Purehelp, en søkebase som gir bedriftsinformasjon

INKASSO og INKASSOSKIKK; Det finnes forskrifter for dette!
Enten det er som privatperson eller i arbeidsforhold vil alle en eller annen gang bli utsatt for inkassokrav. Vår artikkel er lærerik, og innholdet kom opp i forbindelse med en sak der et inkassofirma virket som part for en kataloghai. Vi klagde inn til Finanstilsynet, som tok oss på alvor!

Enten det er som privatperson eller i arbeidsforhold vil alle en eller annen gang bli utsatt for inkassokrav. Vår artikkel er lærerik, og innholdet kom opp i forbindelse med en sak der et inkassofirma virket som part for en kataloghai. Vi klagde inn til Finanstilsynet, som tok oss på alvor!

Kommunikasjon etter brev til Finanstilsynet 17. august 2016:

 

5. oktober 2016 kl. 12.18 skrev Oda Stensrud <Oda.Stensrud@finanstilsynet.no>:

Det vises til henvendelse av 17. august 2016 angående artikkel om inkassoforetak og kravet til god inkassoskikk, samt klagen som var vedlagt.

Finanstilsynet har vurdert innholdet i klagen fra, og kommet til at det er hensiktsmessig å følge opp innholdet i denne overfor Lindorff AS på generelt grunnlag. Det understrekes imidlertid at Finanstilsynet ikke er ordinært klageorgan, og vår oppfølging overfor Lindorff AS innebærer derfor ikke at klagen undergås særskilt behandling.

Oda Stensrud, Rådgiver
Avdeling for markedstilsyn
Seksjon for eiendomsmegling og inkasso
Direktetelefon: 22 93 97 61   Oda.stensrud@finanstilsynet.no

 

Link til Finanstilsynets Nyhetsbrev

20160817 Brev til Finanstilsynet som er satt opp i worddokument og sent med epost

 

EPOST: post@finanstilsynet.no
Seksjonssjef Anne-Kari Tuv

Jeg vedlegger brev til Finanstilsynet.

Focus Media AS har i en årrekke bistått kolleger og andre i kampen mot det vi kaller “kataloghaier”; firma som ringer opp og bruker mer eller mindre seriøse metoder for å selge en ikke fysisk vare som de deretter sender faktura på - og som avvises av “kunden”.

Jeg tror at Finanstilsynet med “God inkassoskikk” kan være en etterlengtet innfallsvinkel for å komme et åpenbart uvesen til livs, dersom vi kunne få inn at inkassoselskapene skal forvisse seg om at det foreligger en skriftlig avtale mellom antatt skyldner og oppdragsgiver.

I arbeidet med den siste saken kommer Lindorff AS på banen med en metode jeg ikke har sett tidligere, og det ser ut til å være viktig å avklare om, hvordan og når inkassoselskap skal kunne opptre som en del av trusselbildet overfor kunder som bestrider fakturaer.

For publikasjonen “Focus” er det interessant å fortsette å skrive om internettkatalogselskaper og liknende selskaper som pr. telefon kontakter potensielle kunder og bruker salgsmetoder som beviselig avstedkommer ekstraordinært mange protester.

Focus har tidligere ikke fokusert på inkassoselskapenes rolle, og vil benytte anledningen til å beskrive inkassoselskapenes rolle i “kataloghaiperspektiv”: Da lager vi en artikkel om “God inkassoskikk” nå etter de erfaringer vi har fått i dene konkrete saken.  Artikkelen vil jeg gjerne oversende til Finanstilsynet når manus foreligger, slik at faktafeil unngås.

 

 

Til Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo
Tlf.: 22 93 98 00  E-post: post@finanstilsynet.no

 

Ønske om at Finanstilsynet vurderer tilbakekall av bevilling til Lindorff AS for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre

 

Bakgrunn: Gjennom sak 25356734 hos Lindorff AS har Iveland Fotklinikk og undertegnede rådgiver Focus Media AS en klar oppfatning om at Lindorff AS  ikke behandler innsigelser som fremsettes mot krav i samsvar med god inkassoskikk.

Kreditor og kunde hos Lindorff er Internettopplysningen AS

Focus Media AS har i over 10 år engasjert seg i kampen mot “Kataloghaier”, og kan dokumentere fremgangsmåter for å presse kunder for penger; fremgangsmåter som er ganske like for alle internettkatalogselskapene. Internettopplysningen AS (Også kalt IO.no) er intet unntak, og ved å søke “internettopplysningen” på internett vil det komme opp mange indikasjoner på at firmaet er useriøst; fra kommunale instanser til private aktører. Det er svært likt Focus media AS sin oppfatning  iht egen dokumentasjon. Internettopplysningen har allerede tapt et par saker, noe som indikerer at firmaet faktisk går til sak til tross for sine salgsmetoder.

Det er forøvrig et dominerende fellestrekk ved mange av innsigelsene knyttet til internettkatalogselskaper at skyldner med rette hevder det ikke er inngått avtale med tjenesteleverandøren, herunder at opplysninger om pris- og avtalevilkår ikke har vært tilgjengelig.

Tiltak:

1: Focus Media AS mener at det er gode indisier på at Lindorff AS i den periode de har hatt Internettopplysningen AS som kunder må ha mottatt ekstraordinært mange innsigelser på krav som ønskes inndrevet på vegne av denne oppdragsgiveren. Vi mener også at det er Lindorff AS sin plikt å orientere seg om de firma de representerer i inkassosaker, spesielt fordi katalogsalg er omstridt i alle typer media. Som en konsekvens mener vi at Lindorff AS ikke kan legge til grunn at Internettopplysningen AS sine rutiner for oversendelse av krav til inkasso er betryggende, iallefall ikke ut fra de informasjoner som i dag ligger ute på internett.  

Ut fra vedlagt korrespondanse vil vi be om at Finanstilsynet undersøker om Lindorff ii tilstrekkelig grad fulgt opp og truffet tiltak overfor Internettopplysningen AS for å bidra til færre innsigelser, for på den måten opptre i samsvar med god inkassoskikk.

2: Focus Media AS mener at internettkatalogselskapene spekulerer i å utøve et psykisk press på den næringsdrivende, på arbeidsplassen og ofte i arbeidstiden:

Inkassoselskaper får oppdrag fra en potensiell kreditor; og er underlagt en rekke lover. Etter Focus Media's mening gjelder det slik at dersom kunden bestrider faktura, så er dette en sak mellom kreditor og kunde, mens inkassoselskapene kun må forholde seg til om fakturaen er bestridt eller ikke. Dersom fakturaen er bestridt, er det kreditors oppgave å foreta de rettslige skritt og inkassoselskapets oppgave å avlyse inkassoforfølgelse.

En setting der inkassoselskapet engasjerer seg som "ekstra" motpart overfor kunden, virker etter min mening urimelig og ulovlig: Kunden vil oppleve dette som ytterligere psykisk press for å betale.

Focus Media AS mener at Lindorff AS i saken mot Iveland Fotklinikk iht dokumentasjon fra epostkorrespondanse har utsatt Helene Hauan for urimelig saksbehandling.

  • Lindorff AS skal ikke ta stilling til sivilrettslig uenighet i enkeltsaker. Spørsmål om det enkelte kravs berettigelse, hører inn under domstolsapparatet. Lindorff AS forfekter i denne saken Internettopplysningens synspunkter som sannhet.
  • Lindorff AS vegrer å oppgi saksbehandler for sak 25356734
  • Lindorff AS presser urimelig ved å stresse svarfrister, og tar heller ikke hensyn til kundens krav om å kunne rådføre seg med jurist - i rettsferien.
  • Som et større, kjent inkassofirma har Lindorff AS et spesielt stort ansvar i møte med kunden. I dette tilfelle ser vi at kundens ønsker neglisjeres i saksbehandling, der det totale påtrykk inkludert endelig fremsatt krav med faktura og trusseltekst 28.7.2016 virkelig skremmer kunden.
  • Utidig press og krav om format på “Fullmakt”.
    Sitat Finanstilsynet: "Det har etter Finanstilsynets vurdering ingen betydning hvordan inkassator mottar informasjon som tilsier at ett eller flere krav i porteføljen bør undergis nærmere behandling før inkassoskritt tas.”  og “Inkassoforetak kan ikke se bort fra slike innsigelser."

Vi ber om at Finanstilsynet vurderer om Lindorff AS har oppført seg i strid med god inkassoskikk ved å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Foranledningen til inkassokravet er en sak for seg, og undertegnede tror og mener at forholdet mellom Internettopplysningen og Iveland fotklinikk rent prinsipiellt ikke hører inn under denne henvendelsen.

Med vennlig hilsen

Kaare Mathiesen,
Tannlege og redaktør av “Focus” og www.tannhjulet.no

Purehelp, en søkebase som gir bedriftsinformasjon
Gang på gang har jeg terpet overfor kolleger at «ikke inngå avtaler uten å sjekke nøye»: Og så går jeg jammen i samme fella: Skriftlig avtale basert på tillit opparbeidet i forkant er den smarte selgers beste våpen, enten det er kataloghaier eller selgere av internettbaserte tjenester. Når den skriftlige avtalen er der, er alle tidligere muntlige avtaler og løfter glemt – og det er bare å betale.
Purehelp heter et program Focus kontaktet for å undersøke nytten av: Artikkelen kostet meg over 6000 kroner, så klikk på bildet for å lese!

JEG BLE LURT – OG GIKK I FELLA :-(
Gang på gang har jeg terpet overfor kolleger at «ikke inngå avtaler uten å sjekke nøye»: Og så går jeg jammen i samme fella: Skriftlig avtale basert på tillit opparbeidet i forkant er den smarte selgers beste våpen, enten det er kataloghaier eller selgere av internettbaserte tjenester. Når den skriftlige avtalen er der, er alle tidligere muntlige avtaler og løfter glemt – og det er bare å betale. 

Purehelp er en søkebase som gir bedriftsinformasjon; økonomivurdering, rapporter og adresser.

Bakgrunnen for henvendelse fra Focus Media AS til Purehelp var for å se om tjenestene var egnet til bruk for tannleger i markedsføringsøyemed. 
Ved "telefonsalg" står kunden mye svakere når det er kunden som henvender seg til selgeren: Det var jeg klar over, og presiserte at Focus ville vite så pass mye om tjenesten at vi kunne beskrive den for tannleger. (Focus Media AS trenger ikke Purehelptjenesten, men på bakgrunn av at Focus vil være upartiske, er det greit å betale ett årsgebyr slik at vi kan "bruke" tjenesten.)

Selgeren kom faktisk til vårt kontor og demonstrerte og viste for min sekretær. Jeg holdt på med andre ting, men er helt sikker på at jeg gjorde det helt klart at Focus tegnet og trengte ikke dette for mer enn én periode. Jeg hørte aldri snakk om "automatisk fornyelse" hvis ikke avtalen ble sagt opp "i tide".
Den smarte selgeren er den som kommer inn under huden på kunden, og vinner tillit og varme. Ett av de eldste triks er å blande privat inn i business uten at kunden egentlig forstår hva som er i ferd med å skje. (= at selgeren blir interessert i et produkt kunden har - enten det er privat eller forretning.) Da sammenblandingen gikk opp for meg, la jeg det hele bort med god samvittighet da jeg jo hadde betalt for meg.
Så skjer det som jeg advarer og advarer mot: Selger sier han er pålagt av sine overordnede å tegne en skriftlig avtale (bekrefte via epost) - og det er "bare" proforma. Jeg trodde jeg tegnet avtale kun for det ene året som var avtalt og forutsetningen for den første kontakt; jeg sjekket derfor ikke avtaleteksten nøye (ref. tillit og varme).

Jeg setter det på kontoen for at jeg er menneskelig jeg også, og treg og godtroende. Til tross for at jeg er journalistisk engasjert i denne type avtaler.

Selv om jeg protesterte, så kom fakturaen. Når selger står på sitt, er det bare å betale: Husk at som næringsdrivende har du nesten ingen rettigheter hvis du er naiv og godtroende.

HVA ER LÆRDOMMEN?

  • Tannleger trenger ikke Purehelp. Ring meg hvis du trenger veiledning; men en detaljert gjennomgang kommer i neste Focus. Vi tar også opp mer av det følgende:
  • Alt du får av tilgang og bruk av hjemmesider, katalogtjenester, oppføringer - er TJENESTER. Ikke produkter: Et produkt er bl.a. noe du bruker opp, noe som har ditt navn og er uegnet for andre, noe som er spesialtilpasset deg - og bare deg - etter en rimelig mengde ressursbruk.
  • Avtale om TJENESTER er i de fleste tilfelle helt unødvendig: AVTALEN er skrevet av selger, og gavner som oftest bare selger! Som kunde trenger du ikke løpende årsavtale for å bruke en tjeneste; tjenesten er der tilgjengelig for alle og enhver; når som helst. Så sett selv dine forutsetninger; ett år, halvt år eller ett år. Og ikke signér noen avtale: Du skriver selv i en e-post hva du vil ha og hvor lenge: Dét et ofte den beste avtale. 

Har du synspunkter, er det fint med kontakt til kaare@focusmedia.no - eller kontaktskjemaet her - eller 90123121

 

NB: Ønske om hjelp og tilbakemelding:
KATALOGHAIER og tilsvarende dyr har økt i omfang denne våren og høsten, og vi får stadig rop om hjelp. I de fleste tilfeller har VI klart å redde kolleger og andre ut av påståtte avtaler og utsendte fakturaer; dette fordi vi har en del "like" fortellinger som dokumentasjon. En gjenganger er at internettkatalogene ringer opp og forteller at dere har en avtale der klinikken er oppført - og om det er greit at oppføringen fortsetter. På den måten tror mange at det er  noe de har avtalt, og sier "ja". Dermed kommer en faktura i posten.
Men vi trenger fler: Har noen av dere fått henvendelser fra Internettkataloger? Hvis ja, kan dere kort fortelle hvordan henvendelsen kom, og hva som ble fortalt? Og hva resultatet ble? Send din versjon av opplevelsen direkte til post@focusmedia.no eller mer lettvint på kontaktskjemaet her ; da hjelper vi hverandre. Eventuelt bare en kommentar om at jeg kan ringe:-)

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn