Rt-2011-74 hvor det uttales at terskelen for oppsigelse i prøvetiden er «noe - ikke helt ubetydelig - lavere enn det som ellers gjelder». Når det gjelder domstolenes prøvelsesintensitet ved oppsigelse i prøvetid, heter det at domstolene må vise tilbakeholdenhet med å overprøve «arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvorledes arbeidstakeren fungerer i stillingen, så lenge det faktum oppsigelsen bygger på, må anses bevist og relevant».

Lagmannsretten er enig med tingretten i at det faktiske grunnlaget for oppsigelsen må vurderes konkret i forhold til ankende parts stilling som tannlege. Han var del av et arbeidsfellesskap bestående av tannlegesekretærer, tannpleier og tannleger, og under veiledning av klinikksjef B.

Både B, tannpleier D og tannlegesekretær E har forklart seg om ankende parts faglige dyktighet, om veiledningen B ga ham og den hjelp han ellers fikk.

Kort tid etter ansettelsen, ble B klar over at ankende part ikke holdt det faglige nivået hun hadde forutsatt. Det legges til grunn at hun fulgte med på journalføringen og det arbeidet han utførte. Hun oppdaget mangler både ved journalføring og pasientbehandlingen. Etter ca en måned gjennomgikk hun 28 journaler med ham i opplæringsøyemed. I samme periode formidlet hun bekymring til overtannlege Råen. Veiledningen ble styrket. Etter at tannpleieren uttrykte bekymring, bl a i e post til B 2. desember 2013, ble oppfølgning og veiledning ytterligere styrket ved at ankende part måtte ta røntgen av alle fyllinger han la.

I februar 2014 ble det avholdt et møte mellom fylkestannlege Åsan, overtannlege Råen og klinikkleder B i Nordheimsund i forbindelse med et kurs de deltok i. De foretok en gjennomgang av ca 30 ulike pasientvurderinger hvor klinikkleder hadde fremlagt journaler og røntgenbilder. De konkluderte med at det var betydelig grunnlag for bekymring, og at det var nødvendig å avslutte arbeidsforholdet.

B har forklart seg om håndverksmessig usikkerhet, mangelfullhet i fingerferdighet og hull i den kunnskapen han burde besitte om viktig teori. I tillegg har hun forklart seg om manglende evne til å stille diagnose. Som eksempler har hun nevnt at karies ikke ble fjernet før fylling ble lagt og at karies ikke ble registrert. Han lærte seg ikke å beherske journalsystemet på klinikken og benyttet seg ikke av tilbud om opplæring fra tannpleier.

Bs observasjoner styrkes av forklaringer fra tannpleier og tannlegesekretær. Tannpleier har forklart at B fulgte ham så tett opp etter at hun hadde uttrykt sin bekymring, at hun i realiteten ikke arbeidet med ankende part etter 2. desember 2013.

Tannlegesekretær E har forklart at ankende part var usikker og fomlende i behandlingen. Hun mente det sviktet på helt basale ting, som at han ikke brukte spyttsug og bomull der dette var nødvendig. Hun tok forholdet opp med B, som ba henne enten om å hente henne under behandlingen, eller notere vedkommende journalnummer. D mente at hun hentet hjelp daglig, og at B tok kontakt hver ettermiddag for å undersøke om det var behov for oppfølgning.

I motsetning til det ankende part forklarte for tingretten, har han for lagmannsretten forklart at han alltid fikk hjelp når han ba om det.

Mot dette står forklaring fra det sakkyndige vitnet, utdanningssjef i Den norske Tannlegeforening, Øyvind Asmyhr og tannlege C, som mener de feil som er gjort ligger innenfor en forsvarlighetsmargin.

Tannlege C, som var vikarierende veileder for ankende part, har en annen oppfatning enn B og de øvrige vitnene. Sammenholdt med det øvrige bevismateriale, kan hennes oppfatning ikke endre den totale bevisvurdering.

Asmyhr har foretatt en vurdering av et antall kasus som er fremlagt til belysning av forskjellige feil begått av ankende part i ansettelsesperioden. Han har ikke foretatt observasjoner. Hans vurdering av det fremlagte rokker etter lagmannsrettens mening ikke ved de vurderinger som er gjort av de fagfolk som fulgte ankende part i det daglige over en periode på nærmere fem måneder. Det er for øvrig tilstrekkelig å vise til tingrettens vurdering som lagmannsretten slutter seg til.

Lagmannsretten legger betydelig vekt på veileders vurdering, som støttes av tannpleier og tannlegesekretær.

Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at arbeidsgiver feilaktig la til grunn at ankende part hadde mer klinisk praksis fra studiet i Polen enn det som viste seg å være tilfelle. Både B og overtannlege Margareth Råen har forklart at de forventet en tannlege med omtrent samme faglige nivå som en nyutdannet tannlege med utdannelse fra Norge. Lagmannsretten legger ikke avgjørende vekt på de forventninger arbeidsgiver hadde ved ansettelsen. Manglende faglig dyktighet er begrunnet i flere forhold, ikke bare manglende praksis fra studiet i Polen. Etter bevisførselen er det sannsynliggjort at ankende part heller ikke hadde et forsvarlig faglig nivå etter fem måneders praksis ved klinikken. Når saken ligger slik an, finner lagmannsretten ikke grunn til å gå nærmere inn på hva som i utgangspunktet kunne kreves av en tannlege med den utdanningen ankende part hadde. Lagmannsretten kommer derfor ikke nærmere inn på de ulike synspunkter som gjør seg gjeldende for lisenstannleger.

På bakgrunn av de forklaringer som er gitt om opplæring og veiledning, finner lagmannsretten ikke grunn til å legge avgjørende vekt på at det ikke foreligger dokumentasjon for møter, opplæring og liknende som ankende part har etterlyst. Lagmannsretten er også på dette punkt enig med tingretten i at ankende part fikk adekvat veiledning på et nivå som en nyutdannet tannlege. B fulgte ham tett opp.

Lagmannsretten legger heller ikke avgjørende vekt på at ankende part nå har fått autorisasjon, etter et opplegg i regi av NAV.

Etter dette finner lagmannsretten det klart sannsynliggjort at oppsigelsen er begrunnet i manglende faglig dyktighet, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. Det er etter lagmannsrettens vurdering tilstrekkelig bevismessig dekning for de faktiske forhold som har begrunnet oppsigelsen. Oppsigelsen er utvilsomt begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Skjønnet som arbeidsgiver har utøvd med hensyn til skikkethet og faglig dyktighet, må lagmannsretten være tilbakeholden med å etterprøve. Vurderingene kan bare tilsidesettes dersom skjønnet har vært klart uforsvarlig, noe lagmannsretten finner ikke å være tilfelle.

I likhet med tingretten finner heller ikke lagmannsretten at det er begått saksbehandlingsfeil som kan lede til at oppsigelsen anses som ugyldig.

Også på dette punkt slutter lagmannsretten seg fullt ut til tingrettens vurderinger og rettslige konklusjoner. Det er for dette punkts vedkommende tilstrekkelig å vise til tingrettens dom som samsvarer med lagmannsrettens syn.

Ankende parts anførsel om statens samfunnsansvar kan heller ikke føre til en endret interessevurdering.

Etter dette blir anken å forkaste.

Hordaland fylkeskommune har vunnet saken, og skal tilkjennes erstatning for sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak for ankende parts erstatningsansvar.

Advokat Valen har krevd seg tilkjent 140 500 kroner i salær. I tillegg kommer utlegg på 1 413 kroner. Salærkravet godtas og legges til grunn for dommen.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning

Anken forkastes.

A dømmes til å betale 141 913 - etthundreogførtientusennihundreogtretten - kroner i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune innen 2 - to - uker fra forkynnelse av dommen.

 

Under overskriften "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet" har NTFs sekretariat et lengre innlegg i NTFs Tidende 2016; 126 nr 2 s 158 flg. Innlegget er så tendensiøst og subjektivt at det krever et motsvar.
HORDALAND FYLKESKOMMUNE 150x90

Under overskriften "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet" har NTFs sekretariat et lengre innlegg i NTFs Tidende 2016; 126  nr 2 s 158 flg.  Innlegget er så tendensiøst og subjektivt at det krever et motsvar.

Manglende faglig dyktighet – konkret vurdering

Hordaland fylkeskommune ansatte i september 2013 en nyutdannet tannlege med eksamen fra det polske universitetet Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecine. Utdanningen gir ikke grunnlag for norsk autorisasjon, men søkeren hadde fått midlertidig lisens fra Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK). Ansettelse ble gjort med en avtalt prøvetid på 6 måneder.

Den prøvetidsansatte tannlegen ble oppsagt i prøvetiden.

Hordaland fylkeskommune fant at den prøvetidsansatte manglet den faglige dyktighet som var nødvendig. Dette var basert på en konkret faglig vurdering foretatt av en meget erfaren klinikksjef med nærmere 30 års klinisk erfaring. De faglige vurderingene ble forut for oppsigelsen forelagt for både overtannlegen i distriktet og fylkestannlegen som begge tiltrådte vurderingene.

Det følger av arbeidsmiljølovens § 15-6 at oppsigelse av arbeidstaker ansatt på prøvetid må begrunnes i "arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet".  Det er fastslått gjennom flere høyesterettsavgjørelser at terskelen for oppsigelse i prøvetid er – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder.

Enstemmige rettsavgjørelser.

Den oppsagte prøvetidsansatte tannlegen reiste sak for domstolene for å få kjent oppsigelsen ugyldig. Han tapte imidlertid fullstendig i både tingrett og lagmannsrett. I begge instanser var dommene enstemmige, dvs at også de arbeidslivskyndige meddommere oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene var enige i at oppsigelsen var gyldig.  Den oppsagte tannlegen ble også dømt til å erstatte arbeidsgivers saksomkostninger fullt ut for både tingrett og lagmannsrett. Saken ble anket til Høyesterett. Den oppsagte lisenstannlegen argumenterte i anken til Høyesterett tungt for at saken hadde stor prinsipiell betydning for alle utenlandske tannlegestudenter og norske studenter i utlandet og deres rettsstilling i arbeidslivet som "lisenstannleger uten autorisasjon".  Dette var argumenter som falt på steingrunn og Høyesterett avviste anken med den begrunnelse at den ikke hadde noen prinsipiell betydning utenfor den foreliggende sak og at det heller ikke var andre grunner til at saken ble behandlet av Høyesterett.

Tannlegeforeningens sekretariat har i sin redegjørelse fremsatt en rekke påstander som er bestridt av arbeidsgiver.  De samme påstandene var gjenstand for omfattende bevisførsel i retten. NTFs sekretariat var imidlertid ikke selv til stede i noen av rettssakene. Fremstillingen fremstår derfor først og fremst som en uforståelig repetisjon av argumentasjon som er grundig tilbakevist av samtlige tre rettsinstanser som har behandlet saken. 

For å gi et riktig og fullstendig bilde av hva saken handlet om og hva som var grunnlaget for domstolenes vurderinger kan det derfor være fornuftig å ta utgangspunkt i det hendelsesforløp som domstolene selv fant bevist.

Gulating lagmannsrett konkluderte på grunnlag av flere dagers bevisførsel med at retten fant det "klart sannsynliggjort at oppsigelsen er begrunnet i manglende faglig dyktighet… Oppsigelsen er utvilsomt begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare". Konkret ble det lagt til grunn at den prøvetidsansatte tannlegen hadde store mangler i sin håndverksmessige kompetanse, mangelfull fingerferdighet, hull i teoretisk kunnskap, manglende kompetanse til å stille diagnoser samt manglende evne til å dokumentere både registrering og utført behandling i journal.  

Lagmannsretten sa seg for øvrig enig med de vurderinger Bergen tingrett hadde foretatt. I tingrettens dom fremgår det blant annet at "retten finner det også klart sannsynliggjort at årsaken til oppsigelsen ikke skyldes ressursmessige hensyn.  I denne saken ble det nettopp satt av ressurser til veiledning og veiledning ble gjennomført". Det er derfor direkte feilaktig når NTF hevder at arbeidsgiver ikke oppfylte sin veilednings- og opplæringsplikt. Påstanden om at utfallet av saken skyldes høye omsetningskrav og høyt arbeidspress for alle på klinikken er fullstendig grunnløs og klart tilbakevist av domstolene.

Partene var uenige på en rekke punkter i saken og på flere punkter stod ord mot ord. I denne forbindelse kan det være grunn til å nevne at retten uttrykkelig bemerket at den "..heller ikke [fant] saksøkers forklaring om manglende veiledning ved X tannklinikk troverdig. Realiteten er derfor at lisenstannlegen rett og slett ikke er blitt trodd på sentrale tvistepunkter.

Det er for øvrig grovt misvisende når NTF opplyser at dommen åpner for at en arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker uten krav til skriftlig dokumentasjon. For det første er det mange eksempler på oppsigelser hvor det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon. Norske domstoler har fri bevisvurdering og i mange saker vil det bare foreligge vitneobservasjoner som kan bekreftes gjennom muntlige forklaringer i retten. I denne saken forelå det imidlertid en omfattende dokumentasjon i form av journaler, røntgenbilder og andre skriftlige nedtegnelser. Dette materialet var en del av domstolens avgjørelsesgrunnlag. Dette var fullt leselig og masterkopiene ble sågar oversendt til arbeidstakers advokat slik at han kunne gjennomgå og vurdere disse sammen med sin part og sakkyndige vitner.

NTF påpeker at det ikke foreligger klager eller bekymringsmeldinger til tilsynsmyndighetene fra pasienter eller andre. Det er korrekt, men det antas at NTF ikke med dette mener å antyde at terskelen for oppsigelse i prøvetid på grunn av manglene faglig dyktighet er sammenfallende med at det må foreligge klage eller innrapportering til Helsetilsynet.

I innlegget fra NTF påstås det feilaktig at domstolene "har sett bort fra vitneforklaringer fra andre tannleger".  Det faktiske forhold er imidlertid at både tingretten og lagmannsretten vurderte forklaringene uten at de fant grunnlag for å legge vekt på innholdet i forklaringene. Når det gjelder NTFs egen utdanningssjef som avga forklaring uttalte tingretten at gjennomgangen han foretok "var av mer overfladisk karakter", han hadde ikke "fullstendig oversikt over situasjonen slik [klinikksjefen] har". Retten fant derfor ikke grunnlag for å bygge på hans forklaring.  Lagmannsretten sluttet seg til denne vurdering. Etter å ha hørt vitneførselen i retten er dette en konklusjon som ikke kom overraskende på arbeidsgiver. 

Tannlegeutdanning uten reell klinisk praksis

At den oppsagte lisenstannlegen hadde store mangler i sine tannlegefaglige ferdigheter fremstår ikke så overraskende på bakgrunn av det han selv opplyste under saksforberedelsen.  I stevningen ble det f.eks opplyst at det polske studiet ikke inneholder tilstrekkelig praktisk trening – og den praksis som er definert på vitnemål "er kun å assistere". Dette ble imidlertid kraftig underkommunisert i ansettelsesintervjuet og lagmannsretten la også til grunn at "arbeidsgiver feilaktig la til grunn at ankende part hadde mer klinisk praksis fra studiet i Polen enn det som viste seg å være tilfellet".

Det faktiske forhold i denne saken er at den oppsagte lisenstannlegen manglet minst et års praktisk/klinisk utdannelse sammenlignet med en kandidat utdannet ved de norske odontologiske fakultetene. Konsekvensene av NTFs sterke engasjement i saken er at utenlandsstudenter med minimal klinisk erfaring skal kunne ta ordinær lønnet ansettelse i offentlige tannklinikker med et pasientgrunnlag som hovedsakelig har rettskrav på tannhelsehjelp. Dette er selvfølgelig verken faglig, ressursmessig, pasientsikkerhetsmessig, praktisk eller utdanningspolitisk mulig. Dekan Pål Barkvoll ved det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo avga vitneforklaring i både tingretten og lagmannsretten. Han understreket sterkt at norske myndigheter kaster blår i øynene på studenter som gis finansiering til å ta en ufullstendig utdanning ved kommersielt tilpassede studieopplegg hvor det ikke foreligger opplegg for den kliniske del av studiet. Basert på erfaringene fra denne saken er det vanskelig å være uenig med Barkvoll på dette punkt.

Hva nå?

Den rettskraftige dommen fra Gulating lagmannsrett er fullt ut i samsvar med elementære arbeidsrettslige regler. Rettsikkerheten for nyutdannede tannleger er selvsagt ikke truet som følge av denne avgjørelsen. Lagmannsrettens dom fastslår utelukkende at den lisenstannlegen som hadde reist søksmålet manglet den faglige dyktighet som var en forutsetning for å inneha stillingen han var ansatt i - verken mer eller mindre. Den norske tannlegeforening har brukt mange hundre tusener av foreningens midler til å få dette ettertrykkelig dokumentert gjennom en rettskraftig dom. Noen vil kanskje mene at både foreningens rådgivning og bruk av midler kunne vært bedre anvendt til beste for så vel det aktuelle medlem som utenlandsstudenter generelt. Etter å tapt med dunder og brak i tre rettsinstanser kunne man derfor kanskje forventet en litt større grad av selvkritikk enn det NTFs sekretariat utviser.

Saken er først og fremst en illustrasjon på en svært uheldig utdanningspolitikk og en uklok studiefinansieringsordning. Det er fullt forståelig at NTF engasjerer seg i slike saker. Det er imidlertid svært vanskelig å forstå NTFs valg av virkemidler. Dette er ikke en sak som kan løses ved bruk av domstolene og arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler. I stedet for å rettferdiggjøre egne vurderinger og bruk av foreningens midler til å føre håpløse søksmål for domstolene burde NTF derfor heller arbeide for at man for fremtiden unngår at norske studenter gis en ufullstendig utdannelse ved kommersielle utenlandske studiesteder - i hvert fall inntil det foreligger et forsvarlig og fullverdig løp for den praktisk kliniske utdanningen.  Denne helt sentrale kliniske grunnutdanningen kan ikke ivaretas gjennom kollegaveiledning i ordinære tannlegestillinger i det offentlige helsevesen.

Arne Åsan, Fylkestannlege og Hordaland fylkeskommunes partsrepresentant

Svein Aage Valen, Advokat(H) og prosessfullmektig for Hordaland fylkeskommune

 

Her er noen av Tingrettens og Lagmannsrettens vurderinger av de påstander som NTFs advokater, Zaidi og vitnet Asmyhr kom med i rettene; de to siste under eds ansvar: Konklusjoner på historier og argumenter som Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett ikke fant troverdig eller som rettene ikke kunne legge avgjørende vekt på. I Tidende 2016/2 skriver NTFs sekretariat: "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet": Artikkelen er et angrep på Norsk rettsvesen generelt og på de medlemmer som vil ha fram sannheten, spesielt. Det synes underlig at Hovedstyrene 2015 og 2016 skal identifisere seg med sekretariatets framstilling om egen innsats.

Her er noen av Tingrettens og Lagmannsrettens vurderinger av de påstander som NTFs advokater, Zaidi og vitnet Asmyhr kom med i rettene; de to siste under eds ansvar: Konklusjoner på historier og argumenter som Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett ikke fant troverdig eller som rettene ikke kunne legge avgjørende vekt på. I Tidende 2016/2 skriver NTFs sekretariat: "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet": Artikkelen er et angrep på Norsk rettsvesen generelt og på de medlemmer som vil ha fram sannheten, spesielt. Det synes underlig at Hovedstyrene 2015 og 2016 skal identifisere seg med sekretariatets framstilling om egen innsats.

Lagmannsretten:

 • Oppsigelsen skjedde som følge av at det ikke var grunnlag for å få ankende part opp på det forventede nivå. At ankende part nå har fått autorisasjon gjennom et prosjekt i regi av NAV, kan ikke tillegges betydning i forhold til de faglige vurderinger som ble gjort.
 • Manglende faglig dyktighet er begrunnet i flere forhold, ikke bare manglende praksis fra studiet i Polen. Etter bevisførselen er det sannsynliggjort at ankende part heller ikke hadde et forsvarlig faglig nivå etter fem måneders praksis ved klinikken
 • Lagmannsretten finner ikke holdepunkter for at det ved oppsigelsen er tatt, eller lagt vekt på utenforliggende hensyn. Det vises til tingrettens vurdering som lagmannsretten er enig i.
 • Lagmannsretten finner ikke bevismessig dekning for at den påståtte personalkonflikten med tannpleier, ressursmessige hensyn eller en kombinasjon av disse forhold har vært den reelle årsaken til oppsigelsen.
 • Hordaland fylkeskommune har vunnet saken, og skal tilkjennes erstatning for sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak for ankende parts erstatningsansvar.

  Tingretten:

 • Gjennomgangen som ble foretatt av Asmyhr fra tannlegeforeningen er av mer overfladisk karakter. Han har ikke fullstendig oversikt over situasjonen, slik Anne Sigrid Totland har. Vitnet er også ansatt i Tannlegeforeningen, som har prosessoppdraget for saksøker. Retten finner derfor ikke at det kan legges avgjørende vekt på hans forklaring, da det fremstår som klart at det skjønnet som er utøvd av Totland er forsvarlig. Grunnlaget for hennes vurdering bygger på observasjoner over lengre tid.
 • Retten tilføyer at retten finner det klart sannsynliggjort at det ikke er tatt utenforliggende hensyn.
 • Det er ikke utøvd et uforsvarlig skjønn. Oppsigelsen er ikke motivert av andre grunner enn arbeidstakers manglende faglige dyktighet
 • Retten finner imidlertid ingen bevismessig forankring for at oppsigelsen skyldes en personalkonflikt.
 • Retten finner det også klart sannsynliggjort at årsaken til oppsigelsen ikke skyldes ressursmessige hensyn.
 • Retten finner heller ikke saksøkers forklaring om manglende veiledning ved Husnes tannklinikk troverdig. Et moment i den forbindelse er det også at bevisførselen også etterlater et klart inntrykk av at Zaidi overfor Totland var noe tildekkende med hensyn til sine manglende praktiske ferdigheter.
 • Retten legger til grunn at unnlatelse av drøfting ikke medfører ugyldighet, men er et moment ved vurderingen av om oppsigelsen er saklig begrunnet. Det vises til Rt-2003-1071. Med saksøkers manglende realkompetanse er det vanskelig å se at det var noe som kunne være gjenstand for å drøfte
 • Retten har ikke tatt stilling til spørsmål av prinsipiell karakter, men kun spørsmålet om gyldigheten av den konkrete oppsigelsen av saksøker i prøvetiden.
 • Saken har heller ikke budt på tvil.
Denne artikkelen ble publisert i NTFs Tidende #2, 18.februar 2016, og artikkelen er underskrevet "NTFs sekretariat", hvilket i prinsippet må tolkes om "engasjerte jurister i NTF's sekretariat". Den er i sin form og innhold svært så spesiell:
Fylkestannlegen i Hordaland og Høyesterettsadvokat Svein Aage Valen har et knusende tilsvar i det påfølgende Tidende #3: 17.mars 2016: "Innlegget er så tendensiøst og subjektivt at det krever et motsvar." De 2 forfatterne plukker artikkelen fra advokatene i NTF i fillebiter. Den bør nesten leses samtidig...:-)
 Denne artikkelen ble publisert i NTFs Tidende #2, 18.februar 2016, og artikkelen er underskrevet "NTFs sekretariat", hvilket i prinsippet må tolkes om "engasjerte jurister i NTF's sekretariat".

Artikkelen er i sin form så spesiell at undertegnede redaktør av Focus vil knytte noen kommentarer til den:

På NTFs Representantskap i 28.november 2015 leste daværende visepresident Arnt Einar Andersen opp en redegjørelse fra Hovedstyret om NTFs syn på rettstvisten med Hordaland Fylkeskommune om oppsigelse av en Lisenstannlege, en rettstvist der NTF tapte enstemmig i alle rettsinstanser, inkludert Høyesteretts ankeutvalg. Flere representanter reagerte på redegjørelsen, og reaksjonen kom også til meg. Jeg varslet Hordaland Fylkeskommune om dette tidlig i januar 2016, og basert på de føringer som ligger i NTFs vedtekter og konsultasjon med 2 tidligere ordførere i Representantskapet, ba jeg om utskrift og/eller opptak av innlegget. Jeg mente Hovedstyret ikke hadde grunn til å skjule noe, men fikk avslag på innsyn gjennom et aggressivt brev undertegnet Camilla fra Hovedstyret 2016. <br>Så skjedde det utrolige: Denne artikkelen; "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet", er nærmest ordrett det som ble lagt fram for NTFs Representantskap i Nov.2015 - og nå er det undertegnet "NTFs sekretariat".

Artikkelen ble ikke forevist motparten, Fylkestannlegen i Hordaland, slik at vedkommende kunne replisere i samme nummer av Tidende. Istedet skriver NTFs sekretariat at de helst ser at alle glemmer denne saken.
Fylkestannlegen i Hordaland og Høyesterettsadvokat Svein Aage Valen har et knusende tilsvar i det påfølgende Tidende #3: 17.mars 2016: "Innlegget er så tendensiøst og subjektivt at det krever et motsvar." De 2 forfatterne plukker artikkelen fra advokatene i NTF i fillebiter. Men tenk : DER har NTFs sekretariat en "replikk" på en halv side:

Dere finner det meste om saken på tannhjulets Bibliotek, søk "Lisenstannlegesaken"

Mvh Redaktør Focus,
Tannlege MNTF Kaare Mathiesen, 

Gulating lagmannsrett har nylig avsagt dom vedrørende gyldigheten av en oppsigelse i prøvetid av en offentlig ansatt tannlege med lisens etter helsepersonelloven § 49. Høyesterett avviste anken, og dommen er dermed rettskraftig. Under følger en redegjørelse for det prinsipielle grunnlaget for NTFs engasjement i saken. Dommen gir etter NTFs oppfatning grunn til bekymring for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet.

 

 1. Generelt om juridisk bistand til NTFs medlemmer i enkeltsaker.

Medlemskontingenten i NTF dekker kostnadene ved juridisk bistand til medlemmer i om lag 2 000 juridiske enkeltsaker per år. Arbeidsrett har alltid vært et av kjerneområdene for juridisk bistand i både offentlig og privat sektor. Tilbudet om juridisk rådgivning og bistand til NTFs medlemmer er beskrevet på www.tannlegeforeningen.no un­der «jus og arbeidsliv».

NTFs advokater bistår hvert år medlemmer i både privat og offentlig sektor i et betydelig antall arbeidskonflikter, herunder oppsigelsessaker. Det vil i slike saker alltid bli forsøkt å finne minnelige løsninger. Medlemmer kan etter en konkret vurdering også få advokatbistand eller økonomisk stønad fra NTFs rettshjelpsordning i forbindelse med rettssaker, der det anses nødvendig etter en arbeidsrettslig vurdering.

NTF er en arbeidstakerforening i offentlig sektor, og bistår alltid arbeidstaker i en arbeidskonflikt med arbeidsgiver, uavhengig av om arbeidstaker i den konkrete saken er tannlege, klinikksjef, overtannlege eller fylkestannlege. Dette er en sentral oppgave for enhver arbeidstakerforening. Dette betyr selvsagt ikke at NTF som organisasjon er part i slike saker.

I den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunen part på arbeidsgiversiden. De har personalavdelinger og juridisk støtteapparat som forventes å bistå alle tannleger i lederstillinger når de representerer arbeidsgiver i en arbeidskonflikt med en arbeidstaker. Den store forskjellen i styrkeforholdet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakeren er årsaken til at NTF i offentlig sektor er en arbeidstakerforening.

Advokater har taushetsplikt. NTFs advokater kan derfor ikke kommentere innholdet i konkrete enkeltsaker. I likhet med andre advokater har NTFs advokater også krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter de forfekter for sine klienter og de interesser klientene har.

På prinsipielt grunnlag vil NTF derfor aldri kommentere eller begrunne bistand overfor enkeltmedlemmer offentlig. NTF kan imidlertid kommentere en rettskraftig dom, og de mulige konsekvensene av denne.

 

 

 1. Hva innebærer den konkrete dommen, og hva innebærer den ikke?

NTF var prosessfullmektig for arbeidstaker i tingretten. Arbeidstaker var representert av ekstern advokat i ankesaken.

Høyesterett la til grunn at saken ikke hadde betydning utenfor den foreliggende sak, og at heller ikke andre forhold tilsa at saken ble fremmet for Høyesterett.

Dommen innebærer at oppsigelsen var saklig og gyldig i denne konkrete saken. Retten legger til grunn at lisenstannlegen, i februar 2014, hadde et lavere faglig nivå enn arbeidsgiver hadde grunn til å forvente på det tidspunktet.

Dommen gir ikke grunnlag for å hevde at tannlegen er en «fare for pasientsikkerheten», slik enkelte kolleger tilsynelatende hevder. Det er Helsetilsynet som tar stilling til denne typen svært alvorlige påstander. Tannlegen har nå autorisasjon.

Dommen gir heller ikke grunnlag for å hevde at fylkeskommunen som arbeidsgiver har «gjort alt riktig» under ansettelsesforholdet eller i oppsigelses-prosessen, se om dette under pkt. 3 nedenfor.

 

3.Hva er bakgrunnen for NTFs engasjement i den konkrete saken?
NTF mener at lagmannsrettens dom er feil. Følgende arbeidsrettslige forhold har vært ansett viktig å få avklart, på vegne av NTFs medlemmer:

 1. Dommen ser bort fra forskjellen på lisens og autorisasjon, jf hpl §§ 48 og 49.

Dommen ser bort fra at arbeidsgiver feilaktig forventet at en tannlege med lisens har omtrent samme faglige kvalifikasjoner som en tannlege med autorisasjon.

Dette til tross for at tannlegen var ansatt i en midlertidig opplæringsstilling, nettopp på grunn av mindre erfaring og følgelig et lavere faglig nivå enn en tannlege med autorisasjon.

Dommen ser også bort fra at noen EU-land stiller krav til et praksisår – «turnustjeneste» – før nyutdannede tannleger kan få innvilget autorisasjon. Tannleger utdannet i disse landene, og som mangler slik praksis fra utdanningslandet, får derfor midlertidig lisens som tannlege i Norge. Først etter ett år med veiledet klinisk praksis kan disse forventes å være på samme faglige nivå som en nyutdannet tannlege med utdanning fra Norge.

 1. Dommen ser bort fra manglende dokumentasjon og forsvarlig saksbehandling.

Arbeidsgiver har bevisbyrden og må dokumentere et saklig oppsigelses-grunnlag etter arbeidsmiljøloven.

Dommen legger til grunn at det faktiske grunnlaget for oppsigelsen er bevist og relevant, til tross for fullstendig mangel på skriftlig dokumentasjon under hele ansettelsesforholdet, også i oppsigelsesprosessen. Det er ingen dokumentasjon for opplæring og veiledning, og ingen skriftlige advarsler eller tilbakemeldinger om hva arbeidstaker skulle ha gjort annerledes.

Etter NTFs vurdering var arbeidsmiljølovens formkrav og lovbestemte krav til skriftlig dokumentasjon og forsvarlig saksbehandling derfor ikke oppfylt.

Kravene til forsvarlig saksbehandling gir nettopp en sikkerhet for at arbeidstaker og domstolen skal kunne etterprøve det faktiske grunnlaget for arbeidsgivers vurderinger.

 1. Dommen stiller for lave krav til arbeidsgivers veilednings- og opplæringsplikt.

NTF mener det må stilles høyere krav til forsvarlig veiledning og opplæring fra arbeidsgiver overfor en tannlege med lisens, ikke minst når arbeidsgiver er en av de største fylkeskommunene i landet.

Systemsvikt fra fylkeskommunen, høye omsetningskrav og høyt arbeidspress for alle på klinikken, fremstår som en sterkt medvirkende årsak til utfallet i saken. Fylkeskommunen, som arbeidsgiver, kunne enkelt ha tilrettelagt for veiledning ved å redusere kravet til behandling av betalende pasienter. Det er ikke bestridt at klinikksjefen isolert sett veiledet etter beste evne, disse forholdene tatt i betraktning.

 

 1. Hva med pasientsikkerheten? NTF er selvsagt opptatt av pasientsikkerhet. Uenighet om tannlegefaglige vurderinger er imidlertid ikke uvanlig, og også tilfellet i denne saken.

Arbeidsgivers svært alvorlige påstander om uforsvarlig pasientbehandling er ikke dokumentert ved fullstendige journaler og lesbare røntgenbilder.

Det foreligger ingen klager eller bekymringsmeldinger hverken fra kolleger eller pasienter til tilsynsmyndig-hetene eller Norsk pasientskadeerstatning. Det understrekes i den forbindelse at alle tannleger har varslingsplikt til Helsetilsynet dersom de blir kjent med forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet, f. eks. alvorlig feilbehandling eller kompetansesvikt, jf. helsepersonelloven § 17.

Arbeidsgiver mener faglig svikt ikke trenger å dokumenteres skriftlig og at det heller ikke er mulig å dokumentere faglig svikt skriftlig. Dette til tross for at helsetilsynet har mulighet til å frata tannleger autorisasjonen kun basert på skriftlig saksbehandling.

NTF reagerer også sterkt på at det i dommen legges til grunn at en tannpleier og en tannhelsesekretær er kompetente til å vurdere en tannleges faglige nivå, i strid med helsepersonelloven § 4 tredje ledd hvor det heter:

«Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.»

Det er videre sett bort fra vitneforklaringer fra andre tannleger, bl.a. fra en kollega som var veileder i klinikksjefens fravær, om at feilene ikke var av en slik karakter at det var fare for pasientsikkerheten eller tannhelsen.

 

 1. Konsekvensene av dommen for NTFs medlemmer

Etter NTFs vurdering gir dommen grunn til bekymring for våre medlemmers rettssikkerhet, spesielt for nyutdannede tannleger. NTFs prinsipielle og arbeidsrettslige vurderinger av lagmannsrettens dom er uendret.

Høyesterett deler dessverre ikke NTFs oppfatning av at saken er prinsipiell. På den annen side innebærer det at de rettslige prinsippene Høyesterett tidligere har slått fast, fortsatt gjelder.

En lagmannsrettsdom har begrenset rettskildeverdi. Det er imidlertid bekymringsfullt dersom dommen bidrar til en lavere terskel for oppsigelse i prøvetid.

NTF vil i sin rådgivning til medlemmene gjøre sitt ytterste for å forebygge at dommen blir brukt som argument for at arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker uten krav til skriftlig dokumentasjon og forsvarlig saksbehandling ved å fremheve de krav som følger av arbeidsmiljøloven om forsvarlig saks-behandling, og de prinsipper som er slått fast av Høyesterett i tidligere saker.

Uavhengig av utfallet i denne saken er det grunn til å understreke at det er enhver arbeidsgivers ansvar å sette seg inn i elementær arbeidsrett og grunnleggende regler for god personalpolitikk. Alle nyutdannede tannleger, uavhengig av om de er utdannet i Norge eller EU-området, fortjener å bli møtt av et arbeidsliv preget av respekt og forståelse, både for det de kan, og for det som må læres.

Å bli en kompetent og dyktig tannlege tar tid. Dette forutsetter erfaringsbasert læring i trygge rammer, hvor hovedvekten er på pasientsikkerhet og faglig utvikling. Ingen er tjent med en brutalisering av tannlegebransjen, hvor nyutdannede tannleger møtes med et urealistisk tidspress og krav om høy omsetning.

Tannlegeyrket er i kontinuerlig utvikling, og forutsetter livslang læring. Ingen tannleger vil noensinne være ferdig utlært. Dette er også grunnen til at NTFs representantskap har vedtatt et krav om at en etterlever bestemmelsene om obligatorisk etterutdanning for å være medlem av foreningen

 1. Avsluttende kommentarer

En oppsigelsessak er en av de mest traumatiske livshendelsene et menneske kan utsettes for. Dette er viktig å ta i betraktning for alle NTFs medlemmer som mener de er i en posisjon til å spre rykter om en kollega. NTFs etiske regler har oppmerksomhet rettet mot dette når det innledningsvis i kapittelet om tannlegens forhold til kolleger og medarbeidere står at: «En tannlege bør støtte og hjelpe sine kolleger og medarbeidere». Følgende er også tatt inn i regelverkets §§ 10 og 11:

«Utover kommunikasjonen med pasienten, må en tannlege bare uttale seg om en kollegas arbeid eller vurderinger på oppfordring fra NTFs organer eller offentlige tilsynsmyndigheter. Tilgang til kollegas journal bør foreligge. Tannlegen bør forsikre seg om at kollegaen først har hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning».

«Faglig uenighet mellom tannleger bør holdes på et saklig plan og så langt som mulig behandles kolleger i mellom. Faglig uenighet må ikke bringes frem for offentligheten på en måte som kan være egnet til å skade kolleger og/eller standens anseelse.»

NTF minner også om arbeidsgivers taushetsplikt i personalsaker. I offentlig sektor er dette en generell plikt både for forvaltningsorganet og den enkelte tjenestemann, som plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold.

Arbeidsgiver har videre en generell plikt til å behandle ømtålige personopplysninger på en forsvarlig måte, slik at den enkelte ikke lider unødig skade. Selv om det i en konkret situasjon eventuelt ikke foreligger taushetsplikt, har arbeidsgiver en aktsomhetsplikt og et særlig ansvar for at opplysninger som gis muntlig, ikke presenteres på en skjev eller ufullstendig måte.

NTFs bistand og ressursbruk i den konkrete saken er vurdert og behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for juridisk bistand, og er forankret i NTFs hovedstyre.

På NTFs representantskap 2015 ble det på oppfordring fra én representant redegjort for det prinsipielle grunnlaget for NTFs engasjement i denne saken. Det var ingen merknader til redegjørelsen fra de tilstedeværende representantene fra NTFs lokalforeninger eller andre medlemmer som var til stede på representantskapet.

NTF har ikke tidligere omtalt bakgrunnen for foreningens engasjement i saken, dels av hensyn til taushetsplikt, men også av respekt for at dette primært er en personalsak med berørte medlemmer på begge sider av saken.

NTF vil av samme grunn ikke kommentere saken ytterligere. Spørsmål om aktuelle rettslige problemstillinger vil imidlertid bli besvart, og kan rettes til jus@tannlegeforeningen.no.

Samtlige medlemmer av foreningen oppfordres til å avstå fra å diskutere denne og andre personalsaker i offentligheten.

 

NTFs sekretariat

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.»

Saken gjelder gyldighet av oppsigelse gitt i prøvetid og krav om oppreisningserstatning.

Tirsdag 24.november 2015 avgjorde Norges Høyesterett at anken fra tannlege Zaidi (Les Den norske tannlegeforening) ikke tillates fremmet for Høyesterett: Hordaland Fylkeskommunes oppsigelse av en «Lisenstannlege» med manglende faglig kompetanse er gyldig. Domsslutningen finner du her: Lisenstannlege hoyesterett avvist 2015-2004

Sitat:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.»

 

Dette betyr at Høyesterett sier at dommen og avgjørelsen ikke er en prinsippsak, og at dommen kun har betydning i denne saken.
Høyesterett slutter seg til Lagmannsrettens dom i så sterk grad at Høyesteretts ankeutvalg (3 høyesterettsdommere) ikke finner noen rimelig grunn til å behandle den i Høyesterett.

Stockholmsyndromet
“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger. Så anker NTF til Høyesterett, og vi kan passere 1 millionsgrensen. Samtidig ønsker man å ansette flere jurister og å øke medlemskontingenten med hele 1200 kroner innen neste år. DA tenker jeg at foreningen trenger veiledning, og jeg ønsker å varsle de kollegene som skulle på Representantskapet.
For at alle skulle ha mulighet til å sette seg inn i saken, Publiserte jeg de to dommene i november 2015: Det er viktig for medlemmene i NTF at vi har vår virkelighet på stell. Så er det slik at jo mer du graver, jo mer finner man: Og det jeg fant var verken behagelig eller sympatisk, faktisk virket saken uhyre betent. Da vil jeg både vite mer og fortelle dette videre.
Stockholmsyndromet_forstorrelseglass_2

 

“Stockholmsyndromet”?

Rettsak i Bergen tingrett 20 og 21 oktober 2014: INGEN ansatte fra sekretariatet i NTF eller tillitsvalgte i Hovedstyret 2015 var tilhørere under hovedforhandlingene

Rettsak i Gulating lagmannsrett i Bergen 19.-21. august 2015: INGEN ansatte fra sekretariatet i NTF eller tillitsvalgte i Hovedstyret 2015 var tilhørere under hovedforhandlingene

Høyesteretts ankeutvalg med 3 høyesterettsdommer avviste enstemmig anken fra NTF

Jeg har personlig intervjuet samtlige som var tilhørere i Tingretten og Lagmannsretten, og er vel derfor et hestehode foran når det gjelder kunnskap om hva som egentlig foregikk?
Alle rettenes dommer var enstemmige: Jeg har forklart i mine artikler hva det betyr, spesielt når arbeidstakersiden er representert i begge rettene. Så kan man lese dommene grundig: Gjorde Hovedstyret 2015 det før jeg publiserte dem?

 

Februar 2016 fikk jeg brev fra Presidenten, på vegne NTFs Hovedstyre 2016, i forbindelse med «Lisenstannlegesaken». Hovedstyret 2016 reagerer sterkt på det de hevder er alvorlige påstander, insinuasjoner og beskyldninger fra meg, og kaller dem for grove og useriøse.

Brevet ligger nå på tannhjulet.no/bibliotek.
Datoen dette skrives er 30.april 2016, og jeg har ventet forgjeves på referat fra Hovedstyremøtet 27.januar som har måttet vedta dette brevet.
Til tross for Hovedstyremøte 2. mars 2016 har ikke referat blitt publisert: Det er underlig.Presidenten avviser utlevering av innlegget på Representantskapet 2015 om NTFs syn på Lisenstannlegesaken. “Heldigvis” publiserer NTFs sekretariat en artikkel i Tidende i februar 2016 som nærmest er en kopi av nevnte innlegg på
Representantskapet, og som inneholder akkurat de “tendensiøse og subjektive” informasjoner som Focus ikke skulle få se. Nå er det slik at tillitsvalgtapparatet stort sett har tillit til sine overordnede, og med NTFs sekretariats artikkel stående alene i NTFs tidende uten at motparten fikk uttale seg, ja da følte jeg at saken også ble ubehagelig for meg. Men så kommer Fylkestannlegen i Hordaland og Høyesterettsadvokat Valen med et kraftig og veldokumentert tilsvar i Tidende mars 2016, der de på sitt pene språk kaller artikkelen for “tendensiøs og subjektiv”: De fleste av oss forstår hva det betyr.

Det som plager meg mest er hvilke informasjoner Presidenten og Hovedstyret 2014- 2015 har fått fra sekretariatet om hva som skjedde under rettsforhandlingene.

Med det som bakteppe skal jeg ta opp et par ting:
Hvordan tror Presidenten det er å være veileder for lisenstannlegen, NTF-medlem og gjennom alle år lojalt fulgt de fleste kurs, å bli angrepet av NTFs ansatte jurist og advokat, i samarbeide med en ansatt tannlege i sekretariatet, gjentatte ganger hevder at man er faglig uskikket, utdatert på kunnskap og i det hele tatt utgått på dato? Tror NTF det er noen trøst at en annen kollega, også MNTF, får samme omgang? Kan man i det hele tatt forestille seg hvordan det er å sitte i en rettsal og være skyteskive for din egen forening og fra din egen kollega når det endelig til slutt viser seg å være urettferdig, gement og - Presidenten nevner det selv - usømmelig?

Jeg holder på ordet “Trakassering” av lojale kolleger. Og jeg holder fremdeles på at vi må tvinge fram en åpen unnskyldning fra Hovedstyret 2015 v/ Presidenten, til de angjeldende tannleger, tannpleier og tannhelseskretær.
Det er mitt motiv - rettferdighet.

 

Kjære President
Brevet du skrev i februar i år var vondt å motta. Du skriver mye stygt direkte til meg, som om
det er min skyld i at samtlige 11 (elleve!) dommere ikke har trodd på det som NTFs advokater
fremdeles forteller deg, og som Høyesterettsadvokat Valen og Fylkestannlegen har avvist grundig
og veldokumentert. Når du nå i ettertid ser kvaliteten på informasjonen du har motatt internt,
så undrer det meg at du drar med deg de styremedlemmer i 2016 som ikke hadde noe med
Lisenstannlegesaken å gjøre.

“Sannhet kan smerte” som bestemor sa. Men at det skulle bli så ubehagelig for meg, sa hun
ingenting om. Men jeg har vært ute en vinterdag før.

Oslo 19.2.2016

Hilsen Kaare

Jeg har ikke noe å skjule; dere finner alt på tannhjulet/bibliotek. Eller søk Lisenstannlegesaken.

“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger.

Tidligere utgaver / Previous versions of “FOCUS”
Her finner du også innholdsfortegnelse fra Focus tidligere år. In addition to complete earlier versions of Focus, you will find a table of contents. (In norwegian:-)
UTGAVE SIDE ARTIKKELOVERSKRIFT Arkiv nøkkel Person / tilknytning TEMA / KOMMENTAR
2016 V5Stockholmsyndromet
2016 V7Lisenstannlegesaken
2016 V13Når tannlegen blir syk
2016 V14NAV Sykepengeordningen
2016 V17Sykehjelpsordingen
2016 V19Sykeavbruddskassen
2016 V21Forsikringsordninger
2016 V22Drikkevann /unitvann
2016 V25Unitvann klinikk
2016 V29Valg av bonding (adhesiv)
2016 V33Bondingparade - 55 stk.
2016 V43Intervju med Richard Næss
2016 V47Munntørrhet, kasus HELFO?Inger-Lise Mathiesen
2015 V 3 FjesingKaare MathiesenLeder
2015 V 5 "Testing av dentale materialer"
2015 V 7 Highlights fra rapporten "Testing av dentale materialer"Dentale kompositter
2015 V 11 Nordentas kommentarer til norsk rapport om fyllingsmaterialer Fyllingsmaterialer
2015 V 13 Tilhører metall-legeringer fortiden?
2015 V 15 Highlights fra rapporten "Testing av dentale materialer" Tester NIOM og UiO
2015 V 17 Selfie
2015 V 19 Personlig og perfekt Skjelbred Per SkjelbredIntervju
2015 V 23 Temporomandibulær dysfunksjon Per Skjelbred
2015 V 31 Vellykkethet i implantologi
2015 V 35 AWARDS-Dentale utmerkelser
2015 V 37 Midt-Norgemøtet møte
2015 V 39 NextSys oppstart i fylkene Kirsten Ahlsen
2015 V 41 Regningslinjer for smittevern ved lærestedene
2015 V 42 CE-Merking
2015 V 42 Utstyr og forbruksvarer på ebay
2015 V 43 Piratprodukter - nå igjen?
2015 V 43 Regjeringen viderefører null kontroll med alternativ praksis
2015 V 45 Et enkelt kasus - eller? Inger-Lise Mathieseproblemstilling
2015 V 47 Innslagspunkt 15, kanskje ikke helt enkelt? Inger-Lise Mathiesenproblemstilling
2015 H 3 Softis med strø Kaare MathiesenLeder
2015 H 5 NettdronningaHelle NyhuusIntervju
2015 H 9 Dent-O-Sept dødsfallene i 2002
2015 H 10 Myndighetsjuss Helsedirektoratet
2015 H 15 "SAK" Statens autorisasjonskontor
2015 H 17 Hva er en lisenstannlege?
2015 H 19 Kjære Tannlegeforeningen: Hva går medlemskontingenten til? Tannlegeforeningen
2015 H 21 Kundebesøk Intervjuer
2015 H 25 Nanohybrid Kompositt Kompositt
2015 H 29 Hva er en "FORSKER"?
2015 H 31 Engangsutstyr
2015 H 33 Om landsmøtet 2015
2015 H 34 Nordental i tekst og bilder Nordental messe
2015 H 39 Praksiseierforeningen Årsmøte
2015 H 41 Alkohol som desinfeksjonsmiddel
2015 H 43 OTS bidrar etter krigen Edvard B. Messelt
2015 H 45 "God som gull" Guy HannerfalkIntervju
2015 H 47 Kasus om innslagspunkt 7 Inger-Lise Mathiesenproblemstilling
2014 H 15 Et "Hva gjør vi" kasus?    Inger Lise Mathiesen  problemstilling
2014 H 5 Den entusiastiske endodontisten    Dag Ørstavik Intervju
2014 H 9 Maskinell endodonti og filsystemer på markedet  endodonti  
2014 V 3 Slitsomt Kaare MathiesenLeder
2014 V 4 Tannlegelisten "Han legger listen høyt" Dag SøraasIntervju
2014 V 7 Tannkrem, hva skal vi velge produktsammenligning
2014 V 17 Hva koster munnskyll prissammenligning
2014 V 19 ESA om kryssubsidiering Lover/regler
2014 V 21 Hva skjer etter ESAs vedtak? Kjetil RøynesdalIntervju
2014 V 23 Stemlandklinikken Intervju
2014 V 33 Utgavens lille tannreise Inger-Lise MathiesenTannreise
2014 V 34 3-veis spisser hygiene Hygiene
2014 V 35 Tellende timer kurs Kurs NTF
2014 V 37 Scandefa 2014 Scandefa - messe
2014 V 37 En liten håndbok om hygiene BokanmeldelseHygiene
2014 V 39 Kjøper tannlegen rabatter eller pris?
2014 V 40 Hørselskader
2014 V 43 NDD på flyttefot
2014 V 45 BulkFill Kompositter kompositter
2014 H 3 Tid    Kaare Mathiesen Leder
2014 H 17 Digitale avtrykk Thomas Østvold Foredrag Dentalforum
2014 H 23 Pålitelig prostatakreft-undersøkelse
2014 H 25 Materialbibelen "De vita materialen i praktiken" Lars Ehrnford
2014 H 25 Glimt fra Nordental 2014 Nordental messe
2014 H 27 Elektriske tannbørster produktoversikt elektriske tannbørster
2013 V 3 Stockholmsyndromet     Leder
2013 V 5 Mønsteravtale, tannlegeforening, svin på skogen, reven i hønsegården og løse kanoner Stands-politikk    
2013 V 11 Private Labels Piratkopier Lars Ehrnford  
2013 V 13 Velprøvd Teknologi Scanning Dental Forum  
2013 V 19 Intraoral scanning i farger Scanning    
2013 V 21 En moderne intraoral Scanner i en helt alminnelig praksis Scanning Lisbeth Skibsted Intervju
2013 V 23 Inspeksjon nederland HMS Hold Stein Ren  
2013 V 25 Alginat Avtrykk; avtrykksmaterialer for å erstatte Alginat Avtrykk    
2013 V 28 Midt-Norge møtet 26-27 april 2013 Kurs, utstillinger    
2013 V 29 Enkelttannsimplantat etter sinusperforasjon og sinuslift Implantat Karl Iver Hanvold Kasuspresentasjon
2013 V 31 Avtrykk på implantatnivå Implantat   Fikstur-nivå
2013 V 33 Colosseumklinikken i Trondheim Stands-politikk    
2013 V 35 Tannturisme - reiser Fag   Tor Tegnander
2013 V 37 Kataloghaier Kataloghaier    
2013 H 5 Er munnskyllevann nødvendig, artikkel Kosmetikk A.A. Scheie  
2013 H 6Munnskyllevann – en oversikt Kosmetikk A.A. Scheie  
2013 H 13Kataloghaier og andre fisker, artikkel Kataloghaier    
2013 H 14Eniro og Google, Intervju Kataloghaier    
2013 H 17Handle på nett. Artikkel om lureri på nettet Netthandel    
2013 H 21En tannreise, kommentar + Klinisk kasus fra tannreise... Tannreise    
2013 H 25Maskinell Endo; kommentar om Reciprok maskin og undervisning Endodonti UiO. Artikkel Endo Dag Ørstadvik  
2013 H 29Kontroll av steriliseringsprosessen, Artikkel Autoklav, sterilisator, ISP/TST test, Bowie & Dick, Helix, Sporeprøve Hygiene    
2013 H 31Sikkerhetskopiering; Opus, Nextsys og Dentica. Artikkel Data    
2013 H 33HMS EL-tilsynet, artikkel og referat fra et tilsyn HMS    
2013 H 35HOD vil teste dentale materialer, anbud. Artikkel HMS    
2013 H 36Fordelsprogram hos leverandørene, artikkel Adm    
2013 H 39NorDental 2013, tekst og bilder Lettere    
2012 V 3 Enklere, vanskeligere, dyrere?     Leder
2012 V 5 CBCT - Hva er det... Røntgen    
2012 V 7 På besøk hos  intervju Maria Solberg Statens strålevern
2012 V 13 Intrykk fra et ENDO-CBCT kurs i Connecticut USA Røntgen Espen Eijkjær  
2012 V 17 Endo Er vi synlig flinkere av all kursingen? Endo    
2012 V 18 Scandefa 2012 Kurs, utstillinger    
2012 V 21 Scanning og dataoverføring Scanning   3Shape
2012 V 23 3Shape intervju    
2012 V 25 Kan Colosseumklinikkene bidra med kurs som gir tellende timer i NTFs etterutdanning? Stands-politikk Gard Lauvsness  
2012 V 27 Kompetansekurs i implantatprotetikk Implantat Kjell Størksen  
2012 V 29 Det var i Norge det hele begynte… Tannteknikk intervju Jens Rathsack, Lene Olsen  
2012 V 31 Stikkskader HMS    
2012 V 35 Nobel Biocare Symposium Gøteborg 2012 Kurs, utstillinger   Nobel Biocare
2012 V 37 På gratis kurs med Dr. Wynn Okuda fra Hawai: Estetikk i tannlegens hverdag Kurs, utstillinger Dr. Wynn Okuda. GC Nordic Mats Fägerblad  
2012 V 39 Astratech verdenskongress Gøteborg 2012 Kurs, utstillinger Astra Tech  
2012 V 41 Omfattende skade, hva er det?  TRYGD   Jfr. Innslagspunkt 13A i "Forskriften"
2012 V 43 Litt Eplekjekk Klinikk kasus Inger-Lise Mathiesen  
2012 H 3 Slitasje     Leder
2012 H 4 AFP Avtalefestet pensjon Stands-politikk    
2012 H 5 Tannlegeassistenter i streik ved colosseumklinikken i Trondheim Stands-politikk    
2012 H 7 Blekning av tenner Bleking   Kosmetikkforskrift
2012 H 11 Helhetlige løsninger i åpent format Data implantat    
2012 H 15 Enkel implantatprotetikk for allmennpraktikeren? Implantat    
2012 H 29 HMS hygiene og tastatur, infeksjon og smitteoverføring på klinikken HMS    
2012 H 31 Oppkjøp, tett samarbeide og grupperinger av bedrifter og foretek      
2012 H 33 Nordental 2012 / NTFs landsmøte 2012 Kurs, utstillinger    
2012 H 35 Husker du Historien "Litt eplekjekk?" i forrige Focus? Klinikk kasus    
2012 H 37 Billig eller dyrt? Hjemme eller i utlandet? tannturisme    
2012 H 39 Et utlands kasus til besvær tannturisme    
2011 V 20 IDS Køln 2011 Kurs, utstillinger    
2011 V 5 Tannleger i klemme     "Forbrukerinspektørene"
2011 V 38 Akutt beredskap på tannklinikken      
2011 V 15 Medlemsfordeler og forsikringer Stands-politikk    
2011 V 16 Helsetjenestedirektivet trådde i kraft 1. Januar 2011 politikk   EØS
2011 V 35 Reisebrev fra Haydom   Habari Kwa Heri  
2011 V 26 Pasientinformasjon      
2011 V 3 Elefanter i og utenfor glasshus     Leder
2011 V 29 Dental Info   Eirik Vee, Torgeir Vee  
2011 V 27 Dentool   Per Rehnberg, Sverker Toreskog  
2011 V 33 Haydom trenger deg - tannlegen      
2011 V 41 Skanning med E4D Scanning   DDP
2011 V 37 Estetisk Kjeveortopedi     Invisalign
2011 V 19 Hvem Stryker i tannlegetesten?      
2011 V 31 Kan man forenkle installasjonen av Norsk helsenett - NHN?     Helsenett
2011 V 9 Markedsføring på internett     Groupon
2011 H 35 Fra praksis stein på stein - på Majorstuen! Klinikk kasus    
2011 H 11 Betalningsterminal - anskaffelse og bruk      
2011 H 9 Er bulkfill en nyvinning for tannlegen eller et nyttig produkt for leverandøren?   Morten Rykke  
2011 H 21 Attrisjoner og stønad TRYGD Oscarsborr Tannklinikk AS  
2011 H 14 Tannteknikk og import Focus of tre av herrene i bransjen over lunsj intervju Jens Rathsach, Svein Røsten, Tom Godtfresen  
2011 H 5 Endodonti og kostbare skyllevæsker Fag Dag Ørstavik  
2011 H 27 Intraoral scanning av hele kjever Scanning Erik Engesæter  
2011 H 17 Kommentarer      Group-on tannleger
2011 H 31 Landsmøte 2011 Kurs, utstillinger   NorDental
2011 H 37 Dialogmøte med legen senest innen 7 ukers sykemelding     Krav fra NAV
2011 H 19 Dyrt eller billig? Sant eller usant?     "tillbudstannlege"
2011 H 3 Lojalitet     Leder
2011 H 25 Scanning av tenner i Tromsø Scanning Johnny Øverby  
2011 H 7 Bulkfylling teknikk Fag   "Bulk Fill"
2010 V 11 MVA - Merverdsavgift   Cecilie Dyrnes  
2010 V 21 Noen Flow-Nyheter     Scandefa 2010
2010 V 33 Skattemessige konsekvenser når ektefelle dør   Advokat Tore Fritsch  
2010 V 35 Inntrykk av avtrykk - Speiling av ferdigheter      
2010 V 39 Det var en gång..   Hans Schmidt  
2010 V 26 Mercy Ship      
2010 V 5 Obligatorisk Bedriftshelsetjeneste for tannklinikker fra 1. januar 2010     BHT
2010 V 13 "Up-Lift" i agent tilfeller   Tom Godtfredsen  
2010 V 15 Scanning av modeller   Anne C. Bache System i Anne-Damme
2010 V 31 Når ektefelle og barn arver en tannlegepraksis      
2010 V 3 Arv og miljø     Leder
2010 V 36 Et liv ble reddet     hjerte-lunge-redning-kurs
2010 V 0 Oblgatorisk tjenestepesjon, Bedriftshelsetjenesten, Scanning av modeller, Mercy Ship, Avtrykk, Arv      
2010 V 9 Obligatorisk tjenestepensjon - til beste for hvem?     OTP
2010 V 7 BHT - Obligatorisk bedriftshelsetjeneste      
2010 V 19 De øker i antall og blir dyrere å slippe unna     Nytt om "Kataloghaier"
2010 V 10 Go West, CDS      
2009 V 19 Se godt - Sitt riktig      
2009 V 15 Hei! Jeg ringer fra...     telefonhenvendelser
2009 V 9 En dram i  Drammen     Media-stunt med bismak
2009 V 11 Hygiene - klær skaper folk      
2009 V 5 Etikk, butikk og folkeskikk!     Reklamekampanje
2009 V 3 På vent     Leder
2009 V 35 Hopp og sprett hos leverandørene      
2009 V 39 Fra praksis: et enkelt kasus - eller?      
2009 V 30 Intraorale kamera      
2009 V 27 Artinorway   Tom Godtfredsen  
2009 V 12 God håndhygiene på tannklinikker      
2009 V 25 Se enda bedre - med lys      
2009 V 0 Markedsføring, Skjenkebevilling, Hygiene, Kataloghaier, Lupebriller, Intraorale Kamera      
2009 H 31 Tannleger for Haydom     frivillig tannlegearbeid
2009 H 15 Skal du gjøre endringer - gjør det nå!     Opus journalsystem
2009 H 13 Fra avtrykk til digital model     Skanning av modeller
2009 H 0 Kompositter, Skanning av modeller, Journalsystemer, Maskinell Endo, Tannleger for Haydom, Hjertestarter      
2009 H 23 Maskinell Endo Endo   Rotkanalinstrument
2009 H 35 Reisebrev fra Haydom   Kari Grønli  
2009 H 5 Kompositter     Polymerbaserte tannfyllingsmaterialer
2009 H 29 Hjertestarter Førstehjelp   HLR
2009 H 3 Balansekunst     Leder
2009 H 17 Fornebu Tannlegesenter     Nytt journalsystem
2008 V 19 Blandemaskiner til besvær      
2008 V 27 Dentalrøntgen - tannbilder      
2008 V 4 Kommentar til høyesterettsdommen     Artinorway
2008 V 7 Prisutviklingen på tanntekniske arbeider fra perioden 1987 fram till nå Tannteknikk   Utenlandske tanntekniske
2008 V 3 Kjære venner... Leder   Leder
2008 V 21 Blandemaskiner på tilbud?      
2008 V 13 Tannlegeutdanning i Ishavsbyen   Arne Hensten, Harald Eriksen Intervju
2008 V 11 Salviatest      
2008 V 0 ArtiNorway frifunnet, Røtntgenapparater, Internettkataloger, Blandemaskiner       
2008 V 9 Trygderevolusjon: En total omleggning av stønads- og bidragsordningene for tannlegearbeider      
2008 V 25 Dentalrøntgen - tannbilder på jakt etter det "beste bilde"      
2008 V 30 Internett     Internettkataloger - Kataloghaier
2008 V 23 Røntgenapparater til intraorale bilder      
2007 V 0 Røntgen teknologi, Gull, Las Vegas      
2007 V 7 Her selger vi kroner 10.000 for kroner 3.000       
2007 V 27 Testrapport fra sintef      
2007 V 29 Softlaser og nerveutfall      
2007 V 19 Nobel Biocare World Conference 2007     Las Vegas
2007 V 23 Reisebrev fra Las Vegas      
2007 V 3 Fremad, kamerater!     Leder
2007 V 15 Moderne røntgen teknologi     Las Vegas
2007 V 34 After - Munnskold - Aftøs stomatitt      
2007 V 9 Sementar til bruk i protetikk   Harald Gjengedal  
2007 V 5 Når skal man gi opp?      
2007 H 27 Høvik Tannklinikk - med laser   Kirsten Ahlsen  
2007 H 0 Vann, Kvalitetssikring, Røntgen - CT og CBCT, Laser på klinikken, Mr. SDS       
2007 H 3 FDI ble arrangert i Dubai i år     Leder
2007 H 14 Kvalitetsikring     Vareflyten fra produsent til tannlege
2007 H 39 Tid for payback      
2007 H 21 Computertomografi tilgjengelig for alle     Røntgen
2007 H 38 Fylkesskattekontoret forsøker å knekke artinorway      
2007 H 5 17.10 - Vanntro i Oslo     VANN
2007 H 31 Tannteknisk laboratorium med suksess   Svein Røsten SDS
2006H 5 Nordental 2006 Utstillinger   Referat
2006 V 27 Ikke se lyset! Beskytte øyne mot herdelys Herdelys   Øyebeskyttelse
2006 V 5 Hva skal vi tro? Piratprodukter intro Piratkopier    
2006 V 36 Røntgen, CT scann Røntgen   DDP 
2006 V 9 Piratprodukter bonding, røntgen, endofiler, vacuumpresse etc Piratkopier    
2006 V 49 ALLERGI kasus egen pasient, intervju allergi i kompositt  Klinikk kasus Dr. scient Hilde Molvig Kopperud NIOM. Kaare M Helsevesenet
2006 V 39 Implantatprotetikk på trygdens regning TRYGD    
2006 V 3 Fame and Fake     Leder
2006 V 40 Anestesi i dentale sylinderetter, oversikt Anestesi   Lokalanestesimidler til injeksjon
2006 V 23 Må alltid ligge ett skritt foran. Homan intervju Kollegaintervju Tannl. Homan Fremmendekulturelle tannleger
2006 V 29 Blekmidler - Produkter for den hvite lykke Bleking   Tannblekebehandling
2006 V 34 Kirurgi/implantatbehandling Kollegaintervju Tannlegene Vangestad og Dagfinn Nilsen  
2006 V 33 Computerassistert implantatbehandling Implantat   DDP Computerassistert
2006 V 17 Piratkopier kollega Per Anders Listøl Piratkopier Tannl. Per Anders Listøl  
2006 V 0 Piratkopiering, Bondinger i generasjoner, Beskyttelsesbriller Blekemidler Computerassistert behandling, Trygd og protetikk, Lyssetting       
2006 V 19 Lasere til kirurgi og prep ER:YAG, ND:YAG, DIODE  Laser    
2006 V 43 Intraoral scanning, kurs med Cerek  Scanning Jacobsen Dental AS DDP Det er fint å komme med på kurs beregnet på tannleger som har kjøpt produktet det går om
2006 V 45 Riktigt lys på tannlegekontoret Innredning    
2006 V 15 Produkter CE - merking Piratkopier    
2006 H 11 Ulovlige produkter, artikkel Piratkopier    
2006 H 0 Ulovlige produkter, Implantater, Bonding i generasjoner, Allergi      
2006 H 25 Forskningsfusk      
2006 H 19 Ulovlige produkter, Reaksjoner  Piratkopier Nils Roar Gjerdet, Bergen  
2006 H 27 Implantat      
2006 H 35 Obligatorisk tjenestepensjon - OTP      
2006 H 51 Fra Praksis      
2006 H 37 Bonding i generasjoner?      
2006 H 5 Ulovlige produkter, definisjon Piratkopier    
2006 H 21 Ulovlige produkter, Kollegiale reaksjoner Piratkopier Kolleger  
2006 H 23 Renommè-snylting      
2006 H 7 Ulovlige produkter, intervju  Piratkopier Sosial- og Helsedirektoratet Ingeborg Hagerup-Jenssen  
2006 H 45 Pasientkasus      
2006 H 3 Fredag den trettende... Piratkopier   Leder om piratprodukter vi fant på standen til LIC Nordenta under Nordental 2006
2005 V 20 Highlight fra siste trygdeendringer      
2005 V 0 Zirconium, Bittskinner, Praksisadministrasjon, Trygdeendringer, Kasusistikk, Open Offic, Scandefa 2005, Handel på Nett      
2005 V 9 Bittskinne      
2005 V 25 Nytt fra scandefa 2005     Scandefa 2005
2005 V 37 Rubrikk Headlines      
2005 V 3 Led oss ikke inn i ...     Leder
2005 V 15 Praksisadministrasjon - viktige tips     Datatilsynet
2005 V 13 Migreneklinikken      
2005 V 23 Fra praksis...      
2005 V 4 Zirconium      
2005 V 21 Pliktmessige ytelser ved tannbehandling etter FTRL. §5-6      
2005 V 33 Openoffice      
2005 V 29 Varebestillning på nett      
2005 H 23 Nobel Guide      
2005 H 0 Bleking, Endoforum, Skattereformen 2006, Trygdeutgifter i Norge, Nyetablering av praksis, Computerassistert implantatbehandling, NorDental 2006      
2005 H 27 Nyheter & Aktuelt      
2005 H 19 NorDental 2005 Lillestrøm      
2005 H 17 "Bleke" - Markedet      
2005 H 5 Selge i år eller til neste åt til meg selv eller andra?     Skattereformen 2006
2005 H 3 Jakta est alea!     Leder
2005 H 15 Bleking      
2005 H 38 Fra assistenttannlege til egen praksis      
2005 H 25 Utfordringen: Hvordan få rekvirert pasienten til CT-Røntgen for å ta et bilde      
2005 H 9 Endoforum      
2004 V 6 2. generasjons NSAIDs     Implantater
2004 V 34 Nyheter      
2004 V 17 Bro eller implantat? Et kasus til illustrasjon      
2004 V 26 LED Herdelamper      
2004 V 33 Presentasjon av nytt journalsystem     nextsys
2004 V 19 Kariesbehandling med healozone   Monica S. Sivertsen  
2004 V 3 Leder     Leder
2004 V 0 God - og uheldig helsejournalistikk, Smertebehandling i tannlegepraksis, Implantater; Trygd og implantater, Implantat oversikt og Intervju med brukere, Karies behandling med HealOzone, LED herdelamper, Nytt elektronisk journalsystem, Vi har testet Atomic stol      
2004 V 37 Vi har testet anatomic stol      
2004 V 4 God - og uheldig - helsejournalistikk      
2004 H 23 Tannteknikk på anbud      
2004 H 15 NorDental 2004 Lillestrøm      
2004 H 21 Nyheter & Aktuelt      
2004 H 3 Hundevakta     Leder
2004 H 5 Metallfrie kroner      
2004 H 19 Kompositter      
2004 H 29 Mistanke om komposittallergi      
2004 H 0 Kart over Messehallen, Utstillerliste, Aktiviteter, Produktnyheter, Porselen, KLINIKK, Kompositt, Allergi       
2004 H 25 Gøy med Kompositt      
2004 H 9 Tenner på trygd      
2004 H 11 Nyheter & Aktuelt      
2003 V 29 Noen betraktninger rundt kostnadsnivået i tannlegepraksis      
2003 V 13 Tannteknikk - mer for pengene      
2003 V 5 Retningslinjer for bruk av tannrastauringsmaterialer      
2003 V 17 Digitalt itraoralt røntgen - Kolleger uttaler seg      
2003 V 21 Digital intraoral røntgen parade      
2003 V 27 Tannlege som arbeidsgiver. Feriepengar?      
2003 V 11 Tannteknikk uten anbud - Kan være lovbrudd?      
2003 V 3 Tenk på et tall...     Leder
2003 V 15 Tannteknikere - Kjekt å ha?      
2003 V 0 Sosial og helsedirektoratet; retningslinjer forbruk av tannrestaureringsmaterialer, Tannteknikk, digital intraoralt røntgen, Praksisadministrasjon.      
2003 V 22 Nyheter      
2003 H 5 Geir Thyness - Tanntekniker og luftakrobat      
2003 H 13 Kirurgisk stål eller forurnset edelmetall?      
2003 H 0 NorDental 2005, Digital røntgen og elektronisk Journal, Tanntekniker Geir Thyness, KASUSVANDRING, Kirurgisk stål eller forurenset edelmetall?, Helkeram - blott til glede?      
2003 H 3 En passande leder     Leder
2003 H 28 Førbruk & Nyheter       
2003 H 22 Digital Røntgen      
2003 H 15 Kasusvandring      
2003 H 33 Firmapresentasjon      
2003 H 19 NorDental 2003       
2002 V 31 Gull      
2002 V 3 Krig og fred     Leder
2002 V 13 Refusjonstakster     Tenner på trygd
2002 V 5 Avtrykks-parade     Avtrykk
2002 V 16 Takster       
2002 V 0 Tannteknikk, Tenner på trygd, Trygderefusjon for pasienter, som lider av Periodontitt, Justering av takster og vilkår; Veiledning, Skjema, Refusjonstakster og DOT veiledende takster, Gull, Tannleger og tannteknikere blir svindlet      
2002 V 23 Tannteknikk     Norges Tannteknikerforbund
2002 H 5 Metallfrie rotstifter   Asbjørn Jokstad  
2002 H 15 Presentasjon og forberedelser til NorDental utstillingen..      
2002 H 14 Blekmedler og blekning av tenner      
2002 H 0 Omreisende svindlere, er fremdeles i markedet, Blekemidler og bleking Metallfir rotstifter, Dr. Odont Asbjørn Jolstad, NorDental 2002, Gull, Konkurranse gir dyrere, anestesi-hverdag!, Anestesi      
2002 H 3 Popularitet     Leder
2002 H 11 NorDental 2002      
2001 H 26 Skal de ta oss med hud og hår?      
2001 H 28 Nyheter      
2001 H 9 ESPE Elipar FreeLight Herdelampe      
2001 H 0 DoxaDent, Morten Rykke; Espe FreelIght herdelampe, Fargevalg og lyssetting på klinikken, bleking av tenner, alternative materialer som erstatning for amalgam, vinkelstykkeparade       
2001 H 13 Vinkelstykkeparade      
2001 H 23 Fargevalg og lyssettning på klinikken      
2001 H 27 Materialer til blekning av tenner      
2001 H 5 Alternative materialer som erstatning for amalgam      
2001 H 3 Rollefigurer     Leder
2001 H 19 DoxaDent. Et nytt fyllningsmateriale av typen kalsiumaluminat      
2000 V 3 Leder     Leder
2000 V 5 Lovbrudd?      
2000 V 9 Roterende instrument skal steriliseres mellom hver pasient   Ola Johan Basmo  
2000 V 35 Nytt fra Scandefa 2000      
2000 V 0 Intervju med helsetilsynets fagsjef Ole. Johan Basmo, Oppfordrer Tannhelseetaten i Oslo til lovbrudd?, EU-direktiv versus ISO, De store kjøpeguider; Smør&rens, hvite fyllinger      
2000 H 5 Fordeler og ulemper med de nye teknikker i endodonti      
2000 H 12 Spes. Endodonti, 1. amanuensis    Gilberto Debelian  
2000 H 24 LED Teknologi      
2000 H 23 Beautful fine work med Japanske nåler   Jan-Erik Fjeldheim  
2000 H 34 3M's heldagsseminar med Dr. William Liebenberg: Estetiske adhesiv teknikker      
2000 H 0 Endo; Fordeler og ulemper med de nye teknikker - Haapasalo/Endal, Inervju G. Debelian, Tips fra endodontist J. Ulstad, Beautiful fine work med Japanske nåler, Turbin- og vinkelstykke parade, oversikt over endohjelpemidler      
2000 H 3 Hjelp - vi har fått katt!!     Leder
2000 H 19 Tips fra en Endodontist!   Johan Ulstad  
1999 V 0 Barnetro - leder om selvoppnevnte guruer, EU-direktivet om individuelt tilpasset utstyr, Smittevernloven trer i kraft, Kontorforsikring for tannleger, Vil du være hansketester, Tilsynene kommer; fgylkesmannen, renovasjon, arbeidstilsynet osv., rotfyllingsmetoder, NordicLight      
1999 H 0 Tannteknisk laboratorier og ISO sertifisering, Garanti på tanntekniske arbeider. De store kjøpeguider; AutoklaveParaden, Nitril hansketest, BondingParaden, Tilbakeblikk på høsten 1999      
1998 H 0 Er du forberedt på tilsyn?      
1997 V 0 Forskrift; Forebyggelse av blodsmitte i helsevesenet, Hva beskytter hanskene mo?, Hepatitt A på fremmarsj, allergi og hudreaksjonerDu kan selv teste om hansker er sikke!, Sortest av vinyl- og nitril hansker, Hva er internett?, Etterutdannlese      
1997 H 0 Du trodde du fikk friskt vann? Og luft?, narrer STATEN skolebarn som skader tenner?      
1996 V 0 Allergi, Hygiene, Klinikk, Røntgen, Utstyr, Kurs, Data, Undervisning, Digitale røntgensystemer, Internkontroll og kvalitetssystem      
1996 H 0 Smittefare - smitteveier, Beskyttelse av personalet og pasienter. Vaksine oh hygiene, Miljø-avfall, Kjeramer- metallerstatninger, Refusjonstakster, Røntgen og diagnose opplæring, Etterutdannlese, Stortest av latex-hansker, Allergi; beskyttelse, problem og omfang      
1995 V 0 Dentin Bonding, Kompositt, Komposittinnlegg/keramiske innlegg, Avtrykk, Endodonti, Rorskruer, Hygiene/kirurgi, Dataprogram, Amalgamutskiller, Puss & Profylakse, Dahlskinnen, Forsikringer      
1994 V 0 Korrigert sammenliknende pristabell for importerte tanntekniske arbeider, Honorartariffen      
1994 H 0 Systemoversikt, Tannimplantat, Benimplantat, Lovverk, Materialer, Prognoser, Kirurgi - teknikker, Diagnose, Pasientveiledning, Hygiene, Kasuistikk, Protetikk, Utdannlese, Kollegial henvisning      
1993 V  0 Hva er desinfeksjon?, Valg av desinfeksjonsmiddel, Desinfeksjon av tanntekniske arbeider, Desinfeksjon og rengjøring av gulv og innventar, Sterilisering av roterende instrumenter, Kirurgi i allmenn praksis, Røntgen hygiene, Nye videoprogram om hygiene, Enkelte problemområder, Dentalkompressor: ren & hygienisk luft     PasBok temanummer
1993 H 0 Soft Laser, Hard Laser, Utenlandsk Tannteknikk, Norsk Tannteknikk, DATA - EDB, Digitalisering av røntgenbilder, Journal- og pasientadministrasjon, Video-imaging, Div. Tips, Etterutdanning på video      
1992 V  0 Hygiene, Etterutdanning, Klinisk kasus     PasBok temanummer

Nedenfor ligger noen artikler og informasjon i tekstformat

Nettdronninga

Klikk bildet for å se artikkelen pdf Helle Nyhuus Født: 1962. Fra Nittedal til Oslo Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo. Av tidligere verv nevnes: Styremedlem, nestleder og leder i Oslo Tannlegeforening, medlem NTFs hovedstyre, nåværende medlem valgkomiteen og... les mer

Kjære NTF: Hva går medlemskontingenten til?

En profilert og respektert tannlege, mangeårig medlem av sentrale råd og utvalg, meldte seg i tidlig i 2015 ut av foreningen med begrunnelse “For å være medlem er det avgjørende for meg at jeg kan stille meg bak foreningens politikk og til dels være enig... les mer

Dent-O-Sept dødsfallene

Dent-O-Sept dødsfallene i 2002   Kun fokus på bruk – intet på produksjon Kan det samme skje igjen i Tannlegeverdenen?   Dent-O-Sept-saken belyser problemet «åpenhet rundt produksjon». Kan vi trekke direkte paralleller til produksjonssted for komposittene... les mer

Myndighetsjuss

Myndighetsjuss Helsedirektoratet gir oss ikke dokumentasjonen vi ber om Focus innledet kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med etter-behandlingen av Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, UiO.... les mer

Hva er en lisenstannlege?

Hva er en lisenstannlege?   En “Lisenstannlege” er en tannlege som etter vedtak fra SAK må gjennomføre klinisk praksis for å få autorisasjon, en ordning som kalles “veiledet praksis” og som forutsetter en midlertidig lisens som tannlege fra SAK.   En lisens... les mer

Alkohol som desinfeksjonsmiddel

Alkohol som desinfeksjonsmiddel I Focus våren 2014 omtalte vi hørselskade. Tidligere var det kvikksølvofre og synskader etter bruk av herdelys. Nå er det på tide med løsemiddelskade: Felles for disse fenomenene er at de er så unnselige, de merkes ikke og vi som... les mer

Innslagspunkt 7?

Mann 38 år. Tann 12 har vært misfarget noen år uten at det har sjenert ham synderlig- OBS- tannen er vital. Men nå har barna begynt å mase, så han vil bli kvitt den mørke tanna. (21 hadde også en fraktur- det ble ordnet med kompositt.) Årsaken til misfargingen lå nok... les mer

Lisenstannlege Dom i Bergen Byrett 7.11.2014

Saken gjelder: Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning. Syed Mohammad Arib Zaidi Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen v/advokatfullmektig John Frammer mot Hordaland fylkeskommune v/Advokat Svein Aage Valen. Domsslutning: 1. Hordaland fylkeskommune frifinnes. 2. Syed Mohammad Arib Zaidi dømmes til å betale kr. 208.305,- i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune. les mer

Hva er en “FORSKER” ?

Hva er en «FORSKER»?   “Nyere forskning viser at folk som bruker opp alle pengene sine, er blakke” Etter å ha deltatt på messer som NorDental har man som tannlege blitt bombardert med “undersøkelser viser at …” og “Forskningsrapporter forteller …”. En... les mer

KOMPOSITT med vekt på Nanohybrid Kompositt

På 50-tallet ble kompositt som fyllingsmateriale først introdusert. Det pågår en kontinuerlig utvikling av materialet for å finne den optimale kompositt. Det gir seg også utslag i en markedsføring som ikke alltid tar hensyn til at materialet som intrioduseres ikke har tilstrekkelig dokumentasjon eller brukstid før det slippes ut på markedet. les mer

OTS bidrar til gjenreisingen av Finnmark etter krigen

Etter hvert som tiden går legges glemselens slør over mange hendelser. En slik hendelse, som har krav på ikke å bli glemt, er det samfunnsengasjement og fellesansvar som Oslo tannlegene viste ved å gå i bresjen for å reetablere et tannhelsetilbud til befolkningen i Finnmark etter siste Verdenskrig. les mer

Planlegging av Focus høst 2015 er igang

Vi holder på med plalegging av Focus høst 2015, og artiklene vil etterhvert bli publisert her! Annonseinformasjon: Størrelse FOCUS:  A4 PDf-fil via e-mail post@focusmedia.no Høyoppløselig CMYK`et – Alle annonser trykkes standard i 4-farger Annonseformater:... les mer

Forskrift om bruk av engangsutstyr

Forskrift om bruk av engangsutstyr   Vet du hva dette merket betyr?         Tips: Noen av de instrumenter vi bruker i tannlegepraksis er uttrykkelig ment til engangsbruk. 1. januar 2014 trådte “Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr” i... les mer

(Blir oppdatert om litt)

Nettdronninga Dent-O-Sept dødsfallene Myndighetsjuss “SAK” Statens autorisasjonskontor Hva er en lisenstannlege? Hva bruks medlemskontingenten til? Kundebesøk Nanohybrid Kompositt Hva er en “FORSKER”? Engangsutstyr Om landsmøtet 2015 Nordental i tekst og bilder – klikk på linken for bilder Praksiseierforeningen Lisenstannlegesaken Alkohol som desinfeksjonsmiddel OTS bidrar etter krigen “God som gull” Kasus om Innslagspunkt 7

Utlevering av informasjon fra NTF
Det skal være ukomplisert for medlemmene å få utlevert dokumentasjon om saker presentert på Representantskapsmøtet 2015. Men hva tror du skjer?

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og består av:

 

 • Representantskapets ordfører og varaordfører. Disse har ikke stemmerett.
 • Hovedstyrets medlemmer. Disse har ikke stemmerett.
 • Lokalforeningenes formenn.

Ytterligere representanter for lokalforeningene med en representant for hver påbegynt 100 medlemmer i lokalforeningen. Både offentlige og private tannleger skal være representert blant lokalforeningens representanter. Representantskapet skal

 • Gjennomgå beretninger for hovedstyret, ervervsgrupper og andre styrer og utvalg det år det er valg på disse styrer Vedta foreningens budsjett og fatte nødvendige ved tak om kontingent for kommende representantskapsperiode.
 • Drøfte og avgjøre de saker som hovedstyret legger frem. Det kreves 2/3 flertall i saker hvor vedtaket medfører bestemt økonomisk ansvar for medlemmene ut over ordinær kontingent
 • Ta opp til drøftelse saker som ikke står på dagsordenen.

Reglementet for Representantskapsmøtet har sikret dokumentasjon av fremlagte saker gjennom bestemmelsen 4.1: Representantskapets forhandlinger tas opp på bånd. Alle talere skal derfor benytte talerstolen. Unntatt fra dette er de representanter fra hovedstyre og sekretariat som har tilgang til egen mikrofon. Disse slettes etter 10 år.

Hva skjer når et medlem av tannlegeforeningen eller en valgt representant ber om dokumentasjon fra det som ble sagt på Representantskapsmøtet? Den aktuelle sak er: Den første dag på Representantskapsmøtet ble Hovedstyret bedt om en utredning om sitt syn på den rettstvist som har pågått med Hordaland Fylkeskommune. Hovedstyret fikk utarbeidet en melding som hovedstyremedlem Arnt Einar Andersen leste opp fra Representantskapets talerstol på møtets siste dag. Focus har sendt en henvendelse til Representantskapets ordfører og til Sekretariatet slik: Undertegnede ber om å få utlevert en kopi av det dokument som hovedstyremedlem Arnt Einar Andersen leste opp under punkt “Eventuelt”, og som skulle synliggjøre for representantene NTFs syn på rettskonflikten mellom Hordaland Fylkeskommune og en tannlege som ble oppsagt fra sin stilling i Hordaland Fylkeskommune, tannhelseavdelinga. Det foreligger båndopptak fra denne ordvekslingen, og undertegnede ber om å få utlevert opptak av representanten Arnt Einar Andersens innlegg fra talerstolen i den aktuelle sak. Undertegnede ser dette som en uproblematisk forespørsel, og ber om et hurtig svar. Vi opplever nå at både den politiske del av Tannlegeforeningen (Les: Hovedstyret) og forvaltningen (Sekretariatet) vegrer seg for å levere ut dokumentasjon av deler av det som faktisk ble sagt fra Representantskapsmøtets talerstol. Med bakgrunn i vedtektene, utklipp i venstre marg, kan medlemmene forstå at Representantskapet, uten sensur, er medlemmenes ører, øyne og munn overfor Hovedstyret? “Det som sies i en representantskapssak er allemannseie. Tilgang til et referat er en rettighet ethvert medlem har.” Sitat to tidligere ordførere i Representantskapet

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn