Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet, og Statens helsetilsyn har nå utarbeidet sluttrapporter om Dent-O-sept saken, og rapportene ble avgitt til Helsedepartementet i dag 20. januar. -Kartleggingen av smitteomfanget i Dent-O-Sept saken er nå er avsluttet. Resultatene og tilråingene er i stor grad allerede fulgt opp eller er under oppfølging, uttaler helseminister Dagfinn Høybråten.

Siden Helsedepartementet ble varslet av Folkehelseinstituttet 22. mars 2002 har flere tiltak blitt igangsatt for å avdekke omfanget av smitte av Pseudomonas aeruginosa gjennom bruk av munnpenselen Dent-O-Sept. 11. april 2002 ble produktet trukket fra markedet. Departementets underliggende etater avga sine foreløpige rapporter, og helseministeren redegjorde for saken i Stortinget den 25. april 2002. En rekke tiltak ble foreslått og igangsatt, og Helsedepartementet tok initiativ til en fullstendig gjennomgang av den sentrale helseforvaltningens roller og ansvar på områdene medisinsk utstyr, meldeordninger og smittevern.

Som en direkte konsekvens av Dent-O-Sept saken ble det igangsatt et arbeid med å utarbeide en egen handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner. Handlingsplanen, som er treårig og vil gjelde for 2004-2006, inneholder en rekke tiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner. Handlingsplanen foreligger om kort tid

Det har vært viktig å få oversikt over alle sider av sakens omfang og følger, og de endelig tall foreligger i dag. For inntil 50 personer er sammenhengen mellom infeksjon og død enten sannsynliggjort eller usikker. Nasjonalt folkehelseinstitutt peker på at dette er det største utbruddet av sykehusinfeksjoner i Norge noen gang og viser viktigheten av å sette kampen mot sykehusinfeksjoner på dagsorden.

Det foreligger nå et solid grunnlag for å følge opp saken i forhold til forebygging av sykehusinfeksjoner generelt og for å unngå en slik tragisk hendelse på nytt. Departementet vil umiddelbart gå nøye gjennom sluttrapportene fra etatene og forsikre seg om at relevante tiltak, som ikke allerede er i gang, raskt kan settes i verk og følges opp i departement, i etater og i helseinstitusjoner. – Utbruddet har vært en meget alvorlig vekker for alle ledd i helsetjenesten, sier Høybråten.

Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Jon-Olav Aspås tlf: 22 24 86 40
underdirektør Hege Johansen tlf: 22 24 87 67