Tannhelseforsikring – kollegial kontakt på Facebook

På en facebookside forbeholdt tannleger har vi lagt ut dette pr. 4.mai 2019.

     OBS at det er noen korreksjoner grunnet endringer hos medvirkende parter. Dette ligger i rødt.

I etterkant vil NTF gjerne ta ære for egeninnsats:

“Fake News” om tannforsikringen - Det er trist når Tannlegeforeningen 23.mai 2019 har behov for å ta på seg ære for noe som allerede er gjort.

 

“Fritt tannlegevalg”=

Pasienten vil som oftest ønske å bli behandlet av en tannlege som kjenner pasientens sykehistorie, og som er inneforstått med pasientens ønsker og behov for kontinuitet i behandlingen. Pasienten stoler ofte på den tannlegen som har behandlet vedkommende tidligere. Det er åpenbart en del av “den gode opplevelsen” å bli behandlet av en tannlege man er trygg på.

T20190504 TANNHELSEFORSIKRING DEL 4

Vi skrev til Helsedirektoratet, og har fått god vurderingshjelp av en jurist: Hva kan helsepersonell tillate seg av markedsføring av produkter og tjenester? Bakgrunnen er tolkning av Helsersonell-lovens §13: Markedsføring.

Kort fortalt vil rettsvesenet sannsynligvis ta stor høyde for de respektive profesjonenes yrkesetiske regler: I første rekke vil nok Legeforeningens etiske regler gjelde, og juristen anfører: Det står intet om markedsføring av forsikringer, men det er, siden det i pkt. III § 1 er angitt hva som kan markedsføres, og det ikke er nevnt der (positiv avgrensing av hva som kan markedsføres), antakelig ulovlig etter retningslinjene. (Slik vi bl.a. møter det i HELFO). I tillegg har NTFs hovedstyre 30.nov. 2017 uttalt at “En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.” (Hele dok. ligger på Tannhjulet)

På bakgrunn i overstående har jeg gått gjennom avtalen tannklinikken må gjøre med Nordic Dentalpartner for å bli “Sertifisert”. “Avtale om tannforsikringsbehandling” er et brudd på Helsepersonelloven, altså at tannlegen ikke kan underskrive en slik avtale. NDP må som pådriver av avtalen ta sin del av ansvaret, og tannlegene må kunne si opp avtalen med umiddelbar virkning; kanskje med tilbakebetalingskrav. Som en kuriositet kan nevnes at prisen en tannlege må betale for å “være med”, er steget formidabelt fra kr. 6000 i 2018  til kr. 10.500 i 2019.

Det som gjøres nå, er at Focus tar kontakt med Forbrukertilsynet (tilsynsansvar markedsføringsloven) og med NTF, siden de lager de yrkesfaglige etiske regler for tannleger. Parallellt tar vi kontakt med Legeforeningen fordi man også der har utfordringer som gjør temaet interessant. Statens helsetilsyn, som har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenesten i Norge kan ha noen synspunkter på eller saker som gjelder spørsmålet om bindingen til forsikringsselskapet er faglig forsvarlig, jf. helsetilsynsloven.

Focus tar tak: Vi skal skrive/gjøre avtale-“partnere” med NDP oppmerksomme på Helsepersonelloven, og fortelle at de som etter sommerferien fremdeles står på NDP sine nettsider som partnere, vil bli anmeldt til Helsetilsynet for brudd på Helsepersonelloven. Mer på Tannhjulet.no

La meg også rette en veldig, veldig stor takk til dere som tror på meg og har tillit til at jeg behandler informasjon konfidensielt, og holder kjeft om personlige ting: Dere har sendt meg uvurderlige informasjoner for å belyse denne og andre saker.


20190320 TANNHELSEFORSIKRING DEL 3

Tannhelseforsikringen – IF

I det siste har jeg hatt lange telefonkontakter med Helsedirektoratet, Avdeling helserett og bioteknologi; og Finanstilsynet, Avd. for bank- og forsikringstilsyn. Jeg har vært heldig og møtt forståelsesfulle og tålmodige medarbeidere. Det er klart at byråkrater har sin måte å se ting på, og det ble ikke uttrykt muntlig klare svar på de fleste av mine spørsmål. Likevel ble min måte å formulere meg på justert, og jeg er tryggere på at mine synspunkter, nå i brevs form, kan bli ivaretatt av byråkratiet.

Her er kortversjon, ytterligere informasjon finner du på Tannhjulet.

Problemstiilingen er:
1) Kan en tannlege reklamere for en bestemt type tannforsikring? Det være seg på kontoret, i annonser, på internett eller andre synlige steder?
2) Kan en tannlege selge eller formidle avtale om tannforsikring?
3) Ligger det en fare for en viss pay-back eller conflict of interest i at selger av/ partner i forsikring og behandler er samme person? Vil prinsippet om «armlengdes avstand» kunne anvendes av myndighetene?
4) Tannlegene betaler for partnerskap med Nordic Dentalpartner, som deretter «sertifiserer» klinikken. Dette gir tannlegen rettigheter i salgs og oppgjørssituasjonen med IF !!

Jeg mener at det er en realitet at Forsikringsselskapet IF lar tannleger markedsføre og selge (inn) forsikringer for å få økt omsetning. Jeg mener derfor at tannlegen opptrer som forsikringsagent. Spørsmålet er da om hver og én skal godkjennes av Finanstilsynet. Dette håper jeg å få klare svar på.

  • Det vil derfor være en god gjerning at dere kolleger som kjenner en tannklinikk eller tannlege som har gjort avtale med Nordic Dentalpartner, å gjøre vedkommende oppmerksom på situasjonen.
  • Kvitter man seg med bindinger til forsikringsfirma og deres forlengede armer, vil man som tannlege vinne tilbake sin integritet, man vil være lojal mot andre kolleger, og man unngår å bli anmeldt for brudd på et par lover.

 


 

20190312 TANNHELSEFORSIKRING DEL 2
Kjære kolleger:
Jeg ser at det er mange som deltar når det gjelder både tannhelseforsikringer og Botox og andre skjønnhetsbehandlinger. Det som går igjen, er rop på Helsetilsyn, NTF eller lokalforeninger. Gjennom alt det jeg har skrevet og dokumentert, må dere forstå at det må direkte engasjement og anmeldelse til. Problemet er at det bringer med seg meget stort ressursbruk: Skal du som tannlege eller lokalforening anmelde til f.eks. Helsetilsynet, må du være forberedt på dokumentasjon og dokumentasjon, forklaringer og oppfølginger. Til slutt står du der med – i beste fall – en oversett og forbigått sak, du er alene og du er en dust:-) Med andre ord: Dette kan vi ikke forvente at kolleger skal kunne orke å gjennomføre.
Så til saken om Tannhelseforsikringen IF:Punkt 1: Her ser det ut til at vi kan ramme tannlegene som har avtale med Nordic Dentalpartner gjennom Helsepersonelloven. Les artikkelen på Tannhjulet.no -> Bare tannleger. Jeg har fått en kontakt i Helsedirektoratet som har ansvar for Helsepersonelloven. Jeg skal skrive i løpet av uken, kopi legger jeg på tannhjulet.
Punkt 2: Nei og atter nei til boikott av IF: For det første er det ikke lov å oppfordre til boikott og for det andre er vi for små og få til å påvirke IF.  I artikkelen ser du en liste over kolleger som har gjort avtale med Nordic Dentalpartner om å være partnere. Dette har de betalt for.
-> Det VI skal gjøre, er å tilsnakke kolleger på listen, og be dem trekke seg fra samarbeidet, fordi
  1. Å reklamere for tannhelseforsikring overfor pasienter i behandlingssituasjonen er uetisk og brudd på Helsepersonelloven.
  2. Å være i settingen “partnertannlege” er skikkelig ukollegialt

Klarer vi Punkt 2, har vi gjort en svært god jobb, innledningsvis: Det er mye arbeid igjen.

tannklinikker tilknyttet IF
Tannlege/tannhelseforsikring er kommet for å bli, så vi må velge vår strategi ut fra det. Det er også vanskelig å avvise forsikring helt. Pr. dags dato står det igjen Norsk Tannhelseforsikring: Hvis man “absolutt” må velge, så kan det være fornuftig at tannlegen leser litt om denne forsikringen, og “til nød” anbefaler denne, til tross for at denne tannforsikringen også krever medlemsskap i en fagforening (NTF).  (OBS jeg har ingen annen agenda her enn å ta et pragmatisk strategivalg)
Punkt 3: IF har ikke gjort noe for å bedre sin image overfor oss som ikke er interessert i å ha avtale med forsikringen. Personlig har jeg ingen god opplevelse tidligere med IF, og har da heller ingen forsikringer hos IF.

PS: ETTERSKRIFT:
Det er noe som allerede virker: Jeg registrerer at kolleger begynner å fjerne informasjon om IF tannforsikring fra sine nettsider ???

20190304 TANNHELSEFORSIKRING DEL 1

Kjære kolleger:

VGs oppslag 2.mars ga mange tannleger noen tanker, og jeg vil minne dere om forrige gang vi fant IF-reklame på SMS til pasientene våre: Jeg sendte henvendelser til relevante “byråer”, men ingen, inklusive NTF gjorde annet enn å se og prate. Denne gangen tror jeg vi må ta saken og forsikringsselskapers (og andres 🙂 aktiviteter overfor oss og pasienter langt alvorligere. Ihvertfall kan det ramme negativt både offentlig-, privatansatte og privatpraktiserende kanske kraftig.

“Focus” og “Tannhjulet.no” vil prøve å rydde vei, og da vil vi ta én ting av gangen.

Jeg starter med: Tannhelseforsikring for pasienter der det kreves at behandler må være medlem av Den norske tannlegeforening

Brev er skrevet til Den norske tannlegeforening, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bank Norwegian/Tannhelseforsikring .

OBS at dette gjelder “Norsk Tannhelseforsikring”og “Tannhelseforsikringen – IF”

 

OPPDATERING 12.3.2019: (4.5.2019 endret fra “Bank Norwegian” til “Forsikringsselskapet”)
Jeg ble oppringt fra Likestillings-og diskrimineringsombudet, og jeg opplevde en fantastisk vennlig og hjelpsom dame som kunne fortelle:Diskrimineringslovgiving går på hendelser i arbeidslivet, med fokus på arbeidsgiver versus arbeidstaker. Det betyr at et forsikringsselskap godt kan sette betingelser for å kunne behandle pasienter for forsikringsselskapets regning. Men det vil kunne bety noe for eksempelvis en tannlegekjede som Oris og Colosseumklinikkene: De kan ikke forlange at ansatte eller kontraktstannleger skal/skal ikke være medlem av et fagforbund som f.eks. NTF.  Og i henhold til GDPR – og diskrimineringsloven – kan det virke som om hverken forsikringsselskap eller arbeidsgiver har lov til å vite om tannlegen er medlem i NTF eller ikke, dersom man ikke har et underskrevet papir fra tannlegen om dette. NTF har heller ikke lov til å oppgi medlemsskap. Kort fortalt: Forsikringsselskapene  kan faktisk ikke ha lov til å spørre om tannlegen er medlem av NTF eller ikke; eller ihvertfall ikke forlange svar. Da blir krav om medlemsskap formålsløst …:-)


Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn